ارتباط مدیریت سایبرنتیک و فرهنگ سازمانی(مطالعه موردی : دانشگاه الزهرا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه الزهرا،. تهران،

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران،

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین عناصر سایبر نتیک و فرهنگ سازمانی در دانشکده های دانشگاه الزهرا انجام شد.
روش پژوهش: روش تحقیق از نوع تحقیق پیمایشی و کاربردی می باشد. ابزار گردآوری داده ها دو نوع پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2001) و پرسشنامه سایبرنتیک (بیرن باوم، 1989) استفاده شد  که  بر روی 70 نفر کارکنان دانشکده های دانشگاه الزهرا انجام شد. ابزار تجریه و تحلیل داده ها نیز نرم افزار اس پی اس 19 است. به منظور پاسخ گویی به سوالات و فرضیه پژوهش از آمار استباطی (همبستگی پیرسون، آزمون T، تحلیل داریانس چند متغیره) استفاده شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد که فرهنگ سازمانی دانشکده های دانشگاه الزهرا  با امتیاز 3.17 و سایبرنتیک با امتیاز 3.29 نیز در وضعیت متوسط قرار دارند . همچنین درگیر شدن در کار دارای بالاترین میانگین (3.25) و مأموریت و سازگاری   با میانگین 3  در وضعیت نزدیک به متوسط پایین ترین میانگین را دارند. از بین مولفه های سایبرنتیک مولفه سلسله مراتب و تعاملات با میانگین 3.34 و 3.27 در وضعیت مطلوب قرار دارند وکمترین امتیاز مربوط به تصمیم گیری (میانگین 3) است که در وضعیت نزدیک به متوسط  قرار دارد. بیشترین میزان همبستگی بین مولفه های سایبرنتیک و فرهنگ سازمانی بین دو مولفه پیوندها با تعاملات (0.81) ، رهبری و تصمیم گیری (0.76)  و ثبات و سازگاری (0.75) هستند. همچنین بیشترین میزان ارتباط معنایی بین سازگاری با تصمیم گیری و پیوندها،  ثبات با رهبری، درگیری در کار با رهبری، کنترل و پیوندها  و سلسله مراتب است (0.0 sig=). جدول 6 نشان داد که تصمیم گیری (89%)، تعاملات (83%)  رهبری (78%) بیشترین تأثیر را روی سایبرنتیک ، ثبات (81%) و مأموریت (81%)  بیشترین تأثیر رو روی فرهنگ سازمانی دارند. فرضیه پژوهش نشان داد که توجه به مقدار 0. Sig.= بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدل سایبرنتیک ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به همبستگی پیرسون (0.67) همبستگی مثبتی بین این دو الگو وجود دارد.نتیجه گیری: در نتیجه، مدیران بر اساس مدل سایبرنتیک باید فعالیت های خود را سازماندهی کنند که به نظر می رسد در این زمینه نقاط ضعفی وجودی دارد. با توجه به چارچوب مدل سایبرنتیک و فرهنگ سازمانی در فضای آماری توصیف شده، می توان گفت که فضای موردنیاز برای توسعه و بهبود عملکرد مدیران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Cybernetics and organizational culture(case study: Alzahra University)

نویسندگان [English]

  • Monireh Gharibeh Niazi 1
  • Roya Baradar 2
1 Ph.D. Student of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education, Alzahra University, Tehran,
2 Associate Professor of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education, Alzahra University, Tehran
چکیده [English]

This study aimed to determine the relationship between cybernetics and organizational culture elements in the Faculties of Alzahra University. This study is kind of descriptive study. In order to assess the relationship between cybernetic elements and organizational culture we used the descriptive-correlation methods. Data were collected by two questionnaires of organizational culture (Denison, 2001) and Cybernetics questionnaire (Birnbaum, 1989) and it was conducted for 70 employees of the faculties of Alzahra University. Data analysis software tool is SPSS 19. In order to answer the questions and hypothesis we used the inferred statistics (Pearson correlation T test, multivariate variance analysis). The results showed that cybernetics with score of 3.17 and organizational culture with score of 3.29 were in the middle location. By examining the correlation between the dimensions of organizational culture and Cybernetics, it was found that it were more correlation between the clinks and interactions (0.81), leadership and decision-making (0.76) and consistency and compatibility (0.75). Totally, managers should organize their activities according to organizational culture and due to the findings, it seems that there is weakness points. According to the cybernetics and organizational culture, there is aditioal performance for developing and improving for managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberneitcs
  • Oraganizational culture
  • knowledge manage ment
  • Alzahra university

آزاد شهرکی، زهره (1385). بررسیعواملزمینه‌سازمدیریتدانشدرسازمان آموزش‌وپرورشاستانبوشهردرسالتحصیلی 1388-1387. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر.

ابطحی، سید حسین صلواتی، عادل (1385).  مدیریتدانشدرسازمان،تهران: پیوندنو.

اردلان، محمدرضا (1387). بررسی رابطـه بـین فرهنگ‌سازمانی بـا یگـانگی فـرد -سـازمان در دانشگاه‌های دولتی غرب کشور (همدان، کرمانشاه و کردستان). پایان‌نامه کارشناسـی ارشد، دانشگاه اصفهان.

