نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در میان دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های غرب و شمال‌غرب ایران (ارومیه، کردستان، رازی کرمانشاه و بوعلی همدان) است. نمونه مورد بررسی 609 دانشجو در این دو مقطع تحصیلی بود که داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ جمع‌‌آوری شده است. ضمناً از همه گروه‌های تحصیلات تکمیلی شامل گروه علوم انسانی، گروه علوم پایه، گروه فنی و مهندسی و گروه کشاورزی در نمونه‌گیری استفاده شده است. در این پژوهش از روش‌های رگرسیون خطی، رگرسیون لاجیت و روش پروبیت با استفاده از نرم-افزار SPSS، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده است. در ضمن ضریب آلفای کرونباخ که پایایی پرسشنامه را ارزیابی می‌کند، در این تحقیق 87/. بود که نشان از پایایی قابل قبولی برای این پرسشنامه دارد. نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر منفی دانشگاه بر استفاده از اینترنت و تأثیر مثبت گروه تحصیلی، ترم تحصیلی، وضعیت اشتغال و منابع اطلاعاتی بر استفاده از اینترنت است. هم‌چنین آزمون هاسمر- لمشو تأیید‌کننده مدل ارائه شده است. در نهایت پیشنهاد می‌گردد مدیریت دانشگاه‌ها، سیاست‌ها و خط مشی‌های روشن و عملی را جهت دسترسی و استفاده از اینترنت فراهم نموده و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی طراحی و در جهت عملیاتی شدن آن تلاش نماید تا زمینه‌های توسعه علمی و از آن طریق توسعه اقتصادی و غیره فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on The Internet Usage of Post Graduate and PhD Students in Western Universities of The Country (Uremia University, Kurdistan University, Razi University of Kermanshah, Bu Ali University of Hamedan)

نویسندگان [English]

