ارزیابی جنبه‌های فنی کتابخانه‌ دیجیتالی انستیتو پاستور ایران با استفاده از ابزار دیجی کوآل از دیدگاه کاربران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت تعامل کاربر و سیستم در کتابخانه‌ دیجیتال انستیتو پاستورایران با استفاده از ابزار دیجی کوآل به انجام رسیده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه آماری پژوهش شامل را اعضاء هیات علمی انستیتو پاستور تشکیل می دهند که تعداد آنان 177 نفر می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 118 نفر از اعضاء جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌های اولیه تحقیق از روش میدانی(پرسشنامه‌ای) استفاده شده است پرسشنامه حاضر برگرفته از استانداردهای دیجی کوال بوده که برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه انستیتو پاستور بومی سازی شده است.یافته های پژوهش نشان داد که کاربران هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب از دسترس پذیری، قابلیت اعتبار، دقت و صحت، پوشش موضوعی، پیوندهای فعال، قابلیت مرور و سازمان یافتگی کتابخانه دیجیتالی انستیتو پاستور از جنبه فنی رضایت دارند..بیشترین اختلاف میانگین بین وضعیت موجود و مطلوب به متغیر به پیوندهای فعال با 83/1 و کمترین اختلاف به متغیر دقت و صحت با 34/0 اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Technical Aspects of the Digital Library of Pasteur Institute of Iran Using DJ Qual From User Perspective

نویسندگان [English]

  • farzaneh mirzaei 1
  • Mansour Torkiantabar 2
1 M.A. Student in Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Doroud Branch, Lorestan, Iran.
2 Assistant Professor in Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Doroud Branch, Lorestan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to assess the technical aspects of user-system interaction quality in digital library of Pasteur Institute using DJ Qual. It is a survey-based, descriptive and applied study. The statistical population consisted of 177 faculty members of the Pasteur Institute. Using Cochran sampling formula, 118 members were selected as sample population. In order to collect primary data for the research, field study (questionnaires) has been implemented. The questionnaire used has been drawn from the DJ Qual standards and localized to evaluate the quality of the library services of Pasteur Institute. Results showed that users in status and in the optimum level of availability, reliability, accuracy, coverage, active links, browsing and organizing digital library of the Institute Pasteur technical aspects of consent The largest mean difference between the current and desired status was 1.83, assigned to the variable ‘active links’ and the smallest difference was 0.34, assigned to the variable ‘accuracy’. According to the findings of the research, comparative studies are needed at the level of academic and research centers in order to obtain more knowledge about the facilities and infrastructure of these libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technical
  • Digital Libraries
  • Institute Pasteur

اسفندیاری مقدم، علیرضا و بیات، نوروز. (1387). کتابخانه‌های دیجیتال در آینه متون: برخی مباحث و ملاحظات. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(3)، 108-115.

جعفربگلو، مریم. (1393). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دیجیتالی بر اساس الگوی دیجی کوال (موردمطالعه: کتابخانه دیجیتال دانشگاه تهران). فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 48(20)، 309-324.

علیپورحافظی، مهدی و نوروزی، یعقوب. (۱۳۸۲). خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌های مجازی. فصلنامه کتاب، ۱۴(۱)، 87-96.

طاهری، طاهره. (۱۳۸۱). کتابخانه ملی: دیجیتالی یا سنتی. فصلنامه کتاب، ۱۳(۴)، 124-131.

نائیج، الهام؛ نوروزی، یعقوب و حمیدی، محسن. (1391)، دی جی کوال ابزاری برای سنجش کیفیت کتابخانه‌های دیجیتالی: مطالعه موردی در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد از دیدگاه کاربران. فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و فن‌آوری اطلاعات)، 5(17)، 87-103.

نوروزی، یعقوب و متظهری، شهناز. (1393). ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی برگزیده جهان، معیارهای پیشنهادی برای کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 25(4)، 7-20.

Helena Vinagre, M., Gaspar Pinto, L., & Ochôa, P. (2011). Revisiting digital libraries quality: a multiple-item scale approach. Performance Measurement and Metrics, 12(3), 214-236.

Jose, A. (2007). Evaluation of digital libraries: a case study. Proc. of Semantic Web & Digital Lib, 229-238.

Kyrillidou, M., Thompson, B., & Cook, C. (2011, August). Regrounding LibQUAL+ for the digital library environment: an analysis of the DigiQUAL data. In 9th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services (pp. 205-211).

Monopoli, M., Nicholas, D., Georgiou, P., & Korfiati, M. (2002, April). A user-oriented evaluation of digital libraries: case study the “electronic journals” service of the library and information service of the University of Patras, Greece. In Aslib Proceedings (Vol. 54, No. 2, pp. 103-117). MCB UP Ltd. (accessed July 23, 2011) Available from

http://www.emeraldinsight.com/0001-253xhtmsaracevic.

Peters, D., & Pickover, M. (2001). Insights of an African model for digital library development. D-Lib magazine, 7(11), 1082-9873. Retrieved December, 23, 2009, from http://www.dlib.org/dlib/november01/peters/11peters.html

Schwartz, C. (2001). LIS 462–Digital Libraries Definitions. Available at: http://joan.simmons.edu/~schwartz/462-defs.html. Accessed May 30, 2015.