بذرافشان، مجتبی، صباغیان، زهرا، آراسته، حمیدرضا، شعبانی، بختیار (1386). جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد). فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، 8 (1)، 5-32.

بیرن بائوم، رابرت (1382). دانشگاه‌هاچگونهکارمی‌کنند،سازمانعلمیورهبریآنازمنظرسایبرنتیک. ترجمه حمیدرضا آراسته. تهران: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

توفیق، شهیر، دلدار، ابراهیم، رمضانی، روح‌الله (1393). میزان به‌کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های منتخب کشور. پژوهش‌هایکاربردیدرمدیریتورزشی، 1 (9)، 11-22.

خداوردی، حسن (1387). نظریه سایبرنتیک در جهان امروز. نشریه ره‌آورد سیاسی، 19.3-26.

دادخواه، رضوان(1390). میزانکاربردوجایگاهالگویسایبرنتیکدرادارهکردنادارهکلتربیت‌بدنیاستاناصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

رابینز، استیفن پی (1388). رفتار سازمانی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابـی، چ 11، تهـران: دفتـر پژوهش‌های فرهنگی.

رابینز، استیفن پی (1385). تئوریسازمان.ترجمۀ سید مهدی الوانی و حسن دانائی فرد، تهران: انتشارات صفار، چاپ پانزدهم.

رحیم نیا، فریبرز، علیزاده، مسعود (1388). بررسی ابعاد فرهنگ‌سازمانی بر اساس مدل دنیسون ازنظر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی،10 (1)،146-169.

رضوانی، حمیدرضا؛ خدم، مازیار (1390). مطالعه‌ی تطبیقی گونه‌شناسی‌های فرهنگ‌ سازمانی مطالعه‌ی موردی شرکت‌های پگاه فارس و شام. مدیریت دولتی، 3 (6)، 79-92.

زارعی متین، حسن (1387). مبانی سازمان و مـدیریت «رویکـرد اقتـصادی. چ 4، تهـران: انتـشارات دانـشگاه تهران.

سیف‌اللهی، ناصر؛ داوری، محمدرضا (1378). مدیریت دانش در سازمان‌ها. تهران: انتشارات آراد.

عسگریان، محمد (1388). مفهوم شناسی فرهنگ‌سازمانی. ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 6 (24)، 101-124.

فدایی، غلامرضا؛ اندایش، سیف الله (1394). رابطه فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران. مطالعات دانش شناسی، 1 (2)، 41-54.

لاوسن، رابرت و زنگ شن (1381). روانشناسی سازمانی، رفتار سازمانی (مبـانی و کاربردها). ترجمه رمضان حسن زاده(1381)، تهران: ساوالان

لرنر، آ. یا (1366). مبانی سیبرنتیک. ترجمه کیومرث پریانی. تهران: دانش‌پژوه.

منوریان، عباس؛ بختایی، امیر (1386) شناخت فرهنگ‌سازمانی بر اساس مدل دنیسون (موردمطالعه: سازمان مدیریت صنعتی). چهارمینکنفرانسبین‌المللیمدیریت، تهران، 1-15.

وینر، نوربرت (1954). استفادهانسانیازانسان‌ها: سیبرنتیکوجامعه. ترجمه مهرداد ارجمند، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

هاشم بیک، نسرین؛ سیادت، علی؛ هویدا، رضا (1391). بررسی میزان کاربست شاخص‌های الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1388-1389. مدیریت سلامت، 15 (49). 47-57.

 

Beer S. (2002),"What is cybernetics?". Kybernetes, 31(2):209 – 219

Birnbaum.R. (1988). How‘m I Doing? How college presidents assess their effectiveness.

Paper presented at annual meeting of the American Educational Research Association.

Cameron, K. S. & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. (Rev. Ed.). San Francisco, CA: Wiley (Jossey Bass).

Davenport, T. H., and Prusak, L. (1998). Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston: Harvard Business School Press.

Denison, D.; Cho, H.J. and Young, J. (2001e). Diagnosing Organizational Culture: a model and method, working paper, International for management development.

 Francois, H. (2006). Organizational culture and performance measurement systems, Journal of Accounting,

Mobley H., Wang, L., Fang K. (2005). Organizational culture: measuring and developing it in your organization. Harvard Business Review China, 128-139.

Philip, G. and McKeown, L. (2004). Business Transformation and Organizational Culture. Journal of European Management, 22(6), 624-636.

Quinn, R and Cameron, K. (2006). Diagnosing and changing organizational culture. The Jossey-Bass publishing, Revised Edition.

Schwaninger, M. (2010). Model-based management (MBM): a vital prerequisite for organizational viability. Kybernetes39(9/10), 1419-1428

Yilmaz, C. and Ergan, E. (2008). Organizational culture and firm effectiveness: an examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy, Journal of World Business, 290-306.

Zheng, W., Yang, B., & McLean, G. N. (2010). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research، 63(7), 763-771.

Zheng, Wei. (2005). The Impact of Organizational Culture, Structure, and Strategy on Knowledge Management Effectiveness. Unpublished doctoral dissertation, The University of Minnesota, Minneapolis.