بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ‌اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان زن اداره آموزش و پرورش استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد، قائمشهر

2 دکتری مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد، قائمشهر، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثرات علّی رفتار شهروندی سازمانی و شاخص های آن بر اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان زن اداره آموزش و پرورش استان مازندران می‌باشد. روش: روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی سوالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه‌ها بوسیله خبرگان مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش مورد تائید قرار گرفت. هم‌چنین بر اساس نتایج، مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش تائید شد و نتایج پژوهش با استفاده از روش آماری مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رفتار شهروندی سازمانی پیش‌بینی کننده معنی‌داری برای اشتراک‌گذاری دانش کارکنان است (46/0=β؛ Tvalue=2/81). از طرفی همة شاخص های رفتار شهروندی سازمانی نیز بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان اثرگذاری علّی دارند (T ≥ 1/96). نتیجه‌گیری: براساس نتایج باید اشاره کرد که یکی از دلایلی که منجر به موفقیت دانشی سازمان‌های بزرگ می‌شود این است که آن‌ها کارکنانی با رفتار متعالی دارند؛ یعنی آن‌ها کارکنانی دارند که رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of The Effect of Organizational civic Behavior on Knowledge Sharing among female Staffs of Mazandaran's ministry of education

نویسندگان [English]

  • Hosein Samadi Miarkolaei 1
  • Hamzeh Samadi Miarkolaei 2
1 M.Sc in Public Administration, Young Researchers and Elite Club, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran,
2 Ph.D. in Public Administration, Young Researchers and Elite Club, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran,
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present research is to assess the causative effects of Organizational civic Behavior (OCB) on knowledge sharing among female staffs of Mazandarn's ministry of education. Methodology: The methodology of this research is descriptive-survey, and is based on structural equation modeling, along with the questionnaires used to gather the required information. Reliability of the questionnaire was tested using Cronbach’s alpha and its validity was confirmed by specialists in the fields of human resources management, organizational behavior and knowledge management. In addition, based on results, the path of the relationships between the variables was confirmed and the research results were analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). Findings: The results indicate that the OCB is a significant predictor of knowledge sharing in staffs (Tvalue=2.81; β=0.46). On the other hand, all dimensions of OCB have a causative effect on the knowledge sharing (Tvalue≥1.96). Conclusion: On the basis of the present results, it should be pointed out that one of the reasons of the success of large organizations in the field of knowledge is the fact that they have a staff who behave themselves very well towards the clientele, in other words their staff show OCB in the proper sense of the word.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational civic Behavior
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge Management
  • female Staffs

حاتمی نسب، سیدحسن؛ زنجیرچی، سیدمحمود (1390). نقش زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت نساجی کشور. فصلنامه چشم­انداز مدیریت صنعتی، 1، 151-135.

حسینی، سید مجتبی؛ دانائی فرد، حسن (1391). تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش: مطالعه نقش میانجی­گری فرهنگ‌سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت، (28)7، 109-130.

دامغانیان، حسین؛ زارعی، اعظم؛ روزبان، فرزان (1392). بررسی تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت دانش با میانجی­گری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران. مدیریت فناوری اطلاعات، (4)5، 85-102.

دانایی‌فرد، حسن؛ خائف اللهی، احمد؛ حسینی، سید مجتبی (1390). تأملی بر ارتقای تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی (موردمطالعه وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری). پژوهش‌های مدیریت عمومی، (14)4، 84-63.

رضایی دولت­آبادی، حسین؛ خزائی­پول، جواد؛ کیالاشکی، جعفر؛ امانی، مجتبی؛ وریج، رضا (1392). طراحی مدل تاثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیرعامل. دو فصل­نامه مدیریت بحران، (1)2، 67- 59.

رامین­مهر، حمید؛ هادیزاده، اکرم؛ احمدی، ایمان (1388). بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت پخش فراورده­های نفتی ستاد تهران). فصل­نامه مدیریت تحول، (1)1، 89- 65.

رضایی، حسین؛ خزائی­پول، جواد؛ کیالاشکی، جعفر؛ امانی، مجتبی (1392). طرح مدل تاثیرگذاری فرهنگ‌سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحران با رویکرد پدافند غیرعامل. دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیرت بحران، (3)2، 59-67.

زاهدی، شمس­السادات؛ خیراندیش، مهدی (1387). تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی کارکنان: مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 5، 9-30.

فانی، علی‌اصغر؛ محمدی، جعفر؛ آذر، عادل؛ فتحی، سمیه (1390). بررسی الگوی رابطه بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد فرا تحلیلی. پژوهش­های مدیریت عمومی، (12)4، 52-29.

