نگاهی بر پیوند متقابل هستی ‌شناسی ها و مدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا دانشگاه الزهر

چکیده

چکیده
هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه متقابل هستی شناسی ها، به منزله ابزاری پیشرفته در بازنمون اطلاعات و مدیریت دانش، بعنوان بستری مناسب برای بکارگیری هستی شناسی ها می باشد.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده و اطلاعات آن از طریق جستجوی مقالات و منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی فراهم آمده است.
این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی مفهوم هستی شناسی و مدیریت دانش و نیز روابط میان آنها پرداخته است.
یافته ها: در سازمان های امروزی، لزوم بکارگیری و استفاده از هستی شناسی ها در فرایندهای مرتبط با دانش موجود، بیش از پیش مطرح است. چرا که هستی شناسی بعنوان ابزاری قدرتمند، توان بازنمون دانش مفهومی در سازمان ها را بخوبی داشته و کمک شایانی به پویایی دانش سازمانی می نمایند.
نتیجه گیری: هستی شناسی با فراهم کردن مجموعه‌ای از تعاریف رسمی برای مفاهیم یک حوزه و تعیین روابط میان آن‌ها، زمینه تشکیل یک پایگاه دانش را برای آن حوزه موضوعی فراهم می آورد. این امر بویژه در سازمان های تخصصی به منزله ارزش افزوده در پیاده سازی مدیریت دانش سازمانی به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at the Reciprocal Link between Ontologies and Knowledge Management

نویسنده [English]

  • Anahita Bavakhani
PhD Student at Alzahra University
چکیده [English]

purpose: The aim of this paper was to investigate the reciprocal link between ontologies, known as advanced tools in the representation of information, and knowledge management, thought of as an appropriate bedrock to use ontologies.Methodology: The library method was employed to conduct this study, and the necessary information was provided through searching for papers and printed and electronic sources of information.Using the desk method, this paper investigated the concepts of ontology and knowledge management and also the link between them.Findings: Nowadays organizations need to apply ontologies in the processes pertaining to the available knowledge more than before. The reason is that ontology is considered a powerful tool which is able to represent conceptual knowledge in organizations. It also helps the dynamism of organizational knowledge to a great extent.Conclusion: Providing a set of formal definitions for the concepts of an area and determining the relationships among them, ontology lays the groundwork for the creation of a knowledge base in that subject area. This is considered to be the value added in the implementation of organizational knowledge management, particularly in specialized agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management System
  • Ontology
  • Semantic Web
  • organizational knowledge

جاشاپارا، اشوک. (1387). رویکردی منسجم بر مدیریت دانش. ترجمه مصطفی کاظمی، مرجان فیاضی، مجتبی کفاشان. تهران: شرکت کارآفرینان فرهنگ و هنر

حسن­زاده، محمد . (1388) مدیریتدانش،مفاهیموزیرساخت­ها، تهران : انتشارات کتابدار .

فتاحی، رحمت­الله. (1384). از اطلاعات به دانش: رویکردی نو به کارکردهای کتابخانه­ها در عصر فناوری نوین، در مجموعه مقالات همایش­های انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی ایران، به کوشش محسن حاجی زین­العابدینی. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، 39-58.

فتاحی، رحمت­الله، کفاشان، مجتبی. (1390). نظام­های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی­شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی،14 (2).             45-70.

Berners- Lee, T., Hendler, J., Lassila, O. (2001). The Semantic Web: a new form of web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new Possibilities. Retrieved January 5, 2015, from http://www.w3c.org/2001/sw.html

Daddieco, R. J. (2004). Retrieving Knowledge in egovernment: the prospects –of ontology for regulatory domain record keeping systems. IFIP: International Federation For Information Processing 2004. Retrieved June 20, 2015, from http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-24683-1_12#page-2

Hsu, C., Knoblock, C.A. (2000). Semantic query optimization for query plans of het-erogeneous multidatabase systems. Knowledge and Data Engineering, (12), 959-978

Josephson, J., Chandrasekaran, B.,  Benjamins, V. (2008). What are ontologies, and why do we need them?. Intelligent Systems and their Applications, IEEE, Retrived June 10, 2015, from  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=747902&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D747902

Kingston, J. (2006). Multi-perspective ontologies: Resolving common ontology development problems. Expert Systems with Applications Journal, Retrieved Feb 20, 2015, from Science direct Database.

Lanping, Feng. Lijun, Zhang. Jigue, Zhang. (2008). study for a Model of Knowledge Organization Based-On Modular Ontology. Retrieved July 5, 2015, from http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4680881

Li, S.T, Hsieh, H.C, Sun, I.W. (2003). An Ontology-based Knowledge Management System for the Metal Industry. Retrieved June 20, 2015, from http://www2003.org/cdrom/papers/alternate/ P620/p620-li.html

Mcinerney, C.R., Koening, M. (2011). Knowledge management processes in organizations: Theoretical foundations and practice. MORGAN & CLAYPOOL Publishers.

Navaretta, C., Bolettes, S.P., Dote, H. Hansen (2006). Language technology in knowledge-organization systems. New Review of Hypermedia and Multimedia, VOL. 12. NO.1, June 2006, 29-49

Noy, Natalya F., MC Guinness, D.L. (2001).  Ontology Development 101: A -Guide to Creating Your First Ontology .Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical. Retrieved June 18, 2015, from http:// www.ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ ontology -tutorialnoy- mcguinness-abstract.html>

Peim, M., Franconi, E., Paton, N., Goble, C. (2001). Query processing with description logic ontologies over object-wrapped databases. Technical Report, University of Manchester.

Pinto, H.S. et al (2006). Distributed Engineering of Ontologies (DILIGENT) . In Staab, S , Stuckenschmidt , H. (Eds). Semantic Web and Peer-to-Peer: Decentralized Management and Exchangeof Knowledge and Information. (pp.303-322). Koblenz: Springer.

Raghu, T.S. & Vinze, A. (2007). A business process context for Knowledge Management . Decision Support Systems, 43: 1062– 1079. Retrieved Feb 20, 2015, from Science direct Database.

San Segundo, Beltran (2003). Ontologies in organization of information in internet. En: CISCI 2003. Conferencia iberoamericana en sistemas, ciberntica e informatica. Orlando, 31 de Julio al 02 de agosto de 2003.

Sicilia, M. et all (2006). Integrating descriptions of knowledge management learning activities into large ontological structures: A case study. Data & Knowledge Engineering, 57 :111–121. Retrieved Feb 20, 2015, from Science direct Database

 Soergel, Dagobert (2008). Digital libraries and knowledge organization. Retrieved Feb 10, 2015, from http://www.dsoergel

Sowa, J. F. (2000). Knowledge representation: logical, philosophical, and computational foundations, Pacific Grove, CA: Brooks Cole.

Usero, José Angel Martínez, Orenes, Maria Pilar Beltrán (2005). Ontologies in the Context of Knowledge Organization and Interoperability in e-Government Services. IRFD World Forum 2005 – Conference on Digital Divide, Global Development and the Information Society: 14-16. Tunis, 2005

Vossen, P. (2003). Ontologies. En: MITKOV, Ruslan. The oxford handbook of computational linguistic. Oxford University Press.

Wu, J. (2001). A Framework for Ontology-Based Knowledge Management System . Retrieved March 20, 2015, from www.iiasa.ac.at/~marek/ftppub/Pubs/csm05/wu.pdf