برونداد های علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه استنادی علوم و اسکوپوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کتابدار کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین (ع) ورزقان، استان آذربایجان شرقی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه و تحلیل برونداد علمی بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه‌های وب آو ساینس و اسکوپوس به تفکیک دانشکده‌ها انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش علم‌سنجی انجام شده است. پس از استخراج داده‌های خام از پایگاه‌ها و تبدیل آن‌ها به فرمت نت، از نرم‌افزارهای هیست‌سایت، پاژک، وی‌او‌اس‌ویوئر و اکسل برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه برونداد علمی بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی از زمان ثبت اولین پیشینه در سال 1987 تا پایان  2015  در هر دو پایگاه (جمعا 993 مقاله) بوده و نمونه‌گیری صورت نگرفته است. یافته‌ها نشان داد که نرخ رشد در پایگاه وب آو ساینس و اسکوپوس به ترتیب 49/29و 51/32 بوده است. شاخص چگالی در پایگاه وب آو ساینس 008/0 و در پایگاه اسکوپوس 5 00/0 بوده که در حد پایین قرار می‌گیرد. دانشکده مدیریت و حسابداری بیشترین مدرک را تولید کرده است. امریکا و سوئیس بیشترین همکاری بین‌المللی را با دانشگاه علامه داشته‌اند و میزان همپوشانی بین پایگاه‌ها 21 درصد بوده است. با توجه به یافته‌های پژوهش، نرخ رشد تولید علم نسبتا خوب بوده ولی شاخص چگالی پایین نشان از عدم انسجام شبکه و سطح پایین همکاری علمی بین پژوهشگران در هر دو پایگاه دارد. تعداد تولیدات نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس 410 مورد و در اسکوپوس 583 مورد بوده است.  میزان تولیدات بین‌المللی در مقایسه با رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در حوزه علوم انسانی در سطح کشور با تولید 6426 مقاله تا سال 1394، بسیار پایین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allameh Tabatab’i University and International Databases: A Comparative Study on the Scientific Productions

نویسندگان [English]

  • Golnessa Galyani-Moghaddam 1
  • Hassan Jafari 2
  • Ashgar Sattarzadeh 3
1 Assistant Professor at Knowledge and Information Science Department, Allameh Tabataba'i University, Tehran
2 M.A. of Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran,
3 Tehran, hgafari777@gmail.com . M.A. of Knowledge and Information Science, Librarian of Public Libraries Foundation, Azarbaijan Sharghi,
چکیده [English]

This research is set to study scientific publications published by faculty members of Allameh Tabatab’i University in two international citation indexes including the Science Citation Index and Scopus. Duration of the study was 1987 till the end of 2015. Scientometrics methods were used to do the study. Searches in the mentioned databases were the main tool of data gathering. The results show that the growth rate was 29.49 and 32.51, and density indicator is 0.008 and 0.005 in the Science Citation Index and Scopus respectively. This indicates a low density and low collaboration among authors. Faculty of Management and Accounting was the most productive one. The United States of America and Switzerland were top countries in international scientific collaborations. In addition, scientific collaboration at national level was mostly done by authors from the Islamic Azad University, Tehran University and Amir Kabir University of Technology. There was an overlap of 21 percent among indexed publications by the two databases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific output
  • Science Citation Index
  • Scopus
  • Allameh Tabatab’i University
  • Iran
  • Scientometrics

جلالی دیزجی، علی و جعفرزاده، رشید. (1394). بررسی همکاری علمی دانشگاه تبریز با کشورهای خارجی در پایگاه استنادی اسکوپوس. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 8(31)، 19-30.

عصاره، فریده؛ حیدری، غلامرضا؛ زارع فرشبندی، فیروزه و حاجی زین‌العابدینی، محسن. (1388). از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها، تهران: نشر کتابدار.

فتاحی، رحمت‌الله؛ دانش، فرشید و سهیلی، فرامرز. (1390). بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های 1990- 2010 در پایگاه وب آو ساینس با هدف ترسیم نقشه علمی این دانشگاه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1(1)، 175- 196.

نورافروز، علی حسین و واعظی، رضا. (1394). بررسی تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه استنادی اسکوپوس. مطالعات دانش شناسی، ۲(۵)، ۱۲۷-۱۵۲.

Chen, S. R., Chiu, W. T., & Ho, Y. S. (2006). Asthma in children: mapping the literature by bibliometric analysis. Revue française d'allergologie et d'immunologie clinique, 45(6), 442-446.

Jiang, Ch., Wang, W. & Sun, J. (2013). Bibliometrics Analysis: Scientific Collaboration between Mainland China and Taiwan (1978-2010), the paper was presented at the 9th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics and 14th COLLNET Meeting, Estonia, 23.

Joolaee, S., Abazari, Z., Babolhavaeji, F., & Hariri, N. (2015). A comparative analysis of co- authorship patterns of Iranian researches in life sciences (2002 -2011): a bibliographic research in Scopus and ISC databases, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5 (S1), 5602-5608.

Olmeda-Gómez, C., Ovalle-Perandones, M. A., Gorraiz, J. & Gumpenberger, Ch. (2014). Excellence, merit and research team size: a Library and Information Science case study, the paper was presented at the 10th International Conference on Webometric, Informetrics and Scientometrics and 15th COLLNET Meeting, Germany, 61-70.