بررسی نقش مدیریت دانش در اولویت‌بندی منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده مدیریت

2 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، دانشکده مدیریت

3 . دانشجوی دکترای دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده مدیریت

چکیده

هدف: در این پژوهش‌‌، سطح نیروی انسانی (کارکنان عادی‌‌‌، کارکنان کلیدی‌‌‌، مدیران ارشد‌‌)‌‌‌، با توجه به زیر معیارهای حوزه‌های مدیریت دانش و حوزه‌های پنج‌گانه مدیریت دانش (داده‌‌‌، اطلاعات‌‌‌، دانش‌‌‌، خرد، کارکنان) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی باهدف بیشینه‌سازی مدیریت دانش در شرکت‌های پروژه محور (شرکت گسترش هوانوردی پارس یا پادیکو‌‌‌، شرکت مهندسی سپتا و شرکت خدماتی مهندسی آوا بهبود) اولویت‌بندی شده‌اند‌‌‌‌‌‌. روش: برای تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده می‌شود‌‌‌‌‌‌. روش تحلیل توسعه‌ای چانگ مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از کارشناسان خبره شرکت‌های پروژه محور ‌‌‌که تعداد آن‌ها بالغ‌بر 12 نفر بود و ابزار گردآوری داده‌ها، اسناد و پرسشنامه بود. یافته‌ ها: با توجه به پاسخ‌هایی که به‌وسیله گروه تصمیم‌گیرنده ارائه شد‌‌‌. نتایج نشان داد که ترتیب نهایی اهمیت معیارهای مدیریت دانش به این صورت بود که داده با اختلاف وزنی فاحش در اولویت نخست قرار دارد و خرد‌‌، کارکنان‌‌، دانش ‌‌‌، اطلاعات در اولویت بعدی قرار می‌گیرند‌‌‌. در مقایسه 6 شاخص، با توجه به داده‌‌‌، مشخص شده است که تحلیل نظر مشتریان در اولویت نخست قرار می‌گیرد، در مقایسه 6 شاخص با توجه به اطلاعات ‌‌‌مشخص شده است که هماهنگی و یکپارچه‌سازی اطلاعاتی در درون سازمان در اولویت نخست قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the role of knowledge management in assessing riorities for human resources

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Sarlak 1
  • Arezu Keshavarz 2
  • Elham Keshavarz 3
1 .Management Department, Professor in Payame Noor University of Islamic Republic of Iran, P.O. Box 19395-3697, Tehran,
2 .Management Department, Payame Noor University, Garmsar,
3 Management Department,Phd student of Payame Noor University, Tehran,
چکیده [English]

In this study, staffing levels (general employees, key employees, senior management), according to the following criteria areas of knowledge management, five areas of knowledge management (data, information, knowledge, wisdom, employees or personnel) using fuzzy hierarchical analysis to maximize knowledge management in project-orientation companies (Pars Aviation Development Investment Company (PADICO), Septa Management Engineers Consulting and AVA BEHBOOD engineering Services Company) have been prioritized. Methodology: FHAP hierarchical analysis method was used to analyze the data. The fuzzy analytic hierarchy process using Chang’s extent analysis technique is used as the main statistical method of this study. Statistical populations are masters and experts of project-orientation Company. 13 experts participated in this research. Main tools in this research are documents and questionnaire. Findings: According to response which are presented by decision-maker group, we concluded that final arrangement in the importance of knowledge management criteria is that data are on the first priority with the high weight difference and wisdom, personnel, knowledge, and information are on the next priority. In comparison of 6 regarding data criterion, it is obvious that analyzing customers’ opinions is on the first priority. In comparison of 6 elements regarding information criterion in which informational coordination and integration within organization is on the first priority. In the comparison of 6 elements regarding knowledge criterion, in which amount of knowledge application development in the organization is on the first priority. In comparison of 6 elements regarding wisdom criterion, Innovation competencies in personnel is on the first priority. In comparison of 6 indexes regarding personnel criterion, the 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • Knowledge Management
  • Fuzzy hierarchical analysis

برگرون، برایان (1387). اصول مدیریت دانش (ترجمه منوچهر انصاری). تهران: موسسه کتاب مهربان نشر‌‌‌.

رجایی پور‌‌، سعید؛ رحیمی، حمید (1387). بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی‌‌. 8(4)، 59-76.

زاهدی. شمس السادات و نجاری. رضا، (1387)، بهره‌وری منابع انسانی و مدیریت دانش. فصلنامه پیک نور. 6(1)، ص 1-13

صاحی. علی و دانایی‌فرد. حسن، (1394)، بررسی نقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه‌های فکری و رفتار نوآورانه. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. 5(1)، ص 1-20

Arntzen Bechina, A. Michon, N., & Nakata, K. (2005, November). Pathway to innovation through knowledge management. Paper presented at the ICICKM, the International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management, and Organizational Learning, Dubai,United Arab Emirates

Bhatt,G‌‌‌. (2000). Organizing Knowledge in the Knowledge development cycle. Journal of Knowledge Management‌‌‌. 4 (1),15-26‌‌‌.

Chang, D‌‌‌- Y. (1996). Application of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Reaserch.95 (3), 649-655‌‌‌.

Choi Byounggu, K‌‌‌. poon‌‌‌. Simon, G‌‌‌. Davis‌‌‌. Joseph, Effects of knowledge management strategy on organizational performance: A complementarity theory-based approach,        Omega‌‌‌. 2008, No36, pp 235 – 251

Choi, B. & Jong, A-M. (2010). Assessing the impact of knowledge management strategies announcements on the market value of firms. Information & Management. 47(1), 42–52‌‌‌.

Connelly,C. E. (2000)‌‌‌. Predictors of knowledg sharing in organizations‌‌‌. Unpublished master dissertation, Queen's University, School of Business, Ontraio‌‌‌.

Fugate,B.S,, Stank, T. P., & Mentzer, J.T‌‌‌. (2009). Linking improved knowledge management to operational and organizational performance. Journal of Operations Management. 27(3), 247–264‌‌‌.

Joo, J. & Lee, S.M‌‌‌. (2009). Adoption of the Semantic Web for overcoming technical limitations of knowledge management systems. Expert Systems with Applications. 36, (3), 7318–7327.

King‌‌‌. R‌‌‌. ‌‌‌. Wlliam,, Knowledge management and organizational learning, Annals of information system4s, DOI 10.1007/978-1-4419-0011-1_1, © Springer Science+Business Media, LLC 2009

Lau, A. & Tsui, E‌‌‌. (2009). Knowledge management perspective on e-learning effectiveness‌‌‌. Knowledge-Based Systems. 22(4) 324–325‌‌‌.

Liao, S-H. & Wu, C-C. (2010). System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation. Expert Systems with Applications. 37(2), 1096–1103‌‌‌.

Wen, Y-F. (2009). An effectiveness measurement model for knowledge management. Knowledge-Based Systems. 22 (5), 363–367.