مقیمی، سید محمد (1384). رفتار شهروندی سازمانی؛ از تئوری تا عمل. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، (1)4، 48-19.

یزدان­شناس، مهدی؛ خشنود، علی (1393). تبیین الگوی روابط بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مفاهیم رفتار سازمانی مثبت­گرا، مدیریت دولتی، (1)6، 208-189.

رحمان­سرشت، حسین؛ شیخی، نرگس (1393). نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اثرگذاری عوامل نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش، مدیریت دولتی، (3)6، 502-481.

Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Dore, I., Girard, C., and Serroni, C. (2004). Organizational citizenship behavior: a case study of culture, leadership and trust management decision, 42(1), 13–40.

Al-Zu’bi, H A. (2011). Organizational Citizenship Behavior and Impacts on Knowledge Sharing: An Empirical Study. International Business Research. 4(3). 221–227.

Bamforth, k. (1991). Social and Psychological consequences of long wall coal tirst, E. L.and mining. Human Relations. 2. 53–58.

Bock, G. W., Zmud, R. W., Kim, Y. G., and Lee, J. N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS quarterly, 87–111.

Bolino, M.C., Turnley, W.H., and Niehoff, B.P. (2004). The Other Side of the Story: Reexamining Prevailing Assumptions about Organizational Citizenship Behavior, Human Resource Management Review, 14, 229–246.

Dipaola, M.F., and Hoy W.K. (2005). Organizational Citizenship of Faculty and Achievement of High School Student, the High School Journal, 88, 35–44.

Ersoy, N. C., Derous, E., Born, M. P., & van der Molen, H. T. (2015). Antecedents of organizational citizenship behavior among Turkish white-collar employees in The Netherlands and Turkey. International Journal of Intercultural Relations, 49, 68–79.

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., and Black, W. (1998). Multivariate Data Analysis. 5th edn. (Prentice Hall International, London.

Hasanali, F. (2002). Critical Success Factors of Knowledge Management. Hasanali,F., (2002), Critical Success Factors of Knowledge Management.

Hansen, S., and Avital, M. (2005). Share and share alike: The social and technological influences on knowledge sharing behavior, Sprouts: Working papers onInformation Systems, 5(13), 1–19.

Islam, T, Anwar, F, Rehman Khan, S U, and Rasli, A. (2012). Investigating the Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior between Organizational Learning Culture and Knowledge Sharing. World Applied Sciences Journal, 19(6). 795–799.

Jarvenpaa, S., and Staples, D. (2000). The use of collaborative electronic media for information sharing: An exploratory study of determinants, Journal of StrategicInformation Systems, 9, 129–134.

Jacobs, E., and Roodt, G. (2007). The Development of Knowledge Sharing Construct to Predict Turnover Intentions, Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 59(3), 229–248.

López-Domínguez, M., Enache, M., Sallan, J. M., & Simo, P. (2013). Transformational leadership as an antecedent of change-oriented organizational citizenship behavior. Journal of Business Research, 66(10), 2147–2152.

Lee, K. C., Lee, S., and Kang, I. W. (2005). KMPI: measuring knowledge management performance. Information & Management, 42, 469–482.

Lin, C.P. (2008). Clarifying the relationship between organizational citizenship behaviors, gender, and knowledge sharing in workplace organizations in Taiwan. Journal of Business and Psychology, 22(3), 241–250.

Markóczy, L., & Xin, K. (2004). The virtues of omission in organizational citizenship behavior. university of California, 200–230.

Nonaka I., and Takeuchi H. (1995). The knowledge creating company, How Japanese companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford university press.

Niehoff, B.P., and Moorman, R.H (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring organization citizenship behavior, academy of management journal, 36(3), 556–527.

Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, Lexington Books, Lexington, MA.

Osterloh, M., and Frey, B. S. (2000). Motivation, knowledge transfer, and organizational forms. Organization science, 11(5), 538–550.

Teh, P. L., and Sun, H. (2012). Knowledge sharing, job attitudes and organisational citizenship behaviour. Industrial Management & Data Systems, 112(1), 64–82.

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Paine, J.B., and Bachrach, D.G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research, Journal of Management, 26(3), 513–563.

Ramasamy, M, and Thamaraiselvan, N. (2011) Knowledge Sharing and Organizational Citizenship Behavior, Knowledge and Process Management, 18(4),  278–284.

Thiagarajan, B., and Kubendran, V. (2012). AN Empirical Study On Organizational Citizenship Behavior On Knowledge Sharing In Private Sector Banks, International Journal of Information Technology and Knowledge Management, 6(1), 77–81

Van de ven, A. and Ferry, D. (1979). Measuring and assessing organizations. John Wiley, New York.