  • salah salimian 1
  • kiumars shahbazi 2

2 urmia uni

چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the effective factors on internet use in postgraduate and PhD students in universities of west and northwest of Iran (Uremia, Kurdistan, Razi University of Kermanshah and Bu Ali University of Hamedan). The studied sample includes 609 students in these two educational levels and data has been collected using questionnaire. In addition, all graduate groups including the Department of Humanities, the Department of Basic Sciences, the Department of Engineering, and the Department of Agriculture have been used in sampling. In this study, linear regression, Logit regression and Probit method with SPSS software from analytics have been used. In addition, the Cronbach's alpha coefficient, which evaluates the reliability of the questionnaire, is 0.87 which indicates an acceptable reliability for this questionnaire. The results of this study indicate negative impact of university on internet use and positive effect of educational group, semester, employment status and information sources in the use of internet. Moreover, Hosmer- Lemeshow test confirms the presented model. Finally, it is suggested that university administrations provide clear and practical policies for accessing and using the internet, and designing specialized databases designed to operationalize them so that the fields scientific development, through which economic development and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Logit
  • Probit
  • Hosmer-Lemeshow
اخوتی، مریم (1377). بررسی وضعیت استفاده از اینترنت توسط اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
بنی زمان لاری، فرزاد (1383). بررسی رفتار اطلاع‌یابی کارمندان سازمان آموزش‌وپرورش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی استان فارس.
حری، عباس، کشاورز، حمید (1383). بررسی فرایند اطلاع جویی پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. مجلّةکتابداری، (41)38، 42-1.
حیاتی، زهیر و تصویری‌قمصری، فاطمه (1379). بررسی چگونگی تأثیر اینترنت بر رفتار اطلاع‌یابی و فعالیت‌‌‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. فصلنامه کتاب، (4)11، 78 ـ 63. 
خیبر، امین، اقوامی، سپیده (۱۳۹۳)، بررسی عوامل مؤثر بر تمایل افراد به خرید مجدد از اینترنت، اولین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی رایانه، تهران، مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین،  https://www.civilica.com/Paper-RCEITT01-RCEITT01_082.html
درزی، صغری (1390). بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران در استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. فصلنامهدانششناسی (علومکتابداریو اطلاع‌رسانیوفناوریاطلاعات)، (12)3، 25 – 17.
زارعیان، داود (1386). نقش روابط عمومی الکترونیک در توسعه دولت الکترونیک، مجموعهمقالاتنخستین همایشروابطعمومیالکترونیک، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
سوختانلو، مجتبی، موحد محمدی، حمید و رضوانفر، احمد (1389). تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات از طریق اینترنت، از سوی دانشجویان کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی در ایران. تحقیقاتاقتصادوتوسعهکشاورزیایران (علومکشاورزیایران)، (1)41، 70 – 59.
صباغی کرمانی، مجید، نجفی، نرگس (1384). تخمین تابع تقاضای اینترنت: مطالعه موردی شهر تهران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، (1)36، 74-53
محبی اسفلی، معصومه و زمانی میاندشتی، ناصر (1392). به‌کارگیری اینترنت توسط دانشجویان مقطع کارشناسی. مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس بعثت. مجلهپژوهش‌هایترویجوآموزشکشاورزی، (2)6، 96 – 85.
موحد محمدی، حمید، ایروانی، هوشنگ (1381). الگوی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی ایران. علومکشاورزیایران، (4)33، 727 – 717.
نعیمی، امیر، پزشکی­راد، غلام­رضا، صدیقی، حسن (1388). نگرش دانشجویان مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاد کشاورزی زنجان نسبت به به‌کارگیری یادگیری اینترنتی. پژوهش‌هایترویجوآموزشکشاورزی، (3)2، 94-73.
وکیلی­مفرد، حسین (1390). بررسی تأثیر اینترنت بر فعالیت­های علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، (2)8، 8-1.
Bartikowski, B., & Laroche, M., & Jamal, A., & Yang, Zh, (2018). The type-of-internet-access digital divide and the well-being of ethnic minority and majority consumers: A multi-country investigation. Journal of Business Research, 82 (2018), 373-380.
Bianchi, C., & Mathews, Sh, (2016). Internet marketing and export market growth in Chile, Journal of Business Research, 69 (2), 426-434.
Brockmann, P. (1998); User Demand for Internet Services: Is The Infrastructure Ready?, Computer Standards & Interfaces, 20(2), 117-121.
Campi, C. (2000); The Evaluation of Demand and Pricing for Internet Services, Dept of Computer Science, System and Production, Faculty of Engineering.
Campi, C. (2001); Forecasting Internet Dial-up Demand: An Empirical Estimation.
Chu, S. K., and Law, N. (2007). Development of information search expertise:Postgraduates' knowledge of searching skills, Portal: Libraries and the Academy, 7(3), 295-316.
Desai, V. S., Crook, J. N., & Overstreet, G. A., (1996)A comparison of neural networks and linear scoring models in the credit union environment. European Journal of Operational Research, 95(1), 24–37.
Eisner, J. and Waldon, T. (2001); The Demand for Bandwidth: Second Telephone Lines and Online Services, Information Economics and Policy, 13(2), 301-309.
Fathima, Y. A & Muthumani, S. (2015), user acceptance of banking technology with special reference to intenet banking, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 73(1), 12-19.
Greene, W., EconometricsAnalysis, Fifth Edition, Pg. 664-680, Prentice Hall, 2003.
Gujarati, D., (2004) BasicEconometrics, the McGraw-Hill, Fourth Edition, Pg. 580-616.
Gurstein, M. (2000); E-Commerce and Community Economic Development: Enemy or Ally?, Paper presented at DIAC 2000,"Shaping the Network Society: The Future of the Public Sphere in Cyberspace".
Kridel, D., Rappoprt, P., Taylor, D. (2000); The Demand for High-Speed Access to the Internet: The Case of Cable Modems, Presented at the Thirteenth Biennial Conference of the International Telecomminations Society, Buenos Aires.
Kridel, D., Rappoport, P. and Taylor, D. (1998); An Econometric Study of the Demand for Access to the Internet, Paper Presented to 1998 International Telecomminations Society Conference, Stockholm.
Madden, G., Savage, S. (1998); Pricing and Internet Traffic, Paper presented to 1998 International Telecomminations Society Conference, Stockholm
Omidian, F. (2010). A Cross Cultural Comparison of Attitude towards E-Learning Among Indian and Iranian University Students in Relation to their Computer Self– efficacy and anxiety (Doctoral Dissertation), University of Panjab Department of Education.
Panchanatham, N (2010). A Study on Impact of Rural College Students in E-Learning (Nagapattinam District, Tamil Nada, India), 4(1), 98-102.
Rappoport, P., Alleman, J. and Taylor, D. (2001); Residential Demand for Access to the Internet, Marketing Science Corporation. citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.365.7236&rep=rep1.
Richardson, C. (1996); Australia’s Peak Demand for Internet Bandwidth: A Modeling and Forecasting Methodology, Available on the http://www.La Trobe.edu.au/teloz/.