بررسی نقش نظام اطلاعات مدیریت (MIS) در حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان شاهین‌دژ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی نقش نظام اطلاعات مدیریت در حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان اداره آموزش‌وپرورش انجام گرفت. روش پژوهش ازنظر راهبرد اصلی: کمی؛ ازنظر هدف: کاربردی؛ ازنظر راهکار اجرایی: میدانی؛ ازنظر شیوه تحلیلی: توصیفی _ مقایسه­ای بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان شاهین­دژ در سال تحصیلی 1395-1394 تشکیل داده است. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجّه به مدل کرجسی ­_ مورگان، با در نظر گرفتن خطای 05/0 = α، 120 نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی نظام اطلاعات مدیریت (با پایایی 89/0 = α)، پرسشنامه‌ی حرفه گرایی (با پایایی 93/0 = α) و پرسشنامه‌ی انگیزش شغلی لوداهل کیچنر (با پایایی 92/0 = α) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون‌ آماری آنالیز واریانس چند متغیره تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج نشان داد که تأثیر تعامل بین جنسیت و کاربست نظام اطلاعات مدیریت بر حرفه گرایی (54/1= (114/1)F، 05/0<12/0=p) و انگیزش نسبت به شغل (73/0= (114/1)F، 05/0<73/0=p) کارکنان معنی‌دار نیست؛ اما تأثیر جداگانه‌ی کاربست نظام اطلاعات مدیریت بر حرفه گرایی (90/3= (114/1)F، 01/0>00/0=p) و انگیزش شغلی (06/4= (114/1)F، 01/0>00/0=p) کارکنان معنی‌دار است؛ بنابراین کاربست نظام اطلاعات مدیریت به‌عنوان یک شاخص مهم در سازمان، جهت توسعه توانایی­های کارکنان پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Management Information System (MIS) in the Professionalism and Job Motivation of the Staff of Shahindej Educational Office

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Aryani 1
  • Aadel Zahedbablan 2
  • Mehdi Moeinikia 2
1 Fecturer, Department of Management, Faculty of Management, Payam-e-Noor, Gilan Branch, Rasht, Iran
2 . Associate Professor, Department of Educational Science, Faculty of Educational Science & Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

This study investigated the role of management information system in the professionalism and job motivation of the staff or employees of educational office. As regarded the basic strategy, the methodology was quantitative, as regarded purpose, it was applied research, as regarded executive strategy it was survey research and finally as regarded analytical techniques it was descriptive-comparative research. The population was the employees of Shahindej educational office in the academic year 2015-2016. Simple random sampling was used in this study. Number of samples based on Kregci-Morgan table, taking the error α=0/05, approximately 120 people were selected. Tool for Data collection including questionnaire of management information system (reliability α=0/89), questionnaire of professionalism (reliability α=0/93) and questionnaire of job motivation by L.Kichner (with reliability α=0/92) were used. The obtained data were analyzed by Multivariate analysis tests. The results showed that the interaction effect between gender and the application of management information system on professionalism (F (1,114) =1/54, ρ=0/12>0/05) and job motivation (F (1,114) =0/73, ρ=0/73>0/05) is not significant. But the separate influence of the application of management information system on professionalism (F (1,114) =3/90, ρ=0/00<0/01) and job motivation (F (1,114) =4/06, ρ=0/00<0/01) is significant. So the application of management information system as a key component in the organization, to develop the ability of staff is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job motivation
  • professionalism
  • management information system (MIS)
  • the employees of educational office
  • Shahindej

احمدی، مری؛ خرمی، فرید؛ زارع، شهرام و حسینی اشپلا، راحیل. (1390). ارزیابی نیازهای اطلاعاتی نظام اطلاعات مدیریت معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. مجله پزشکی هرمزگان، 15(3)، 191-199.

اسکندری، مجتبی و باقری، حجت‌الله. (1394). به‌کارگیری نظام­های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم‌گیری کاربران. دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 1(4)، 1-29.

آریانی، ابراهیم؛ زاهد بابلان، عادل؛ معینی کیا، مهدی و خالق­خواه، علی. (1393). بررسی نقش شبکه­های اجتماعی مجازی در قابلیت­های پژوهشی و کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، 6(2)، 26-39.

