بررسی تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایگاه استنادی اسکوپوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابدار ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،

2 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 کارشناس علوم اجتماعی، کتابدار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با رویکردی علم سنجی به مطالعه و ارزیابی تولیدات علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی از ابتدای شکل گیری این دانشگاه تا آپریل سال 2012 پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی با روش توصیفی انجام شده و جامعه آماری آن عبارت است از کل تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبائی که  به زبان انگلیسی در پایگاه چکیده ای و استنادی اسکوپوس نمایه شده اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل و نودکس در ترسیم گراف شبکه ارتباطات علمی پژوهشگران استفاده شده است. یافته ها:  نتایج حاکی از آن بودند  که کل تولیدات علمی نمایه شده دانشگاه علامه طباطبائی شامل 279 رکورد در قالبهای مقاله پژوهشی، مقاله مروری، مقاله همایش، و مقالات زیر چاپ بودند. نتیجه گیری: اگرچه نتایج نشان دادند که تعداد تولیدات علمی نمایه شده دانشگاه علامه طباطبائی در سطح بین الملل و همچنین میزان استناد به آنها، بخصوص تولیدات علمی سالهای اخیر در مقایسه با سایر دانشگاهها زیاد نبوده اند، لیکن در مجموع رشد تصاعدی را نشان می دهند و البته این رشد،  حاصل تلاش پژوهشگران برخی از گروههای علمی دانشگاه بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Scientific Publications of Allameh Tabataba'I University in Scopus Reference Database

نویسندگان [English]

  • alihosein noorafrooz 1
  • reza vaezi 2
  • seyed reza ghodrat 3
1 . Master Graduate of Knowledge and Information Science, librarian, Allameh Tabataba'i University, Tehran,
2 Assistant Professor of Public Administration Department, Allameh Tabataba'i University, Tehran,
3 . Bachelor of Social Science, Librarian, Allameh Tabataba'i University,
چکیده [English]

The present research surveys the scientific publications of Allameh Tabataba’i University since foundation of the university the April communications, by using a scientometric approach. Descriptive method was used and the population was all publications indexed in Scopus. To analyze the data, excel and Nodexi soft wares were used to draw the scientific communication network graph. The results indicated that all of these publications were 279 records in formats such as research articles, conceptual articles, articles presented in conferences, and articles in press. All of these two hundred and seventy nine publications were published in English language. Although the quantity of the publications and the number of citations to these articles especially recently published in comparison with other internal universities significantly is not high, but they generally show an exponential growth and of course according to our findings this growth is owing to the special efforts made by certain scholars of some departments. At the end of the article we presented the solutions for the improvement of Allameh Tabataba'I University publications in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • scientific publications
  • allameh tabataba'i university
  • scientific communications

آل مختار، محمدجواد (1386). مقایسه تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.

اسماعیلی، حیدر (1388). بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه از سال 1380 تا 1386. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

 زلفی گل، محمدعلی و ابوالفضل کیانی بختیاری (1387). مصادیق تولید علم: شاخص‌های انتخاب و انتخاب شاخص‌ها، خبرگزاری فارس، 7/3/1387.

سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه ایران اسلامی (1384). مجمع تشخیص مصلحت نظام.

طاهریان، آمنه، یوسفی، زهرا و مصطفوی، اسماعیل (1389). تعیین جایگاه علمی پلیس با نگاهی بر وضعیت علمی ایران در این حوزه: مطالعه‌ای علم‌سنجی بر اساس انتشارات بازه زمانی 1990-2009. مجموعه مقاله‌های همایش ملی دانش و امنیت، 658-621.

عصاره، فریده و دیگران (1388). از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها. تهران: کتابدار.

عصاره، فریده و باوی، فرح (1388). بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت در سال‌های 1368-1382. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2(2)، 144-119.

گدازگر، حسین و علیزاده اقدام، محمدباقر (1385). مطالعه عوامل مؤثر بر تولید علم در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (نمونه موردمطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز). مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 2، 148-123.

مک ناب، دیوید ای.(1390). روش‌های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی. ترجمه رضا واعظی و محمدصادق آزمندیان، تهران: صفار؛ اشراقی.

نوروزی، علیرضا (1388). ارزیابی تولیدات علمی متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بر مبنای مقاله‌های بین‌المللی موجود در پایگاه استنادی. کتاب ماه، 136، 21-11.

نوروزی چاکلی؛ و دیگران (1386). ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سال‌های 2005 و 2006. رهیافت، 40، 75-65.

نوری، رسول؛ نوروزی، علیرضا و میرزایی، عباس. (1385). تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی وب او ساینس، از سال 1976 تا پایان سال 2006. مدیریت اطلاعات سلامت، 3 (2)، 85-73.

نوکاریزی، محسن و علیان، مریم (1389). بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس با تأکید بر میزان همکاری علمی آن‌ها. اطلاع‌شناسی،8(30)، 57-78.

هدهدی نژاد، نیلوفر؛ زاهدی، راضیه و اشرفی ریزی، حسن (1391). تولیدات علمی و ترسیم نقشه علمی پژوهشگران ایرانی حوزه طب سنتی طی سال‌های 1990-2011 در پایگاه وب او ساینس. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(4)، 524-513.

یمینی فروز، مسعود؛ رضوی، محمدحسین؛ حسینی، عماد؛ادبی فیروز جاه، حسین و نریمانی، حسین (1393). بررسی رشد کمی و کیفی تولیدات علمی ایران در زمینه علوم ورزشی: مطالعه‌ای در ISI. مجله علم‌سنجی کاسپین، دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1(1)، 32-28.

About google scholar. Available: http://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html (2012-05-12).

Biglu,M., Eskandari, F., Asgharzadeh, A. (2011). Scientometric Analysis of Nanotechnology in MEDLINE. Bio Impacts. 1 (3), 193-198.

Bozeman, B., lee, S. (2003). The impact of research collaboration on scientific productivity, annual meeting of the American association for advancement of science. Denver, Colorado February. Available at: http://gtresearchnews.gatech.edu/newsrelease/collab.pdf.

Glanzel, W. (2010). Scientific international collaboration of turkey, creece, Poland and Portugal: a bibliometric analysis. Proceedings of the American society for information science and technology. Pittsburgh, PA, USA. 2010 oct, 22-27.

Ingwrsen, P. & Jacobs, D. (2004). South Africa research in selected scientific areas: statues 1981-2000. scientometrics, 59 (3), 405-423.

Kaya, N., weber, M. J. (2005). Faculty research productivity: gender and discipline differences. journal of family and consumer science, 95 (4), 45-52.

Nouri, R. & Danesh, F. (2008). Scientific production of academic members in web of science during 2000-2005 and effective factor: a case study in Isfahan University of medical sciences. Scientometrics, 70, 33-41.

Osareh, F., Wilson, C. (2000). A comparison of Iranian scientific publications in the science citation index: 1985-1989 and 1990-1994. scientometrics, 48(3), 427-442.