دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-150 
4. روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش

صفحه 33-52

رویا پورنقی؛ لیلا نعمتی انارکی


5. تأثیر ابزارهای فناوری اطلاعات بر اجرای مدیریت دانش در بانک تجارت

صفحه 73-90

قاسم آزادی احمدآبادی؛ زهرا آزادی احمدآبادی؛ اکرم آزادی احمدآبادی