بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه سمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و کارمند دانشگاه سمنان

چکیده

مدیریت دانش یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت شرکتها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها، دانش خود را اندازه گیری میکنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی شرکتها در گزارشهای خود منعکس میکنند. در همین راستا، موضوع نوآوری به عنوان یکی از اجزای ضروری شرکتهایی که خواهان حفظ مزیت رقابتی بلند مدت هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در دانشگاه سمنان میباشد. روش: جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه سمنان بوده است و با توجه به فرمول کوکران در تعیین حجم جوامع آماری محدود تعداد نمونه آماری برابر 271 نفر تعیین گردید و در بازه زمانی نیمه نخست سال 1395 اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. نتایج بدست آمده بیانگر تأثیر معنادار هر چهار مؤلفه مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی بود. همچنین با توجه به نتایج باید بیان نمود خلق دانش بیشترین تأثیر و تسهیم دانش کمترین تأثیر را بر نوآوری سازمانی داشته اند. در انتها نیز نکاتی جهت بهبود وضعیت هر یک از مؤلفه‌ها و نوآوری سازمانی ارائه گردیده است، که میتوان به ایجاد شرایط کاری کاربر پسند، تشویق افراد به استفاده از دانش و تبیین و ترویج اعتماد در سازمان و تبدیل آن به فرهنگ غالب در بین کارکنان و مدیران اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management Components on Organizational Innovation among the Employees of Semnan University

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Rastgar 1
  • Amin Hemmati 2
1 Associative of Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, University of Semnan,
2 Master of Business Administration, Semnan university
چکیده [English]

Knowledge management is one of the most important factors for company success in competitive conditions and information age. The importance of this issue to the extent that today many organizations measure their knowledge and it’s like intellectual capital, Also as well as an indicator of the company's ratings reflect in their reports. Knowledge management is refers to this statement that investments in science leading to best and most profit. On the other hand due to global trends and increasing environmental changes, Organizations have a number of difficulties in the survival and growth of own. In this regard, Innovation as one of the essential components of a company that wants to maintain long term competitive advantage is further considered. Tin the half period 1395 to collect opinions of the people. The obtained results represent a significant impact all four components of the knowledge management on organizational innovation. Also, the results should be expressed knowledge creation is the most effective and sharing of knowledge have the least impact on organizational innovation. At the end of research we present some suggestion that can be useful in Improve the status of each component of knowledge management and organizational innovation. Which can be refer to create user-friendly working conditions, encouraging people to use the knowledge to explain and promote trust in the organization and turn it into the dominant culture among employees and managers?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management component
  • Organizational Innovation
  • structural equation modeling

ابطحی، سید حسین و صلواتی، عادل. (1395). مدیریت دانش در سازمان. تهران: اسکوئی.

احسانی، علی، مشبکی،  اصغر و هادی زاده، میلاد. (1391). شناسایی شایستگی‌های کلیدی برای اجرای اثربخش مدیریت دانش در بیمارستان‌ها با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت 49، 1-11.

الوانی، سید مهدی. (1382). یادگیری الگویی. فصلنامهمدیریتوتوسعه، 16، 8-16.

الوانی، سید مهدی و دانایی‌فرد، حسن. (1394). گفتارهایی در فلسفه تئوری­های سازمان‌های دولتی، چاپ اول. تهران: صفار.

آبداری، طاهره و قربانی، هدی. (1392). چشم‌انداز سیستم مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی. مجلۀ بینش (بیمه، نوآوری، شکوفایی)، 45.

باباغیبی ازغندی، علیرضا. (1390). ارزیابی و بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در سازمان­ها (بررسی معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی. توسعه انسانی پلیس، 8(39)، 73-106.

جهانیان، محمد ربیع و مرتضائی، احمد. (1394). خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی. تهران: اسپند هنر.

خادم عباس خیابانی، صبا. (1387). رابطه بین رویه‌های مدیریت دانش و سطح نوآوری در سازمان‌ها موردمطالعه: شرکت‌های زیرمجموعه بنگاه‌های اقتصادی منتخب شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

داونپورت، تامس. اچ و پروساک، لارنس. (1394). مدیریت دانش. ترجمه حسین رحمان سرشت. تهران: ساپکو.

رادینگ، آلن. (1394). مدیریتدانشموفقیتدراقتصادجهانیمبتنیبراطلاعات، چاپ اول. ترجمه محمدحسین لطیفی. تهران: سمت.

سکاران، اوما. (1395). روش‌های تحقیق در مدیریت. مترجم محمود صائبی. تهران: موسسه عالی آموزش‌وپرورش مدیریت و برنامه­ریزی.

شاهین، آرش و صادق بیگی، ارمغان. (1394). مدیریت نوآوری. تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.

شمیسا، علی و ارژن، شهلا. (1394). خلاقیت و نوآوری. تهران: ذهن آویز. 

صفرزاده، حسین. (1391). بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت، 11(1)، 65-76.

طالب بیدختی، عباس و انوری، علی. (1388). خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان‌ها. مجله تدبیر، 14(152)، 21-25.

عبدالکریمی، مهوش. (1385). مدیریت دانش، فن‌آوری و خلاقیت و نقش آن‌ها در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندها. کنفرانستوسعهمنابعانسانی.

علامه، محسن، حسین السادات، صبا و خادم، عباس. (1385). تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری پایدار سازمانی. کنفرانس مدیریت تحول.

محمدزاده، علی. (1380). طراحی سازمان‌های نوآور. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت.

Baregheh, A., Rowley, J. & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management Decision 47 (8), 1323-1339.

Bhat, J. (2001). Managing innovation-integrating technology, market and organizational change. Department of Scientific and Industrial Research Government of India Working Paper.

Choo, C. W. (2005). Creating knowledge-based healthcare organizations. Bull World Health Organ, 83(7), 555.

Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation and firm performance. Journal of Knowledge Management, 9 (3):101 – 115.

Dorabjee, S., Lumley, C. E., & Cartwright, S. (1998). Culture, innovation and successful development of new medicines-an exploratory study of the pharmaceutical industry. Leadership & Organization Development Journal, 19(4), 199-210.

Ho, L. A. (2011). Meditation, learning, organizational innovation and performance. Industrial Management & Data Systems, 111(1), 113–131.

Jimenez-Jimenez, D., Sanz Valle, R., & Hernandez-Espallardo, M. (2008). Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning. European Journal of innovation management, 11(3), 389-412.

Jones, D. (2003). Knowledge management and technical communication: a convergence of ideas and skills. Available at:

Liebeskind, J. P. (1996). Knowledge, strategy, and the theory of the firm. Strategic. Management Journal, 17, 93-107.

Liu, P. L., & Tsai, C. H. (2007). Research on the effects of knowledge management capabilities and knowledge sharing mechanisms on new product development performance in Taiwan’s high-tech Industries. Asian Journal on Quality, 8(2), 82-100.

Nonaka, I., & Takeuchi. H. (1995). The knowledge creation companieshowJapanese companies create the dynamics of innovation. Oxford: Oxford university press.

Sankowska, A. (2013). Relationships between organizational trust, knowledge transfer, knowledge creation, and firm's innovativeness. Learning Organization, 20(1), 85–100.

Smith, R. (2001). A roadmap for knowledge management. Available at: www2.gca.org/knowledgetechnologies/2001/proceedings.

Wiig, K. (2000). Application of knowledge management in public administration. Available at: www.egov.plbaza.com.