تأثیر مثبت اندیشی بر افزایش مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی سطح شهرستان تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس/ کتابدار نهاد کتابخانه های عمومی کشور

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تأثیر مثبت اندیشی بر افزایش مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی سطح شهرستان تبریز بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش پیمایشی بوده است. جامعه‌ی موردمطالعه کتابداران کتابخانه‌های عمومی سطح شهرستان تبریز بودند که با توجه به تعداد نسبتاً کم جامعه‌ی آماری، نمونه‌گیری از طریق روش سرشماری انجام شد و پرسشنامه (5 گزینه‌ای بر اساس طیف لیکرت) بین تمامی کتابداران توزیع شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته است که ضریب پایایی آن نیز 91% برآورد شد که نشانگر پایایی مناسب پرسش‌نامه است، پرسشنامه‌ی توزیع‌شده شامل دو بخش مهارت‌های ارتباطی و مثبت اندیشی بود که این دو بخش نیز به گویه‌هایی تقسیم شده‌اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان نمود اثرات مثبت اندیشی بر روی مهارت‌های غیرکلامی بیشتر از سایر مهارت‌هاست همچنین میزان مثبت اندیشی در بین کتابداران نسبتاً خوب قلمداد شده است. نتایج کلی پژوهش نشان داد که میزان مثبت اندیشی در بین کتابداران زن و محدوده‌ی سنی زیر 35 سال و با میزان تحصیلات کارشناسی به بالا بیشتر از سایر گروه‌ها است همچنین هرچقدر میزان مثبت اندیشی بالا باشد بیشتر در رفتارهای ارتباطی به‌خصوص غیرکلامی کتابداران متجلی می‌گردد. در پایان پژوهش نیز پیشنهاد‌هایی جهت برگزاری دوره‌های مثبت اندیشی و مهارت‌های ارتباطی برای کتابداران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PPositive Thinking Impact on Increasing Communication Skills of Public Library Librarians in Tabriz

نویسندگان [English]

  • leyla Zadvali Khajeh 1
  • Fatemeh Zandian 2
1 Master of Information Management at Tarbiat Modares University / Librarian of the Public Library of Iran
2 Faculty member
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of positive thinking on increasing the communication skills of librarians in general libraries of Tabriz city. This research is an applied research method and is a survey method. The population of this study is librarians of general libraries located in Tabriz city. According to the relatively small number of statistical population, sampling was done by census method and a questionnaire (5 options based on Likert scale) was distributed among all librarians. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with a reliability coefficient of 91% which is an indicator of the reliability of the questionnaire. The distributed questionnaire consists of two parts of communication skills and positive thinking, SPSS software was used to analyze the data.The results of the research showed that the amount of positive thinking effects on non-verbal skills is higher than other skills, and the level of positive thinking among librarians is relatively good.The overall results of the research indicate that the level of positive thinking between female librarians and those under the age of 35 years and with the level of undergraduate education is higher than other groups.Also, the higher the level of positive thinking, the more intense non-verbal communication librarians It turns out.At the end of the research, there are suggestions for holding positive thinking courses and communication skills for librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive thinking
  • Communication skills
  • librarians
  • public libraries
  • Tabriz City

اکبرزاده، زهرا، طالبیان، مریم و فلاح، وحید. (1396). بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با مهارت ارتباطی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل. مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، 3(1/4)، 166 -174.

سنی فخر، محمدرضا. (1390). ﺗﺄﺛﯿﺮ مهارت‌های ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﻤﺎ. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده‌ی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

حیدری علی نظری، رضا. (1387). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری دانش‌آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

جزیتی، علیرضا و سلطانی، عباس. (1394). تأثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان. فصلنامه‌ی نظارت و بازرسی، 10(35)، 13-42.

خزائی، آذر و نیلی احمدآبادی، محمدرضا. (1394). تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای برافزایش مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان کم‌شنوا. فناوری آموزش و یادگیری، 1(2)، 1-19.

سلیگمن، مارتین. (2006). از بدبینی به خوش‌بینی: چگونه ذهن وزندگی خود را متحول سازیم. ترجمه مهدی قراچه، چاپ اول. (1388). تهران: پیکان.

صیادی سرینی، مهوش و حجت خواه محسن. (1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر بهزیستی روان‌شناختی و احساس تنهایی زنان سالمند. روان‌شناسی پیری، 1(2)، 61-71.

فقیهی، سمانه. (1387). بررسی اثربخشی مهارت‌های مثبت اندیشی بر رضایت شغلی کارکنان کارخانه خودرو سبزوار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

ﻗﻮﻳﺪل، ﺳﻤﻴﻪ، ﮔﻴﻠﻮری، ﻋﺒﺎس و ﻧﻮﺷین فرد، فاطمه. (1391). ﻛﺘﺎﺑﺪاران و مهارت‌های ﻣﺜﺒﺖاﻧﺪﻳﺸﻲ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ موردی کتابخانه‌های ﻣﺮﻛﺰی دانشگاه‌های زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. پژوهش‌نامه‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی، (2) 2، 245-262.

علی‌محمدی، علی و شفیع‌زاده، حمید. (1395). رابطه مهارت مثبت اندیشی با مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان. خانواده و پژوهش، 12(4)، 77-92.

کریمی، مرضیه. (1388). بررسی اصول و روش‌های مهارت‌های ارتباطی بر مبنای سنت معصومان (ع). پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

قاسم‌آبادی، محمد. (1377). ارتباطات و پیوندهای اجتماعی ضامن سلامت فرد و جامعه. نشریه‌ی کار و کارگر.

References

Elksnin, L., & Elksnin, N. (2006). Teaching social-emotional skills at school and home. Love Publ..‏

Gordeeva, T. O., & Osin, E. N. (2010). Positive thinking as a factor of academic achievement in senior school students. Voprosy psikhologii, (1), 24-+.‏