بررسی رابطه فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان در آموزش عالی(مطالعه موردی دانشگاه تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه روش‌ها و برنامه درسی دانشگاه تهران. استاد تمام گروه روش‌ها و برنامه درسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تعیین رابطه ی فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان در دانشگاه تهران می باشد. روش: از نوع کاربردی و به روش پیمایش با رویکرد توصیفی است و نمونه پژوهش شامل 105 نفرازکارکنان دانشگاه تهران( 21مرد و84 زن) از روش نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله فرمول کوکران تعیین شد. داده های پژوهش با استفاده ازفهرست وارسی عملکرد وپرسشنامه مدیریت دانش گردآوری شد، تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های آماری(Tمستقل، تحلیل واریانس، یومن وایتنی ،ضریب همبستگی پیرسون ومیانگین) انجام شد. یافته ها: وضعیت مدیریت دانش در بین کارکنان پایین تر از میانگین فرضی(3) و عملکرد شغلی بالاتراز میانگین می باشند و میزان مدیریت دانش وعملکرد شغلی در بین متغیرهای جمعیت شناختی:(جنس، سن، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت)، متغیر سن با مدیریت دانش ؛ وسن وجنسیت با عملکرد شغلی تفاوت معنا داری را نشان داد. نتیجه گیری: بین شاخص های مدیریت دانش با شاخص های عملکرد شغلی، تنها شاخص کسب دانش با شاخص های عملکرد شغلی(عملکرد وظیفه ای وزمینه ای) رابطه معناداری نشان داد وبین دیگر متغیرها رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the relation between knowledge management processes and job performance of employees in higher education (case study: university of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Kamal Dorrani 1
  • Hashem adiban 2
1 Professor, Dep. of Methods and Curriculum Studies, University of Tehran
2 M.A. Student of Educational Research, University of Tehran
چکیده [English]

The present study is going to evaluate the relation between knowledge management processes and job performance of employees in university of Tehran. The research’s sample includes 105 employees of Tehran university (21 men and 84 women) using the random sampling and applying the Cochran formula. Besides, research’s data was gathered through performance appraisal checklist and knowledge management questionnaire. The analysis of information was done by using statistical methods (T -test, Anova , U Whitney, mean and Pearson correlation coefficient). The findings of the study showed that the status of knowledge management among employees is lower than the supposed mean and that the job performance is above average. Evaluation of knowledge management and job performance among demographic variables: gender, age, educational level and history of serving demonstrated that only the age with knowledge management and also age, sex with job performance showed a significant difference. The results of the correlation coefficient between the components of the knowledge management and those of job performance indicated that the only significant correlation was found between the components of knowledge acquisition and the components of job performance (task and context performance) and among other variables no significant correlation was discovered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : knowledge management
  • Job performance
  • demographic variables
  • staff
  • Tehran University
  • Higher education

ابطحی، حسین. (1377). مدیریت منابع انسانی و فنون امور استخدامی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

ابونوری، اسماعیل؛ نیازی، عیسی؛ و طاهری، محسن. (1390). اولویت‌بندی شاخص‌های مدیریت دانش در دانشگاه‌های منتخب. کاوش مدیریت بازرگانی، 56-73.

آتشک، محمد؛ ماه زاده، پروین.(آذر 1388). روش‌شناسی فرایند مدل‌های استقرار مدیریت دانش. مقاله ارائه‌شده در دومین کنگره مدیریت دانش. ایران. دانشگاه تهران. تهران.

اخوان، پویا؛ و باقری، رحمان. (1390). مدیریت دانش. تهران: آتی نگر.

اخوان، پیمان؛ یزدی مقدم، جعفر. (1391). بررسی توأم نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی. اخلاق در علوم رفتاری، 22، 59-41.

آزاد، ناصر.و رشیدی، صالح.(1388). توسعه مدیریت دانش با به‌کارگیری مدیریت فرایندهای منابع انسانی. مهندسی مواد،1، 10-1.

بابا غیبی ازغندی، علیرضا. (1390). ارزیابی و بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در سازمان‌ها. توسعه انسانی پلیس، 39، 61-1.