بدرقه، علی. (1389). استلزامات و چالش­های به‌کارگیری نظام مدیریت اطلاعات در نظام ترویج و آموزش کشاورزی ایران. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

بنائیان، حمید. (1387). طراحی نظام اطلاعات مدیریت معاونت اداری- مالی دانشگاه­ها (موردپژوهشی واحد اداری مالی دانشگاه خلیج‌فارس). فصلنامه پیام مدیریت، (26)، 171-145.

جیمز. ا. ابراین. (2002).  نظام­های اطلاعاتی مدیریت. ترجمه مانیان و فتاحی (1386).تهران: نشر روان.

حسینی، سید یعقوب و خسروی لقب، زهره. (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر قصد و نیت حرفه گرایی دانشجویان دختر (موردمطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های دولتی شهر تهران). فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، 6(2)، 119- 140.

خلیلی، کرم؛ گراون، پروین؛ علیدادی گراوند، منصوره و صیادی، حمید (1394). بررسی تأثیر نظام­های اطلاعاتی مدیریت بر رشد و بهره‌وری نیروی کار (موردمطالعه: شرکت نفت استان ایلام). کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی.

رحمان، آرش. (1388). تحلیل و ارزیابی نظام­های اطلاعاتی مدیریت بیمارستانی در ایران. اولین کنفرانس ملی مهندسی نرم‌افزار ایران، آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما رودهن.

رفیعی، نفیسه؛ گودرزی، زهره و عزیزی، سید محسن. (1394). بررسی رابطه جوسازمانی و ماهیت شغل با انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان­های شهر اصفهان. فصلنامه بیمارستان، 14(2)، 111-118.

رهنورد، فرج‌الله و حاجی محمدعلیها، رضا. (1385). اثربخشی نظام اطلاعات مدیریت: مطالعه موردی، فصلنامه مدیریت و توسعه، (65 و 66)، 3-12.

رئیسی، احمدرضا و داداشی، زینب. (1385).  بررسی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با فرایند طرح جامع نظام­های اطلاعاتی بیمارستان در سال 1385. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 3(1)، 19-24.

رئیسی، پیمان و محبی­فر، رضا. (1386). انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان و مدیران در بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. فصلنامه مطالعات پزشکی قزوین، 38، 101-117.

زارع، عباس. (1383).  بررسی موانع استقرار نظام­های اطلاعات مدیریت در برخی بیمارستان­های آموزشی شهر اصفهان. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

سلیمی­فرد، خداکرم. (1383). نظام­های اطلاعاتی مدیریت. تهران: نشر روان.

سید جوادیان، صادق. (1387). برنامه­ریزی منابع انسانی. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

سیف، علی‌اکبر. (1393). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش، تهران: دوران.

صرافیزاده، اصغر و علی پناهی، علی. (1380). نظام­های اطلاعاتی مدیریت. تهران: نشر میر.

طبیبی، جعفر و مالکی، محمدرضا. (1386).  برنامه­ریزی استراتژیک. تهران: نشر ترمه.

عامری، میرحسین. (1388). تبیین رابطه بین شاخص­های مدیریت مشارکتی به‌عنوان یک شیوه مؤثر و انگیزش شغلی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان آذربایجان غربی. فصلنامه مدیریت ورزشی، (1)، 5-17.

عباس­پور، علی. (1389). مدیریت منابع انسانی پیشرفته: رویکردها، فرایندها و عملکرد. تهران: سمت.

علاقه­بند، علی. (1393). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: روان.

عمید، امین؛ رضائیان، علی و باقری، مهدی. (1386). تحلیل و بررسی تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی نظام­های اطلاعاتی در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین. فصلنامه پیام مدیریت، (25)، 5-32.

قاسمی نسب، کیمیا. (1394). بررسی کاربرد نظام­های اطلاعاتی مدیریت در ارزشیابی عملکرد منابع انسانی، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش­های نوین در علوم انسانی.

کیانفر، فرهاد. (1388). نقش نظام­های اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیم‌گیری‌های راهبردی سازمان. نشریه علمی پژوهشی مدیریت، 6(19)، 65-75.

محمدی، قدرت الله و پورشافعی، هادی. (1392). بررسی تفاوت ادراک مدیران و دبیران مقطع متوسطه از عوامل انگیزش شغلی بر اساس نظریه آلدرفر. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(3)، 75- 95.

مدرس­زاده، علیرضا. (1383). بررسی تأثیر استفاده از نظام­های اطلاعات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مدیران در شرکت آب و فاضلاب کاشان. دانشگاه کاشان، کاشان.

