اعتباریابی پرسشنامه رهبری دانش (مطالعه‌ای در دانشگاه‌های شهر سنندج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

5 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

پژوهش‌هایی که پیرامون رهبری انجام می‌شوند، نقش رهبران در مدیریت دانش را علیرغم اهمیتی که برای سازمان دارند، چندان مورد توجه قرار نمی‌دهند. از سوی دیگر مدیریت دانش و اطلاعات نیز علیرغم اینکه کلید فعالیت‌های رهبری هستند، چندان مورد توجه نظریه‌های رهبری نبوده‌اند. پژوهش توصیفی حاضر در صدد است تا از طریق بررسی ساختار عاملی پرسشنامه رهبری دانش ویتالا (2004)، به گسترش پیوند بین رهبری و مدیریت دانش کمک نماید. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشگاه کردستان و دانشگاه پیام نور سنندج بود (434 نفر). با درنظر گرفتن نسبت کارکنان در هر دانشگاه، نمونه‌ای به حجم 204 نفر به‌شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ رهبری دانش ویتالا (2004) بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون t تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامه رهبری دانش ویتالا (2004) مشتمل بر چهار بعد جهت‌یابی یادگیری، ایجاد فضای حمایت از یادگیری، حمایت از فرایند یادگیری در سطح فردی و گروهی، و عمل در نقش الگو (الگو بودن)، با اندکی تغییرات در نحوه ارتباط شاخص‌ها و  ابعاد، پذیرفته می‌شود. یافته‌ها همچنین نشان داد که وضعیت رهبری دانش در دانشگاه‌های مورد مطالعه، بالاتر از متوسط بود. با توجه به نتایج بدست آمده بر مبنای یافته‌های پژوهش، پرسشنامه رهبری دانش ویتالا (2004) در ایران قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

validity of the knowledge leadership questionnaire (A study at Universities of Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Derakhshan 1
  • Sirous Ghanbari 2
  • Khalil Zandi 3
  • Hatam Maleki 4
  • Hamed Seif Panahi 5
1 Assistant Professor, Management of Department, Kerman Branch- Islamic Azad University, Kerman, IRAN.
2 Associate Professor of Educational Sciences, Bu-Ali Sina University in Hamadan, Hamadan, IRAN.
3 Associate Professor of Educational Sciences, Bu-Ali Sina University in Hamadan, Hamadan, IRAN.
4 M.A. in Human Resources Development and Training of Shahid Beheshti University, Tehran, IRAN.
5 M.A. of Educational Management, Shahid Beheshti University, Tehran, IRAN.
چکیده [English]

Purpose: Leadership theory and research has not addressed the role of leaders in knowledge management, despite its importance to organizations. Consequently, information and knowledge management as key leader functions have not been explored. This descriptive study has sought that help to expansion links between leadership and knowledge management through examine the factorial structure of the knowledge leadership questionnaire of Viitala (2004). Methodology: Statistical population included staff at Islamic Azad University Sanandaj branch, Kurdistan University and Payame Noor University of Sanandaj (434 people). According to the ratio of staff per university, a sample of 204 selected by classified random sampling. The data collection tool was knowledge Leadership Questionnaire (Viitala, 2004) that its validity and reliability confirmed. Data analyzed by exploratory factor analysis, one sample t-test and one way ANOVA. Findings: The results showed that the factorial structure of knowledge leadership questionnaire consisting of dimensions orienteering of learning, creating climate that supports learning, supporting individual and group level learning processes, Acting as a role model with some changes in the relationship between the indicators and dimensions. Results also showed that knowledge leadership in the universities studied, was higher than average, and there was no the difference between the universities in terms of the application of knowledge leadership. Conclusion: According to study findings, knowledge leadership questionnaire Viitala (2004) is used in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Leadership
  • Knowledge Management
  • Learning

قنبری، سیروس و اسکندری، اصغر (1391). بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری، فصلنامه  مدیریت دولتی، 4 (3)، 89-112.

اردلان، محمدرضا؛ اسکندری، اصغر و گیلانی، مریم (1391). رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، (12)، 71-100.

Bozdoğan, T. (2013). A Research on Knowledge Leadership Characteristics in Accounting Department Managers in Turkey. International Journal of Business and Social Science, 4 (14), 125-136.

Chiu, W. Y., Chang, Y. C. & Lee, Y. D. (2014). Impacts of Knowledge Leadership and the Characteristics of Organizational Structure on Employee Learning Motivation in the Cultural and Creative Industries. Proceedings of 4th International Conference on Logistics, Informatics and Service Science (LISS).

Donate, M. J. & Sánchez de Pablo, J. D. (2014). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research, 68 (2), 360-370.

Kim, J. H. & Callahan, J. L. (2013). Finding the intersection of the learning organization and learning transfer. European Journal of Training and Development, 37 (2), 183-200.

Lakshman, C. (2007). Organizational knowledge leadership: a grounded theory approach. Leadership & Organization Development Journal, 28 (1), 51-75.

Lakshman, C. (2009). Organizational knowledge leadership. Leadership & Organization Development Journal, 30 (4), 338-364.

Mabey, C. & Nicholds, A. (2015). Discourses of knowledge across global networks: What can be learnt about knowledge leadership from the ATLAS collaboration?. International Business Review, (24), 43-54.

Mládková, L. (2012). Leadership in management of knowledge workers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (41), 243-250.

Morales López, V. (2013). Leadership in organization knowledge to Mexico. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (73), 661-668.

Petan, A. S., Petan, L. & Vasiu, R. (2014). Interactive video in knowledge management: Implications for organizational leadership. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (124), 478-485. 

Viitala, R. (2004). Towards knowledge leadership. Leadership & Organization Development Journal, 25 (6), 528-544.

Yang, L. R., Huang, C. F. & Hsu, T. J. (2013). Knowledge leadership to improve project and organizational performance. International Journal of Project Management, 32 (1), 40-53. 

Zhang, L. & Cheng, J. (2015). Effect of Knowledge Leadership on Knowledge Sharing in Engineering Project Design Teams: The Role of Social Capital. Project Management Journal, 46 (5), 111-124.