نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت مهندسی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایرانران

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه مالک اشتر

3 کارشناس ارشد مدیریت مهندسی دانشگاه علم و صنعت

چکیده

موضوع اشتراک دانش یکی از چالش‌های مدیریت دانش است. با توجه به نظریه باندورا عوامل فردی و محیطی و رفتار در ارتباط متقابل با یکدیگر هستند، تأثیر عوامل محیطی و فردی بر نگرش اشتراک دانش و هم‌چنین، تأثیر متغیر تحصیلات به‌عنوان تعدیل گر بین نگرش اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش سنجیده شده است. از نوع کاربردی به روش پیمایشی- همبستگی است. جامعه پژوهش، کارکنان شرکت مهندسین مشاور اتحاد، 83 نفر به‌عنوان نمونه برحسب نمونه‌گیری ساده با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است، روایی همبستگی سازه با شاخص‌های پژوهش از مدل روایی همگرا و واگرا با پایایی شاخص‌ها از بارهای عاملی با مقدار 0.8، ضرایب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیب با مقدار 0.7 به دست آمده است. یافته‌ها نشان می‌دهد سازه‌های مستقل (عوامل محیطی و فردی) با مقادیر آماره‌ی t بالاتر از 1.96 بر روی سازه وابسته (نگرش اشتراک دانش) تأثیرگذار است؛ متغیر تعدیل گر تحصیلات به مقدار 0.408 GOF= نگرش اشتراک دانش با رفتار اشتراک دانش تأثیر معکوس داشته است. نگرش اشتراک دانش بر روی رفتار اشتراک دانش تأثیرگذار است و متغیر تحصیلات با توجه به علامت بارهای عاملی آن به‌طور معکوس به تعدیل رفتار می‌پردازد و نشان می‌دهد هر چه افراد تحصیلات بالاتری داشته باشند تمایل کمتری به اشتراک دانش دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of personal and environmental factors on the process of knowledge sharing with the role of education moderator

نویسندگان [English]

  • mostafa jafari 1
  • peyman akhavan 2
  • sayyed hojatollah eshaqi 3

2 faculty memeber, malek ashtar university of technology

چکیده [English]

Aim: The subject of knowledge sharing is one of the important challenges in knowledge management. According to the Bandura theory, personal factors, environmental factors, and behavior are in reciprocal relations with each other. In this research, the impact of environmental and individual factors on the attitude of knowledge sharing and also the effect of educational variables as a moderator between knowledge sharing attitude and knowledge sharing behavior have been investigated.
Methodology: The method of this applied research is survey-correlation. The research population includes the staff of Allied Consulting Engineers Company, from which, 83 people were selected as sample based on simple sampling using Cochran's formula. The structural correlation validity, the research indicators with convergent and divergent validity models, and the reliability of the factor load indicators were valued at 0.8, while Cronbach's alpha coefficients and the reliability of the combinations were valued at 0.7.
Findings: The findings show that independent structures (environmental and personal factors) with t values higher than 1.96 affect the dependent structure (knowledge sharing attitude); education moderating variable of GOF=0.408 has had a reverse effect on knowledge sharing attitude and knowledge sharing behavior.
Conclusion:  The knowledge sharing approach influences the behavior of knowledge sharing, and the education variable, with respect to the signs of its factor load, inversely modulates behavior and suggests that the higher the education of the people, the less their willingness to share knowledge