مرتضوی، مهدی و زارع­پور، فضل اله. (1391). حرفه گرایی در مدیریت. تهران: نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.

مرجانی، بهناز و زیباکلام، فاطمه. (1382). حرفه گرایی جدید و مبنای معرفت‌شناختی آن. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 2(5)، 103-122.

ملامیرزایی، حمید؛ هزاره، زهرا؛ ریاحی، امیر و مهدی­نیا، معراج. (1394). بررسی نقش نظام‌های اطلاعاتی مدیریت در توسعه در گردشگری. اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی.

مولایی، ناصر. (1385). حرفه گرایی و تعهد کارکنان (پژوهشی در شرکت نفت ایران). دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

مؤمنی، هوشنگ. (1389). نظام­های اطلاعات مدیریت پیشرفته. تهران: اتحاد.

میرسپاسی، ناصر. (1387). مدیریت منابع انسانی و روابط کار. تهران: انتشارات مرکز مدیریت دولتی.

نکویی مقدم، محمود؛ حسن­زاده، علی و یزدی فیض‌آبادی، وحید. (1387). بررسی رابطه استقرار نظام­های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان. فصلنامه اطلاعات سلامت، 5(1)، 1-8.

نوروش، ایرج ودیانتی دیلمی، زهرا. (1383). بررسی تأثیر فرهنگ بر ارزش­های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری). مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 10(33)، 30-40.

هدایتی، احمدرضا. (1390). بررسی رویکرد حرفه گرایی و آثار و الزامات آن بر فعالیت سازمان­ها. مجله ره‌توشه، 1-8.

Choon, S. l., & Oh, b. (2001). Evaluating information strategic planning an evaluation system and its application. Diurnal of system integration, (10), 207-222.

Chou, H. W., & Joe, Sh.b. (1999). MIS key issues in Taiwans enterprises. International Journal of Information Management, (19), 369-387.

Evetts, J. (2003). The Sociological Analysis of Professionalism: Occupational Change in the Modern World. International Sociology, 18(2), 395-415.

Evetts, J. (2004). Organizational or Occupational Professionalism: Centralized Regulation or Occupational Trust. Paper presented at ISA RC52 Interim Conference, Versailles.

Evetts, J. (2005). Organizational and Occupational Professionalism: the Legacies of Weber and Durkheim for Knowledge Society. ISA Executive Committee International Symposium, Cultural Change, Social Problem and Knowledge Society, Zaragoza.

Evetts, J. (2006). The Sociology of Professional Groups: New Directions. Current Sociology, 54(1), 133-143.

Freidson, E. (2001). Professionalism: The Third Logic. Oxford: Polity Press.

Gandalf, A. (2005). Why do nurses at a university hospital want to quit their jobs?. Journal of nursing management, (13), 327-329.

Lindner, J. R. (1998). Understanding employee motivation. Journal of Extension, 3(36), 1-8.

Maka, A. H., Wong, K. K., & Chang, R. C. (2011). Critical issues affecting the service quality and professionalism of the tour guides in Hong Kong and Macau. Tourism Management, 6(32), 1442-1452.

Minard, B. (2005). Health care computer systems: Critical Executive Decisions. Management Series. [USA]: ACHE.

Newkirk, H. E., & Lederer, A. L. (2006). The effectiveness of strategic information systems planning under environmental uncertainty. Information & Management, 43(4), 481-501.

Okun, M. S., Rodriguez, R. L., & Fernandez, H. (2006). Testosterone therapy in men with Parkinson disease. Arch Neurol, (63), 29-35.

Osunlaja, A. A., & Olabode, J. A. (1997). Role of an effective hospital information system in a depressed economy. Methods Infmed, 36(2), 3-141.

Porter, L., Bigley, G., & Steers, R. (2002). Motivation and Work Behavior. Publisher: McGraw-Hill/Irwin.

Robbins, E. (2001). Fundamentals of organizational behavior. New Jersey: Prentice Hall.

Santrock, J. W. (2004). Educational Psychology (2nd Ed.). New York: McGrawhiil.

Sevensson, L. G. (2006). New Professionalism. Trust and Competence Current Sociology, 54 (4), 579-593.

Slavin, R. E. (2006). Educational Psychology: Theory and practice (8th ed.). New York: Pearson.

Woolfolk, A. E. (2004). Educational Psychology (9th ed). Boston: Allyn and Bacon.