کاربست هستی‌شناسی‌ها در بازیابی اطلاعات مجموعه‌های دیجیتالی، با تأکید بر تصاویر

احمدرضا احمدی میرقائد؛ مریم خدابین؛ میترا صمیعی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1401، ، صفحه 189-219

https://doi.org/10.22054/jks.2021.64002.1477

چکیده
  هدف این پژوهش، کاربست هستی‌شناسی‌­ها در بازیابی اطلاعات مجموعه‌های دیجیتالی، با تأکید بر تصاویر بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش کتابخانه‌­ای و مرور نظام‌­مند منابع با رویکرد تحلیلی انجام گرفته است. با استفاده از این روش، منابع حول محور پژوهش، جمع‌­آوری و برای بررسی دقیق‌تر گزینش شده و در نهایت منابع بر اساس دستورالعمل ...  بیشتر

سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ از دیدگاه کاربران

احمدرضا احمدی میرقائد؛ رضا ملکی؛ عصمت مومنی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 107-128

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش سطوح کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ابزار استاندارد لیب‌کوآل انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر نوع کاربردی و به روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل 2250 نفر از کاربران عضو کتابخانه مرکزی بوده، نمونه‌گیری با روش تصادفی طبقه‌بندی انجام شد و حجم ...  بیشتر