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge sharing
  • knowledge management
  • individual factors
  • environmental factors
  • education
  • knowledge sharing behavior
اخوان، پیمان و رحیمی، اکبر. (1391). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر اشتراک دانش در یک سازمان پژوهشی-صنعتی.  مدیریت نوآوری، 1(2)، 107-135.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (۱۳92). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: جهاد دانشگاهی.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
Akhavan, P., & Hoseini, M. (2015). Examining the Effects of Motivational and Organizationl Determinants on Knowledge-Sharing Behavior: Case Study in an Industrial Research and Development Center.
Akhavan, P., Hosseini, S. M., Abbasi, M., & Manteghi, M. (2015). Knowledge-sharing determinants, behaviors, and innovative work behaviors: An integrated theoretical view and empirical examination. Aslib Journal of Information Management, 67(5), 562-591.
Al-Busaidi, K. A., Olfman, L., Ryan, T., & Leroy, G. (2010). Sharing Knowledge to A Knowledge Management System: Examining the motivators and the benefits in an Omani organization. Journal of Organizational Knowledge Management, 2010(25835), 1-12.
Ardichvili, A., Page, V., & Wentling, T. (2003). Motivation and barriers to participation in virtual knowledge-sharing communities of practice. Journal of Knowledge Management, 7(1), 64-77.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory: Englewood Cliffs, NJ, US: Prentice-Hall, Inc.
Bock, G.-W., Zmud, R. W., Kim, Y.-G., & Lee, J.-N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS quarterly, 87-111.
Borges, R. (2012). Tacit knowledge sharing between IT workers: The role of organizational culture, personality, and social environment. Management Research Review, 36(1), 89-108.
Chiang, H.-H., Han, T.-S., & Chuang, J.-S. (2011). The relationship between high-commitment HRM and knowledge-sharing behavior and its mediators. International Journal of manpower, 32(5/6), 604-622.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research.
Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge‐based theory of the firm. Strategic management journal, 17(S2), 109-122.
Gray, P. H. (2001). The impact of knowledge repositories on power and control in the workplace. Information Technology & People, 14(4), 368-384.
Hau, Y. S., Kim, B., Lee, H., & Kim, Y.-G. (2013). The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. International Journal of Information Management, 33(2), 356-366.
Hung, S.-Y., Durcikova, A., Lai, H.-M., & Lin, W.-M. (2011). The influence of intrinsic and extrinsic motivation on individuals' knowledge sharing behavior. International journal of human-computer studies, 69(6), 415-427.
Lee, H., & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: An integrative view and empirical examination. Journal of management information systems, 20(1), 179-228.
Lin, H.-F. (2007a). Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions. Journal of information science, 33(2), 135-149.
Lin, H.-F. (2007b). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of manpower, 28(3/4), 315-332.
Lin, M.-J. J., Hung, S.-W., & Chen, C.-J. (2009). Fostering the determinants of knowledge sharing in professional virtual communities. Computers in Human Behavior, 25(4), 929-939.
Nonaka, I. (2000). A dynamic theory of organizational knowledge creation Knowledge, groupware and the internet (pp. 3-42): Elsevier.
Sik-wah Fong, P., & Chu, L. (2006). Exploratory study of knowledge sharing in contracting companies: A sociotechnical perspective. Journal of construction engineering and management, 132(9), 928-939.
Teh, P.-L., & Yong, C.-C. (2011). Knowledge sharing in IS personnel: organizational behavior's perspective. Journal of Computer Information Systems, 51(4), 11-21.
Tsai, M.-T., Chen, K.-S., & Chien, J.-L. (2012). The factors impact of knowledge sharing intentions: the theory of reasoned action perspective. Quality & Quantity, 46(5), 1479-1491.
Tsai, M.-T., & Cheng, N.-C. (2010). Programmer perceptions of knowledge-sharing behavior under social cognitive theory. Expert Systems with Applications, 37(12), 8479-8485.
Van Den Hooff, B., Schouten, A. P., & Simonovski, S. (2012). What one feels and what one knows: the influence of emotions on attitudes and intentions towards knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 16(1), 148-158.
Wasko, M. M., & Faraj, S. (2005). Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice. MIS quarterly, 35-57.
Wickramasinghe, N. (2007). Knowledge-Based Enterprise: Theories and Fundamentals: Theories and Fundamentals: Igi Global.
Wu, Y., & Zhu, W. (2012). An integrated theoretical model for determinants of knowledge sharing behaviours. Kybernetes, 41(10), 1462-1482.
Zhang, P., & Fai Ng, F. (2012). Attitude toward knowledge sharing in construction teams. Industrial Management & Data Systems, 112(9), 1326-1347.
Zhang, X., De Pablos, P. O., & Xu, Q. (2014). Culture effects on the knowledge sharing in multi-national virtual classes: A mixed method. Computers in Human Behavior, 31, 491-498.