بروجرون، برن؛ و ترجمه ملک‌زاده، غلام حسین. (1386). مدیریت دانش. تهران: جهان فردا.

پروانه، مراد. جندقی، غلامرضا؛ و زارعی، حسن. (1393). فرهنگ‌سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمان. پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت، 48،21 7-202.

تیرانداز، محسن و کلانتریان، فریبا.(1392). مدیریت دانش در سازمان. ماهنامه اجتماعی اقتصادی، علمی، فرهنگی کار و جامعه،165، 49-45.

حاضری، ابوالقاسم.و صراف زاده، محمد.(1385). مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی تهران. مجله نما، 37-23.

حسن‌زاده، محمد (1386). مدیریت دانش: مفاهیم وزیر ساخت‌ها. تهران: کتابدار.

حسین زاده، اکبر؛ شعبانی، احمد؛ و سیادات، علی. (1391). میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های و دانشگاهی و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز. مدیریت اطلاعات و سلامت، 192-202.

حسین قلی زاده، ر.(1389). بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی. پژوهشنامه آموزش عالی،9،141-159.

حسینی، محمد.و خوش‌نظر، طاها.(1388). مدیریت دانش در سازمان‌های امروزی. سازمان برتر،2، 42.

خجسته پور، ع.و درویشی، ج.(1392). بررسی شاخص‌ها و عوامل موفقیت طرح‌های مدیریت دانش. مدیریت کیفیت فراگیر،7، 28-19.

خیراندیش، محسن.دوستکام، کامران؛ و حسینیان، یاسر.(1390). نقش عوامل فناورانه در موفقیت مدیریت دانش سازمان. مدیریت نظامی،44، 88-69.

دهقان، حسین. (1393). نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمان‌ها. فصلنامه رشد و فناوری اطلاعات،39، (10)،52-44.

رجایی پور، سعید و رحیمی، حامد. (1387). بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی، 59-76.

رهنورد، فرج‌الله؛ محمدی، اصغر. (1388). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی تهران. مدیریت و فناوری اطلاعات، 37-52.

شکر کن، حسین؛ نیسی، عبدالکاظم؛ نعامی، عبدالرضا؛ و مهرابی زاده، مهناز. (1386). بررسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی و عملکرد شغلی برخی کارخانه‌های اهواز. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 13-24.

صباغیان، زهرا.و سلیمی، قاسم.(1388). ارزیابی راهبردی مدیریت دانش در محیط‌های آموزش عالی: مطالعه موردی دانشگاه خلیج‌فارس. دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش.

صراف زاده، محمد.(1384). کتابداران و مدیریت دانش. اطلاع‌شناسی،2، 36-23.

صیف، محمد حسن.و کرمی، مقداد.(1383). مدیریت دانش از دیدگاه راهبرد تجاری، ماهنامه تدبیر.

طبرسا، غلامعلی؛ و اورمزدی، نوشین. (1388). تبیین و سنجش عوامل زمینه‌ای برای استقرار مدیریت دانش. پیام مدیریت، 39-69.

علیرضایی، نفیسه؛ مساح، هاجر؛ و اکرمی، ناهید. (1392). رابطه وجدان کاری با عملکرد شغلی. اخلاق در علوم رفتاری، 2، 1-11.

فدائی، غلام حسین.حسن‌زاده، محمد.؛ و ذراتی، ماشاالله(1390). بررسی مفهوم نظام مدیریت دانش. تحقیقات اطلاع‌رسانی،4،553-580.

فراهانی، سامان و عظیمی، پژمان.(1393). مدیریت دانش. حمل‌ونقل و توسعه،73،70-64.

قاسمی، حمید.(1393). مبانی مدیریت دانش سازمانی و کارکنان دانشگر. بیمه سلامت،52،52-46.

کشاورز، علی حسین.و رمضانی، یوسف.(1389). بررسی رابطه بین فرایندهای مدیریت دانش و شاخص‌های فرهنگ‌سازمانی از دیدگاه رابیینز. چشم‌انداز مدیریت دولتی،3، 55-44.

مدهوشی، مهرداد؛ و نیازی، عیسی. (1390). ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه‌های منتخب. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 116-137.

