جریان دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و ارائه مدل مفهومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تحلیل جریان دانش در شرکت‎های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انجام شد. روش: در این پژوهش نظر 256 نفر از کارکنان شاغل در 30 شرکت دانش‎بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که دارای نیروی تمام‌وقت بیش از 4 نفر بودند، از طریق پرسشنامه، پیمایش شد. یافته­ ها: جریان دانش در شرکت­های موردپژوهش، به‌جز در مؤلفه مکانیسم‌های جریان دانش که دو نوع سنتی و دیجیتالی را مدنظر قرار داده بودند، در سایر مؤلفه‌ها (ورودی‎های دانش، میزان آگاهی کارکنان، فرهنگ‌سازمانی، ساختار سازمانی، برنامه‌ریزی برای جریان دانش و اشتراک دانش) از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند. نتیجه‌ گیری: به ­سبب بالاتر بودن میانگین‌ها از سطح متوسط وضعیت جریان دانش مناسب ارزیابی شد. در پایان، مدل مفهومی ایده آل برای نمایش جریان دانش ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of knowledge flow in knowledge based organization of science and Technology Park of The university of Tehran and presentation of a conceptual mode

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassanzadeh 1
  • Mahtab Teymori Tabieh 2
1 . Associate professor of knowledge and information science, Tarbiat Modares University,
2 . M.A in knowledge and information science, Tarbiat Modares University,
چکیده [English]

Knowledge has been a competitive weapon in New World.  Being aware of knowledge process in organizations, especially research-oriented ones, and tactfully managing it, will increase their ability and improve their outputs, While unawareness and its improper management could lead to a waste of time, money and energy. Co-operation and relation between organizations will be stable and progressive by knowledge flow, although it is a subconscious issue. Whatever, clarifying and distinguishing this flow in the organization will be a competitive advantage issue. Due to this, the organization will achieve knowledge and use this faster than other organizations. Purpose: The main aim of this paper is survey a of knowledge flow in Knowledge-Based companies of Science and Technology Park of Tehran University and presenting a conceptual model. This kind of studies can enable preliminary programs to result success in an organization. Methodology: Approach of this paper is qualitative and in data gathering researcher used a Questionnaire including 57 questions; and for data analyses used SPSS and One-Sample T Test. Conclusion: Findings show that knowledge flow in knowledge based companies in the knowledge gateways, knowledge flow mechanisms, staff awareness, organizational culture, organizational structure, knowledge flow programming and knowledge sharing factors have not been in a good state. The ideal conceptual model of knowledge flow present after literature review and analyses of X-ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Park University of Tehran
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge flow of Knowledge based Companies
  • Knowledge flow Models

آئین‌نامه تأسیس و راه­اندازی پارک­های علم و فناوری (1381). وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مصوب 17/12/81. مقدمه. بازیابی شده در تاریخ 24 اردیبهشت 1393، از:

http://research.atu.ac.ir/Files/56/News/1.pdf

اساسنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (1384). دانشگاه تهران. مصوب 7/8/84. فصل دوم، تعاریف.

حسن‌زاده، محمد (1387). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت‌ها. تهران: کتابدار.

خدیور، آمنه و الهی، شعبان (1388). مدیریت استراتژیک دانش: از نظریه تا اجر. تهران: جهاد دانشگاهی، واحد تهران.

فایرستون، جوزف؛ مکاروی، مارک (1386). مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید. (احمد جعفر نژاد و خدیجه سفیری، مترجمان). تهران: کتاب مهربان (نشر اثر اصلی، 2003).

تقی زاده، رضا؛ جلال زاده مقدم شهری؛ آرش؛ تقی زاده، محمد (1388). ساختارهای سازمانی سازگار با مدیریت دانش. در محمد حسن‌زاده، امید فاطمی، ابراهیم عمرانی (به کوشش)، مجموعه مقالات مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنش‌ها. تهران: کتابدار، 43-59.

Lin, c., Tan, B., & Chang, S. (2008). An exploratory model of knowledge flow barriers within healthcare organizations. Information & Management. 45(5), 331–339.

Malik, Kh. (2004). Coordination of technological knowledge flows in firms. Journal of Knowledge Management. 8 (2),64 - 72.

Nissen, M. E. (2002). An Extended Model of Knowledge-Flow Dynamics. Communications of the Association for Information Systems. 8, 251-266.

Nonaka, I. (1998). The Knowledge Creating Company.In Harvard Business Review on Knowledge Management. Boston: Harvard Business School Press,21-45.

Shin, m., Holden, T., Schmidt, RA. (2001). From Knowledge Theory to Management Practice: Towards an integrated Approach. Information Processing and Management. 37(2), 335-355

Zhuge, H. (2002). Distributed team knowledge management by incorporating knowledge flow with knowledge grid. Paper presented at the Proceeding of Proc. 2nd Int'l Conf. U-KNOW, Graz, Austria.