رابطه فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

2 مربی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران بود. روش: روش پژوهش از نوع کاربردی بود. برای سنجش رابطه میان فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش از روش توصیفی-همبستگی استفاده شد و از طریق پرسشنامه­ نظر 100 نفر از مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه تهران پیمایش شد. پرسشنامه­ها بر اساس مدل فرهنگ‌سازمانی دنیسون (2002) و مدیریت دانش KMAT (1995) طراحی شد. یافته­ ها: میان فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنی­داری وجود داشت؛ رسالت سازمانی، انطباق­پذیری سازمانی، سازگاری سازمانی و مشارکت سازمانی با مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنی­داری داشت. نتیجه‌ گیری: فرهنگ‌سازمانی در این دانشکده رضایت­بخش بود اما وضعیت مدیریت دانش چندان رضایت­بخش ارزیابی نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management Case Study: Faculty of Information Science and Knowledge Studies

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Fadae 1
  • Seifollah andayesh 2
1 professor of of knowledge and information science, University of Tehran,
2 Persian Gulf University of busher
چکیده [English]

Purpose: This research aims to investigate the relationship between organizational culture and knowledge management in the Faculty of Information Science and Knowledge Studies. Methodology: The research’s method was descriptive-correlational. Data collection tool was designing the research’s questionnaires based on the Denison Organizational Culture Model and Knowledge Management Assessment Tools. The research’s statistical population consisted of 100 persons of managers, staff, and students of the Faculty of Information Science and Knowledge Studies, who were selected via random sampling method, and 100 persons were selected as sample through simple random sampling method. To analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics were used. Conclusion: Results show that there is a positive and significant relationship between organizational culture and knowledge management. Also, the findings obtained from the research’s sub-hypothesis show that organizational mission, organizational adaptability, organizational compatibility, organizational participation have positive and significant relationship with knowledge management. Reviewing the status of organizational culture and knowledge management variables show that organizational culture possesses a satisfactory status in the studied organization, but knowledge management’s status was not very satisfying

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty of Information Science and Knowledge Studies
  • University of Tehran
  • Organizational Culture
  • Knowledge Management

آزاد شهرکی، زهره (1388).بررسیعواملزمینه‌سازمدیریتدانشدرسازمانآموزش‌وپرورشاستانبوشهر در سال تحصیلی 88-1387. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر.

ابطحی، سید حسین؛ صلواتی، عادل (1385). مدیریت دانش در سازمان. تهران: پیوند نو.

ادب، حسین؛ شفیع خانی، محمد (1385). نیل به سرآمدی با ابزار مدیریت دانش. ماهنامه تدبیر. 18(182)، 16-24.

حسینی، یعقوب (1385). بررسیرابطهبینفرهنگ‌سازمانیواستقرارمدیریت دانشدردانشگاه تربیتمدرس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

دانش فرد، کرم الله؛ شهابی نیا، سعید (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و استقرار مدیریت دانش ) مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق معاونت اجرایی شمال شرق تهران (. فصلنامه پژوهشگر (مدیریت). 7(17)،1-10.

رابینز، استیفن پی (1385). رفتارسازمانی. (علی پارسائیان و محمد اعرابی، مترجمان). تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی.

زنجیرچی، محمود؛ ربانی، مژده (1387). رویکردی به دانش‌آفرینی. ماهنامه تدبیر. 19(193)،44-48.

 سیف اللهی، ناصر؛ داوری، محمدرضا (1387). مدیریتدانشدرسازمان‌ها. تهران: انتشارات آراد.

فرج نژاد قادی، مژده (1388). بررسیتأثیرعواملسازمانی) ساختار، فرهنگوتکنولوژی(بر مدیریتدانشدردانشکدهمهندسیمکانیکدانشگاهصنعتیامیرکبیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران.

گودرزی، محمود؛ ابو ترابی، مجتبی؛ دستی گردی، مهدی؛ دستی گردی، کاظم (1388). ارتباط فرهنگ‌سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت‌بدنی. نشریهمدیریتورزشی.1(2)، 201-214.

مراد، پروانه (1387). بررسیرابطهفرهنگ‌سازمانیوموفقیتمدیریتدانشدرشرکترهشهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم، قم.

موسی خانی محمدرضا؛ اجلی قشلاجوقی، مهدی؛ صفوی میرمحله، سید رحیم (1389). ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمان‌ها در زمینه مدیریت دانش (موردمطالعه: مرکز آمار ایران). پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی). 14(2)، 221-243.

نیک پور، امین؛ سلاجقه، سنجر (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مدیریت بهره‌وری (فراسویمدیریت (. 4(19)، 7-18.

Allameh, M., Zamani,M., & Davoodi, M.R. (2011). The relationship between Organizational Culture and Knowledge Management. Procedica Computer Science. 3, 1224-1236.

Balthazard, P. A., & Cooke, R. A. (2004 Jan). Organizational culture and knowledge management success: assessing the behavior-performance continuum. In System Sciences. Paper presented at the Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences.  HiltonWaikoloa Village, Hawaii: IEEE.

Cameron, K. S. & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. (Rev. ed.). San Francisco, CA: Wiley (Jossey Bass).

Chase,R.L. (1997). The Knowledge-Based Organization: An International Survey. Journal of Knowledge Management.1 (1), 38-49.

Christopian,F.D. (2008). Organizational culture as a mediating factor on MS in the aerospace and defense industry. Unpublished doctoral dissertation, Regent University, School of global leadership & entrepreneurship, Virginia.

Denison, D. R. (2000). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change. The handbook of organizational culture. London: John Wiley & Sons.

Holowetzki, A. (2002). The relationship between knowledge management and organizational culture: An examination of cultural factors that support the flow and management of knowledge within an organization. Unpublished master dissertation, University of