فصلنامه مطالعات دانش شناسی (JKS) - اهداف و چشم انداز