بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاشنگ، محمدرضا [1] کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد
 • پرهام‌نیا، فرشاد [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • پرهام‌نیا، فرشاد [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • پلنگی، کبری [1] کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد عجب‌شیر، عجب‌شیر، ایران
 • پورکریمی دارنجانی، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائ
 • پورنقی، رویا [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

ت

ج

چ

ح

خ

 • خالق خواه، علی [1] دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 • خزانه ها، مهدیه [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • خسروی، ابوالفضل [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خلیلی، لیلا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
 • خلیلی، لیلا [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان، تبریز، ایران
 • خوشیان، ناهید [1] دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا، کارمند شرکت سبوی دانش
 • خوشیان، ناهید [1] مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

د

 • دادخواه، سپیده [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
 • دانشمند، محترمه [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، کتابدار کتابخانه عمومی شهرستان سواد کوه استان مازندران
 • دائی، عذرا [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،
 • درانی، کمال [1] استاد تمام گروه روش‌ها و برنامه درسی دانشگاه تهران. استاد تمام گروه روش‌ها و برنامه درسی دانشگاه تهران
 • درخشان، مژگان [1] . استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • درزی خلردی، صغری [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • دولانی، عباس [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده علوم تربیتی و ورانشناسی، دانشگاه الزهرا. تهران. ایران.

ذ

 • ذوالقدر، سارا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی

ر

 • ریاحی، عارف [1] دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،
 • ریاحی نیا، نصرت [1] استاد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه خوارزمی
 • ریاحی نیا، نصرت [1] استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رادفر، حمید رضا [1] دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • رجایی پور، سعید [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان
 • رجبی، مرضیه [1] کارشناسی ارشد پژوهشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، شهرستان گناباد، ایران
 • رجب زاده، علی [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه تربیت مدرس تهران،ایران
 • رحیمی، حمید [1] استادیار، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ، ایران
 • رحیمی، صالح [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی
 • رحمان پور، رویا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • رستگار، عباسعلی [1] دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
 • رستمی، زهرا [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی،معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • رضایی شریف آبادی، سعید [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا
 • رضایی شریف آبادی، سعید [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)
 • رضائی، محمد [1] دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی
 • رضوی، سحر [1] کارشناس ارشد، مدیریت اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی،
 • رضوی، سید علی اصغر [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • رک رک، مریم [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
 • رمضانی، قباد [1] . کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان
 • رنجبر، مصطفی [1] . دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • روحی دل، الهه [1] دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.

ز

 • زادولی خواجه، لیلا [1] کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس/ کتابدار نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • زارع، امین [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • زارع، سمیه [1] دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه هرمزگان.
 • زارعی، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • زاهدبابلان، عادل [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • زاهدبابلان، عادل [1] گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
 • زمانی، سحر [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 • زینالی تازه کندی، مهدی [1] علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • زند، سهیلا [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده علوم تربیتی و ورانشناسی، دانشگاه الزهرا. تهران. ایران.
 • زندی، خلیل [1] دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • زندیان، فاطمه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
 • زندیان، فاطمه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • زندیان، فاطمه [2] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • زندیان، فاطمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • زنگنه، ثریا [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
 • زنگنه، ثریا [1] مسئول دبیرخانه اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه
 • زینلی پور، حسین [1] استادیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه هرمزگان، ایران

س

 • سادات موسوی، علی [1] کارشناس معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسئول
 • سیادتی، لیلا سادات [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • سبزواری، نفیسه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • سبزواری، نفیسه [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی،
 • ستارزاده، اصغر [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدارکتابخانه عمومی امیرالمؤمنین (ع) ورزقان، اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
 • ستارزاده، اصغر [1] کتابدار کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین (ع) ورزقان، استان آذربایجان شرقی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
 • سیدعلی، نیرسادات [1] کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک
 • سرلک، محمدعلی [1] استاد دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده مدیریت
 • سرمدی، محمدرضا [1] استادگروه علمی علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
 • سعیدنیا، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد، مدیریت اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس
 • سعیدنیا، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • سیف پناهی، حامد [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • سلاجقه، مژده [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • سلامی، مریم [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور
 • سلامی، مریم [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور
 • سلامتی، طاهره [1] کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحدقشم
 • سلیمی، جمال [1] دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • سلیمیان، صلاح [1] دکترای اقتصاد دانشگاه ارومیه
 • سنگری، محمود [1] دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

ش

 • شاکریان، قربان [1] کارشناس مسئول کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • شاه بهرامی، اسدالله [1] دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شجاعی، پیام [1] استادیار گروه مدیریت. دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی. دانشگاه شیراز. شیراز. ایران
 • شیری، اردشیر [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام
 • شرفی، علی [1] کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی، دانشگاه شاهد
 • شرفی، علی [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‏شناسی دانشگاه تهران
 • شرفی، علی [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد،
 • شعبانی، احمد [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
 • شقاقی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم‌سنجی، دانشگاه شاهد
 • شقاقی، علی [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران، نهاد کتابخانه‌های عمومی – کتابدار
 • شکفته، مریم [1] استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • شهبازی، کیومرث [1] دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

ص

 • صادقی، احمد [1] رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، ایران،
 • صدیقی، حوریه [1] کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صمدی میارکلائی، حسین [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد، قائمشهر
 • صمدی میارکلائی، حمزه [1] دکتری مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد، قائمشهر، ایران
 • صمیعی، میترا [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • صمیعی، میترا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،
 • صمیعی، میترا [1] عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 • صمیعی، میترا [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

ض

 • ضیایی، ثریا [1] استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور،
 • ضیایی، ثریا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد
 • ضیائیان، محمد [1] کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA). دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

