تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی نقش یادگیری سازمانی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش واسطه­ای یادگیری سازمانی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم­افزار SmartPLS2.0 انجام شد. روش: جامعه آماری این تحقیق، مدیران، معاونین و رؤسای بانک اقتصاد نوین، ملی، ملت و صادرات و مهر اقتصاد در استان هرمزگان در سال 1394 می­باشند.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نمونه­گیری به روش تصادفی ساده انجام شده­است. به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده­است و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه استاندارد است  که روایی آن با نظر اساتید تأیید شد و پس از تکمیل نمونه اولیه، پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ پایایی مناسب ابزار را نشان داد. یافته­ها: تمامی شاخص­ها از بار عاملی قابل قبولی برخوردارند. یافته ها: مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی (81/0) و بر نوآوری سازمانی (39/0) تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ یادگیری سازمانی اثر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی داشت و تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی از طریق یادگیری سازمانی بیشتری بیش­تر می­شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می­دهد که یادگیری سازمانی می­تواند به­عنوان یک متغیر واسطه­ای بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی نقش آفرینی کند. مدیریت دانش، درست همانند یک سیستم، به عنوان یک ورودی مهم، یادگیری سازمانی به­عنوان فرایندی کلیدی، در نتیجه نوآوری سازمانی به­عنوان یک خروجی حیاتی برای سازمان­های امروزی محسوب می­شود. بانک­ها می­توانند با استفاده از سیستم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی باعث بهبود در نوآوری­های سازمانشان شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Knowledge Management System on Organizational Innovation : Investigating the Role of Organizational Learning

نویسندگان [English]

  • Negar Alsadt Mesbahi Jahromi 1
  • Marziyeh Adibzade 2
1 M.Sc. of International Business Administration, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, Teacher of Hormozgan University,
2 M.Sc. of Business Management, Yazd University,
چکیده [English]

The present study was aimed at examining the effect of knowledge management on organizational innovation due to the mediating role of organizational learning with using structural equation modeling software SmartPLS2.0. Methodology: The population of research is managers, deputies and heads of Eghtesad Novin, Melli, Mellat ,Saderat and Meher Eghtesad banks in Hormozgan province in 1394 . The sample size used by Cochran formula and selected by random sampling. To analyze the data, descriptive and inferential statistics used and data gathered using a standardized questionnaire that its validity was confirmed with view point of professors and after completion of the initial sample, with Cronbach's alpha reliability of the tool's reliability showed. findings: all indices have acceptable load factor. Knowledge management has positive and significant effect on organizational learning (0.81) and on Organizational Innovation (0.39). organizational innovation has significant positive effect on organizational learning and impact of knowledge management on organizational innovation enhancement through organizational learning. Results: The results show that organizational learning can be seen as a mediator between knowledge management and organizational innovation contribute. Knowledge management, as well as a system, as an important input, organizational learning as a key process, therefore, as an organizational innovation output is critical for today's organizations. Banks can use the system to improve knowledge management and organizational learning in the organization innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Acquisition
  • Knowledge Conversion
  • Knowledge Management
  • Organizational Innovation
  • organizational learning

حاجی پور، بهمن و نظر پور کاشانی، حامد (1389). اولویت‌بندی انواع فرهنگ‌سازمانی طبق مدل کویین) برمبنای میزان اثرگذاری آنها بر یادگیری سازمان. اندیشه مدیریت راهبردی، 4 (1)، 208-181.

داورزنی، هدی؛ کاظم زاده، رضا و دگردی، سید حسام‌الدین (1389). ارائه مدلی برای بررسی تأثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری. مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 28 (2)، 14- 3.

داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار نمونه‌سازی معادلات ساختاری نرم‌افزار. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

عدلی، فریبا (1384). مدیریت دانش: حرکت به فراسوی دانش. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.

محمدی استانی، مرتضی؛ شعبانی، احمد و رجایی پور، سعید (1390). امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه­های دانشگاهی شهر اصفهان بر پایه مدل بکوویتز و ویلیامز. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1(1)، 44-23.

نیازآذری، کیومرث؛ بریمانی، ابوالقاسم و حاجی قلیخانی، بی‌بی سعیده (1389). بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه. فصلنامه مدیریت، 8 (21)، 87- 79.

