نویسنده = رجب زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل تجاری‌سازی و ارائه الگوریتم پیشنهادی تجاری‌سازی دانش برای آموزش عالی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 61-80

10.22054/jks.2017.22386.1134

طاهره سلامتی؛ احسان واعظی؛ مهدی معمارپور؛ علی رجب زاده