ترسیم شبکه هم‌ تألیفی پژوهشگران حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی طی سال‌های 2006-2016

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.

2 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تولیدات علمی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی طی سال های 2006 -2016 در پایگاه مجموعه هسته علوم تحت وب می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده با بررسی 2806 رکورد مقاله در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی که در پایگاه مجموعه هسته علوم تحت وب در بازه زمانی 2006-2016 منتشر شده‌اند با استفاده از روش علم سنجی به بررسی نویسندگان، مجلات هسته و کشورهای پیشرو در این حوزه پرداخته شود. هم چنین برای ترسیم شبکه هم‌تالیفی نویسندگان و هم سازمانی از نرم افزارهای ساینس آوساینس و سایت اسپیس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد انتشار مقالات علمی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی روندی صعودی دارد. هم چنین کشورهای ایالات متحده، چین و انگلستان در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی درصدر کشورها قرار دارند. به علاوه مجلات انجمن انفورماتیک پزشکی آمریکا و مدیریت اطلاعات به عنوان مجلات هسته که بیشترین تعداد مقالات در این حوزه را به خود اختصاص داده اند، شناسایی شدند. در میان نویسندگان «ونکاتش» ، «کافمن» و «باتز» سهم بسزایی در انتشار مقالات این حوزه بر عهده دارند. بررسی نتایج نشان می‌دهد که علیرغم اهمیت و ضرورت انجام فعالیت‌های پژوهشی به صورت مشترک که منجر به افزایش کیفیت آن‌ها می شود، در رشته کتابداری و اطلاع رسانی میزان همکاری علمی محققان بسیار پایین است و پژوهشگران این حوزه علاقه چندانی به خلق آثار علمی به صورت گروهی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Co-authorship Networks in the Field of Library and Information Science during 2006-2016

نویسندگان [English]

  • parvaneh Abotalebi 1
  • Mohammad-Hossein Biglu 2
1 Msc in Medical Library& Information Science, Paramedical Faculty, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 . Associate Professor, Basic Department, Paramedical Faculty, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The main aim of current study was to investigation the scientific collaboration and co-authorship patterns of researchers in the field of library and information science in Web of Science Core Collection database during years 2006 and 2016. A total number of 2806 papers in the form of articles were extracted and went under analysis. The Science of Science and CiteSpace tool were used for mapping the co-authorship and co-organization network of papers.
Analysis of data showed that USA, China, and England were the most productive countries publishing papers in the field of library and Information Science. According to the scattering law of Bradford, the Journal of the American Medical Informatics Association was the most productive journal among core-journals.
The study furthermore showed that some American authors (Venkatesh, Kauffman, and Bates) played strategic rolls in creating the major components of co-authorship network in the field of library and information science.
The study concluded that in spite of the importance of collaborating teams in research activities that positively lead to the high quality publications, the collaboration among authors in the field of library and information science fields was weak and negligible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authorship
  • Scientific Collaboration
  • Social Network Analysis
  • Library and Information Science
  • Web of Science Core Collection

اسدی، مریم؛ جولایی، سمیه؛ ثقفی، سامان و بذرافشان، اعظم. (1392). همکاری‌های علمی و شبکه‌های هم تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در طول سال‌های 2005- 2010. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 24(1)، 166-186.

پارسایی محمدی، پرستو. (1384). تحلیلتوصیفیواستنادیمجلهعلومتربیتیوروانشناسیدانشگاهشهیدچمراناهوازطیسال‌های 1382-1351. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.

حریری، نجلا و نیکزاد، مهسا. (1390). شبکه‌های هم‌ تألیفی در مقالات ایرانی رشته‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، روان‌شناسی، مدیریت و اقتصاد در پایگاه ISI بین سال‌های 2000 تا 2009. علوموفناوریاطلاعات، 26(4)، 825-844.

دانش، فرشید؛ عبدالمجید، امیرحسین؛ افشار، مینا؛ موسوی فر، صدیقه و فرهادی، فاطمه. (1388). همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان. پژوهشنامه پردازشومدیریتاطلاعات، 25(1)، 5-22.

دیانی، محمدحسین. (1365). مقالات و مقاله نویسان در نامه انجمن کتابداران ایران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 2(1)، 38-48.

رحیمی، ماریه و فتاحی، رحمت‌الله. (1386). همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک. فصلنامه کتاب، 3(71)، 235-248.

عابدی جعفری، حسن؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ امیری، مجتبی و دلبری راغب، فاطمه. (1390). ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI. مجله مدیریتدولتی، 3(6)، 127-274.

