فصلنامه مطالعات دانش شناسی (JKS) - اخبار و اعلانات