بررسی عملکرد کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی با بهره‌گیری از روش تحلیل اهمیت-عملکرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 کارشناس، کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات، گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،

4 . دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

شیوه اهمیت-عملکرد، گامی اساسی در تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت، شناسایی ادراکات و انتظارات دریافت‌کنندگان خدمت و تحلیل عملکرد مؤسسات است. هدف از این پژوهش بررسی میزان عملکرد کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی با رویکرد تحلیل اهمیت عملکرد است. فلسفه وجودی کتابخانه­ها تأمین رضایت و پاسخگویی به نیاز مراجعان بوده است. بدین منظور باید بررسی شود که این مجموعه نسبت به تحقق هدف خود چگونه عمل کرده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه‌ی گرداوری اطلاعات پیمایشی است. ازاین‌رو پرسشنامه­ای با 30 شاخص تنظیم گردید تا میزان عملکرد کتابخانه با توجه به سه بعد تعریف‌شده در مدل لیب‌کوآل مشخص گردد. به سبب اینکه پرسشنامه مذکور محقق ساخته است هم‌نظر اساتید هم‌نظر خبرگان این حوزه در پرسشنامه لحاظ شده است (روایی صوری و محتوایی) درنتیجه از آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده‌شده است. برای سنجش اهمیت هر شاخص از نرم‌افزار لیزرل استفاده به‌عمل‌آمده است و برای سنجش عملکرد نمره میانگین لحاظ شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد از میان 30 شاخص موردبررسی 21 شاخص در ربع دوم 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Library of Accounting and Management Faculty of Allameh Tabataba’i University, Using Importance-Performance Analysis (IPA) Approach

نویسندگان [English]

  • jahanyar bamdadsoofi 1
  • seyed reza godrat 2
  • soleyman mansouri mohammad abadi 3
  • Mostafa Ranjbar Kaboutar Khani 4
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 . Expert, Faculty of Management & Accounting Library, Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran
3 . Ph.D. Student in Industrial Management- Operations Research, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran,
4 Ph.D. Student in Governmental Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Technique of importance- performance is an essential step in defining quality improvement programs, defining clients' perceptions and expectations and institutions performance analysis. The purpose of this research is to evaluate faculty of management and accountings' performance in Allameh Tabataba’i University with analysis of importance-performance approach. The reason of libraries' existence is to live up to their stakeholder's satisfaction and expectations; therefore, it should be evaluated how this institute has acted to achieve that goal. This research is Applied and survey. So a questionnaire with 30 indexes is designed to evaluate libraries performance by using defined 3 dimensions of Libqual model. In this questionnaire, opinions of teachers and authorities in this field are considered (face and content reliability). Therefore, Alfa Cronbakh test is used to measure the reliability. LISREL software is used to measure each index, also average number is considered for evaluation of performance. Results show 21 of 30 indexes are placed in the second quarter. This represents good performance of library in relation to clients. On the other hand, we can claim the performance of this library has been high because it has fulfilled 70% of Client’s expectation and needs. On the basis of results, we fulfilled managers promote their performance about indexes that are considered important by clients but library has overlooked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Tabatabaei university
  • Importance-Performance Analysis
  • Library

آذر، عادل و مؤمنی، منصور. (1380). آمار و کاربردهای آن در مدیریت 2. تهران: سمت.

آذر،عادل؛خسروانی،فرزانه وجلالی،رضا. (1392).تحقیق در عملیات نرم. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

اشرفی ریزی، حسن و کاظم­پور، زهرا. (1393).تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل لایب کوال. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی،1(1)،84-71.

الفت،لعیا وبراتی،مسعود. (1391).تحلیل اهمیت-عملکرد شاخص‌های مدیریت روابط زنجیره‌ی تأمین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو.  نشریه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت تهران،4(2)، 21-42.

امیدی فر، سیروس و موسوی زاده، زهرا. (1388). سنجش سطوح کیفیت خدمات کتابخانه دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی با استفاده از مدل لایب کوآل. نشریه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 15(4)، 61-80.

باب‌الحوائجی، فهیمه و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (1390). تحلیل اهمیت-عملکرد به‌عنوان رویکردی راهبردی برای کیفیت‌سنجی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی: موردپژوهشی کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 5، 79-108.

باباغیبی، نجمه و فتاحی، رحمت­الله.(1387). مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب کوآل. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 44، 172-184.

بهمنش،رضا؛زارع مهرجردی،یحیی واولیا،محمد صالح.(1391).اولویت‌بندی فرایندهای قابل‌بهبود سرمایه انسانی در شرکت پالایش نفت اصفهان بر اساس PCF با رویکردIPA. مدیریت تولید و عملیات، 3(1)،64-39.

حسن‌زاده، محمد و نجفقلی نژاد، اعظم. (1387). سنجش و ارزیابی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: نظریه‌ها روش‌ها و ابزارها. تهران: کتابدار.

حسینی، یعقوب؛ بحرینی زاده، منیژه و ضیائی بیده، علیرضا. (1391).تحلیل اهمیت-عملکرد ویژگی خدمت پایه بر بخش‌بندی مشتریان با رویکرد داده‌کاوی (پژوهشی در بازار خدمات تلفن همراه در استان یزد). مدیریت فناوری اطلاعات، 3، 35-70.

زنگوئی، فخری؛ سعادتجو، سید علیرضا و بیدختی، حسین(1389). میزان رضایت مراجعه‌کنندگان، از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 17(4)، 316-322.

غضنفری،مهدی و غفاریان،وفا.(1379). انسان، کامپیوتر و تصمیم‌گیری. ماهنامه تدبیر، 32-37.

Azzopardi, E., & Nash, R. (2013). A critical evaluation of importance–performance analysis. Tourism Management, 35, 222-233.

Borbely, M. (2011). Factors influencing self-assessment in a changing library environment. Performance Measurement and Metrics, 12(1), 7-22.

Martilla, J., & James, J. (1977). Importance-Performance Analysis. Journal of MArketing,41(1), 77-79.

Oqtuchovaite, O. (1983). Subject Specialization in a University Library. African journal of academic librarianship, 52-56.

Posey, J. (2009). Student preception and expectation of library services quality and user satisfaction at walters state community college. [theses]. East tennessee university.