ممقانی، نسرین.اخوان، پژمان؛ و شفقی، فاطمه.(1390). توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش. پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران،3 (26)،10-1.

منصوریان، علی رضا.خیراندیش، محمد. عسکری، ناهید.(1390). توسعه ابعاد ساختاری سازمان در تناسب با رویکردهای مدیریت دانش. مدیریت فناوری اطلاعات، 7(3)،133-155.

موسوی، جعفر؛ صفانیا، علی محمد؛ و شیروانی، سمیه. (1393). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت کارکنان. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزش، 81-95.

موسی خانی، محمد؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ و وظیفه، زهرا. (1392). ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 49-71.

نامداری، کوروش؛ و کلنی، سیمین. (1393). نقش توانمندی‌های مذهبی در پیش‌بینی عملکرد شغلی وظیفه‌ای زمینه‌ای. روانشناسی دانشگاه اصفهان، 77-93.

نیسی، عبدالحسین؛ و نمکی، ارسلان. (1389). بررسی رابطه نشر دانش و سطوح یادگیری سازمانی در بین کارکنان شهید چمران اهواز. علوم تربیتی (دانشگاه شهید چمران اهواز)، 192-171.

هاشمی سادات، صدیقه. (1389). ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامی. مطالعات مدیریت انتظامی، 183-214.

یونسی فر، عزیز؛ و یونسی فر، علی. (1393). بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 276-280.

Abzari, M., & Kermani Alghoreishi, M. (2005). Feasibility of establishing knowledge management in Iran steel industry. Journal of Ministerial Sciences and Economy, 51-62.

Alavi, M. & Leidner, D.E. (2001).Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, Vol 25 (1), 107-36.

Babnik, K., Sirca, N., & Dermol, V. (2014). Individuals learning in work teams: Support to knowledge management initiatives and an important source of organizational learning. Procedia-Social and Behavioral, 178-185.

Cullen, J. (2001). knowledge management. American society for in formation science and technology, 90-111.

Davenport, T.-H., Delong, D., & Beers, M. (1998). Successful knowledge management projects. Salon management review, 43-58.

Dermol, V. (2013). Relationship between learning, knowledge creation and organizational performance. Scientific Annals of theAlexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Economic Sciences Section, 67-82.

Filemon, A., & Uriarte, J.-r. (2008). Introduction to Knowledge Management. National Academy of Science and Technology Government of Japan, 94-109.

Gabriele, P., Rami, A., & Blake, I. (2000). Knowledge management in academia:. Information Technology and Management, 229-245.

Keskin, H. (2005). The Relationship between explicit and tacit orientaed knowledge. Journal of American Academy of Business, 481-469.

Lamprini, L., & Nasiopoulos, K. (2014). Knowledge Management Strategy within the Higher Education. Social and Behavioral Sciences, 488-495.

Lee, H., & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance:An integrative view and empirical examination. Journal of Management Information Systems, 179-228.

Liao, S., & Wu, C. (2009). The Relationship Among knowledge Management Organizational Learning and Organizational Performance. International Journal of Business andManagement,, 64-76.

Lin, H. (2007). A Stage Model of Knowledge Management, an Empirical Investigation of. Journal of Information Science, 643-659.

Motowidlo, J.-S. (2003). Job Performance. Handbook of Psychology. Industrial and Organizational Psychology, 39-55.

Noh, m., Kim, H., & Jang, H. (2014). Learning performance and business performance of knowledge management organizations: The moderating effect of technological capability. Information Development, 1-17.

Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2001). a conceptual framework for the continuous and self-transcending process of knowledge creation. Knowledge Emergence, Social, Technical, and Evolutionary Dimensions of Knowledge Creation, 13-29.

Petrova, G., Smokotin, V., Kornienko, A., Ershova, I., & Kachalov, N. (2014). Knowledge management as a strategy for the administration. Social and Behavioral Sciences, 451-455.

Trivellas, P. (2012). Investigating the impact of Research and Development Strategy on firm performance. Key Engineering Materials, 482-495.

Tsoukas, H. (2003). Do we really understand tacit knowledge? The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, Blackwell, 62-75.

Yang, J.-t. (2004). The impact of knowledge sharing on organizational learning and effectiveness. Human Resource development Quarterly, 2, 83-90.