نویسنده = حسینی بهشتی، ملوک السادات
تعداد مقالات: 1
1. تغییر در مفاهیم دانش: نگاهی به ضرورت تکامل هستی شناسی ها

دوره 2، شماره 7، تابستان 1395، صفحه 101-120

10.22054/jks.2016.7232

صنم ابراهیم زاده؛ ملوک السادات حسینی بهشتی