ط

 • طاهری، پروین [1] کارشناسی ارشد علم‌سنجی، کتابدار کتابخانه عمومی پیامبر (ص) تهران
 • طاهری، سیدمهدی [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • طاهری، سید مهدی [1] . استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
 • طاهری، سید مهدی [1] استادیارگروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • طاهری، سید مهدی [2] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • طبرسا، غلامعلی [1] دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طلایی شکری، شهاب [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی حکمت، دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طهماسبی لیمونی، صفیه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل،

ع

غ

 • غریبه نیازی، منیره [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه الزهرا،. تهران،
 • غفاری، سعید [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، قم
 • غفاری، سعید [1] دانشیار و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور قم، قم
 • غفاری‌، سعید [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور قم
 • غفورنیا، زینب [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • غلام زاده، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

ف

 • فتحی، فرهاد [1] کارشناس ارشد، مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران،
 • فدایی، غلامرضا [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
 • فرزادی، سمیه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • فرشید، راضیه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فرعونی شمیلی، نازنین [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
 • فرهیان، مجید [1] استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • فعال، سهیلا [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

ق

 • قدرت، سیدرضا [1] کارشناس علوم اجتماعی، کتابدار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
 • قدرت، سید رضا [1] کارشناس، کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
 • قربان‌نژاد، الهام [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور قم
 • قمی، شیوا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • قنادی نژاد، فرزانه [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • قنبری، سیروس [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • قهنویه، حسن [1] کارشناسی ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ک

 • کازرانی، مریم [1] استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،
 • کاظم پور، زهرا [1] دانشجوی دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 • کاظمی شمامی، زهرا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • کرمی، فروزان [1] کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی
 • کشاورز، آرزو [1] دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، دانشکده مدیریت
 • کشاورز، الهام [1] . دانشجوی دکترای دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده مدیریت
 • کشمیری، ستاره [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • کعب عمیر، فریده [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • کوارویی، رعنا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

گ

 • گراوند، ایوب [1] مربی، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه خوارزمی
 • گلینی مقدم، گلنسا [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • گلینی مقدم، گلنسا [1] . استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • گلینی مقدم، گلنسا [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی،
 • گلینی مقدم، گلنسا [2] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • گلینی مقدم، گلنسا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
 • گویلی، ناهید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

ل

 • لطفی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران، دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

م

 • مجیدی، موسی [1] استاد یار دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال، تهران
 • محسنی طارمسری، مهناز [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
 • محمدی، اسفندیار [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام
 • محمدی، حامد [2] دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • محمدی، فائقه [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محمدی، فائقه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز
 • محمدی، لیلا [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کارمند نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تهران
 • محمدی، مهدی [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم
 • محمدی، مهدی [1] دانشیار گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز
 • محمدی استانی، مرتضی [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان
 • محمدپور، معصومه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، کارشناس اداره کتابخانه های شهرستان عجبشیر، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
 • محمودی، حسن [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • محمودی، عمر [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مریوان
 • مرادی، خدیجه [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا
 • مرادی، شیما [1] استادیار، علم‌سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • مرادی، محمود [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی
 • مرادی، محمود [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • مرادی، محمود [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
 • میرزایی، فرزانه [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، ایران.
 • میرکمالی، محمد [1] استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران. ایران
 • مشتاقی، مهتاب [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی
 • مشهدی، فرشته [1] کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، شرکت پالایش نفت اصفهان (مشاور صنعتی)
 • مصباحی جهرمی، نگارالسادات [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • مصطفوی، اسماعیل [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. mostafavi@yazd.ac.ir
 • معمارپور، مهدی [1] . دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • معینی کیا، مهدی [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • ملکی، حاتم [1] کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • ملکی، رضا [1] استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • ملک محمدی، سعید [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران. saeedmalekmohammadi9077@gmail.com
 • منصوری محمدآبادی، سلیمان [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات، گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،
 • موسی چمنی، اعظم [1] دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور مشهد
 • موسوی امیری، طیبه [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه خوارزمی
 • موسوی چلک، افشین [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور
 • موسوی فر، سیدسعید [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، مسئول کتابخانه عمومی محسنی هادیشهر، اداره کل استان مازندران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • مؤمنی، عصمت [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • مومنی، عصمت [1] استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
 • مومنی، عصمت [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مومنی، عصمت [1] استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • مومنی، عصمت [1] استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • مومنی، عصمت [1] استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
 • مومنی، عصمت [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • مومنی، عصمت [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مومنی، عصمت [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • مومنی، عصمت [1] . استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مومنی، عصمت [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
 • مومنی، عصمت [1] . استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
 • مومنی، عصمت [1] عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • مومنی، عصمت [1] استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه علامه طباطبائی

ن

 • نادی، محمد علی [1] دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • ناصری جهرمی، رضا [1] دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه شیراز
 • نجاری، تراب [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز، تبریز
 • نجفی خواه، رقیه [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، کتابدار اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان
 • نظری، فریبا [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • نعمتی، محمدعلی [1] استادیار، مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • نعمتی انارکی، لیلا [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • نوبخت، مریم [1] مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه
 • نوبخت، یونس [1] دکتری مالی و حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سلچوک، کُنیا، ترکیه
 • نوبخت، یونس [1] مالی و حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سلچوک، کُنیا، ترکیه
 • نورافروز، علی حسین [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • نورافروز، علی حسین [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابدار ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،
 • نوشین فرد، فاطمه [1] دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • نوشین فرد، فاطمه [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • نوکاریزی، محسن [1] علم اطلاعات و دانش شناسی

و

 • واعظی، احسان [1] . دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • واعظی، رضا [1] دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
 • وفایی، زینب [1] کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 • وکیلی فر، فرانک [1] دانشجوی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ه

ی