عرفان منش، محمدامین و بصیریان جهرمی، رضا. (1392). شبکه هم‌ تألیفی مقالات منتشر شده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی. مطالعات ملیکتابداریوسازمان‌دهیاطلاعات، 24(94)، 77-96.

عصاره، فریده؛ سهیلی، فرامرز؛ فرج پهلو، عبدالحسین و معرف زاده، عبدالمجید. (1391). بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌ تألیفی مقالات مجله علم اطلاعات. پژوهش‌نامه کتابداریواطلاعرسانی، (2)، 181-200.

عصاره، فریده؛ صراطی شیرازی، منصوره و خادمی، روح‌الله. (1393). بررسی شبکه هم‌ تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه داروشناسی و داروسازی در پایگاه وب آو ساینس: 2012-2000. مدیریت سلامت، 17(56)، 33-45.

عصاره، فریده و معرفت، رحمان. (1384). مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علمی جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین رشته پزشکی). رهیافت، 35، 39-44.

عصاره، فریده و مکی زاده، فاطمه. (1390). تحلیل استنادی و ترسیم نقشه بروندادی علمی اخلاق پزشکی در وب‌گاه WOS در سال‌های 1990-2008. اخلاق و تاریخ پزشکی، 4(5)، 65-77.

گلینی مقدم، گلنسا و طاهری، پروین. (1393). ترسیم شبکه هم نویسندگی و ضریب همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه هوافضا در نمایه استنادی علوم تا 2014 میلادی. مطالعات دانش‌شناسی، 1(3)، 23-42.

Adams, J. D., Black, G. C., Clemmons, J. R., & Stephan, P. E. (2005). Scientific teams and institutional collaborations: Evidence from US universities, 1981–1999. Research policy, 34(3), 259-285.

Ajiferuke, I., Burell, Q., & Tague, J. (1988). Collaborative coefficient: A single measure of the degree of collaboration in research. Scientometrics, 14(5-6), 421-433.

Biglu, M. (2012). P-1486-Scientific activities in the field of neuropsychopharmacology 2001–2010. European Psychiatry, 27, 1.

Biglu, M. H., Chakhmachi, N., & Biglu, S. (2014). Scientific study of Middle East countries in psychology. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 7(2), 293-296.

Bródka, P., Skibicki, K., Kazienko, P., & Musiał, K. (2011). A degree centrality in multi-layered social network. Paper presented at the Computational Aspects of Social Networks (CASoN), 2011 International Conference on.

Bukvova, H. (2010). Studying research collaboration: A literature review. Journal of Information Science, 6(1), 33-38.

Dayani, M. H. (1986). Articles and writing in a letter of Iranian Library Association. Journal of Social Science and Humanities of Shiraz University, 12, 38-48.

De Stefano, D., Giordano, G., & Vitale, M. P. (2011). Issues in the analysis of co-authorship networks. Quality & Quantity, 45(5), 1091-1107.

Farajpahlou, A. H. (2004). Collaboration among library and information experts vs. scientists. Paper presented at the International Workshop on Webometrics, Informetrics and Scientometrics.

Hart, R. L. (2000). Collaborative publication by University librarians: An exploratory study. The Journal of academic librarianship, 26(2), 94-99.

Hollis, A. (2001). Co-authorship and the output of academic economists. Labour Economics, 8(4), 503-530.

Hudson, J. (1996). Trends in multi-authored papers in economics. The Journal of Economic Perspectives, 10(3), 153-158.

Liu, X., Bollen, J., Nelson, M. L., & Van de Sompel, H. (2005). Co-authorship networks in the digital library research community. Information processing & management, 41(6), 1462-1480.

Lundberg, J., Tomson, G., Lundkvist, I., & Brommels, M. (2006). Collaboration uncovered: Exploring the adequacy of measuring university-industry collaboration through co-authorship and funding. Scientometrics, 69(3), 575-589.

Melin, G. (2004). Postdoc abroad: inherited scientific contacts or establishment of new networks? Research Evaluation, 13(2), 95-102.

Newman, M. EJ. (2001). The structure of scientific collaboration networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, (2)98, 404-409.

Osareh, F. (2005). Higher education research collaboration between Iran & UK. Paper presented at the Proceeding of COLLINET Meeting Extra Session in conjunction with 10th ISSI Conference, Stockholm, Sweden.

Wagner, C. S. (2005). Six case studies of international collaboration in science. Scientometrics, 62(1), 3-26.

Yan, E., Ding, Y., & Zhu, Q. (2010). Mapping library and information science in China: A coauthorship network analysis. Scientometrics, 83(1), 115-131