یوسفی، احسان؛ فیضی، جعفر صادق و سلیمانی، محمد (1391). بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری (در میان مدیران و کارکنان شرکت­های فناوری مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(3)، 51-29.

 

Alegre, J., & Chiva, R. (2008). Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test. Technovation28(6), 315-326.

Andersson, M., Lindgren, R., & Henfridsson, O. (2008). Architectural knowledge in inter-organizational IT innovation. The Journal of Strategic Information Systems17(1), 19-38.

Aragón-Correa, J. A., Garcia-Morales, V. J., & Cordón-Pozo, E. (2007). Leadership and organizational learning's role on innovation and performance: Lessons from Spain. Industrial marketing management36(3), 349-359.

Bernardo, M. (2014). Integration of management systems as an innovation: a proposal for a new model. Journal of Cleaner Production82, 132-142.

Camarero, C., & José Garrido, M. (2011). Incentives, organizational identification, and relationship quality among members of fine arts museums. Journal of Service Management22(2), 266-287.

Cui, A. S., Griffith, D. A., & Cavusgil, S. T. (2005). The influence of competitive intensity and market dynamism on knowledge management capabilities of multinational corporation subsidiaries. Journal of International Marketing13(3), 32-53.

Darroch, J. (2003). Developing a measure of knowledge management behaviors and practices. Journal of knowledge management, 7(5), 41-54.

Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation and firm performance. Journal of knowledge management9(3), 101-115.

Darroch, J., & McNaughton, R. (2002).Examining the link between knowledge management practices and types of innovation. Journal of intellectual capital3(3), 210-222.

Garcia-Morales, V. J., Liorens-Montes, F. J., &Verdú-Jover, A. J. (2006).Antecedents and consequences of organizational innovation and organizational learning in entrepreneurship. Industrial Management & Data Systems106(1), 21-42.

Garratt, B. (1990). Creating a learning organization: A guide to leadership, learning and development. New York: Simon & Schuster Press

Goh, A. L. (2005). Harnessing knowledge for innovation: an integrated management framework. Journal of Knowledge management9(4), 6-18.

Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge Management: An Organizational Capabilities Perspective. Journal of Management Information Systems, 18(1), 185-214.

Gopala Krishnan, S., & Bierly, P. (2001). Analyzing innovation adoption using a knowledge-based approach. Journal of Engineering and Technology management18(2), 107-130.

Greiner, M. E., Böhmann, T., & Krcmar, H. (2007). A strategy for knowledge management. Journal of knowledge management11(6), 3-15.

Jerez-Gomez, P., Céspedes-Lorente, J., & Valle-Cabrera, R. (2005). Organizational learning capability: a proposal of measurement. Journal of business research58(6), 715-725.

Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of business research64(4), 408-417.

Ke, W., & Wei, K. K. (2006). Organizational learning process: its antecedents and consequences in enterprise system implementation. Journal of Global Information Management14(1), 1.

Liao, S. H., Fei, W. C., & Liu, C. T. (2008). Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation. Technovation28(4), 183-195.

Palmer, B. R., Manocha, R., Gignac, G., & Stough, C. (2003).Examining the factor structure of the Bar-On Emotional Quotient Inventory with an Australian general population sample. Personality and Individual Differences, 35(5), 1191-1210.

Prajogo, D. I., Power, D. J., & Sohal, A. S. (2004). The role of trading partner relationships in determining innovation performance: an empirical examination. European Journal of Innovation Management7(3), 178-186.

Storey, C. & Hull, F. M. (2010). Service development success: a contingent approach by knowledge strategy. Journal of Service Management21(2), 140-161.

Su, K. J., Huang, L. C., & Hsieh, H. L. (2004). The development of a knowledge flow paradigm in engineering education: Empirical research in Taiwanese universities. World Transactions on Engineering and Technology Education3(1), 125-128.

Vasenska, I. (2013). Organizational Learning and Employee Empowering Increasing Tourist Destination Performance. In Proceedings of the 2013 Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation: Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference , 615-624.

Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2004). The development and validation of the organizational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European journal of innovation management7(4), 303-313.

Weerawardena, J., O'Cass, A., & Julian, C. (2006). Does industry matter? Examining the role of industry structure and organizational learning in innovation and brand performance. Journal of business research59(1),