ارزیابی تأثیر طبیعت و معماری در رضایت‌مندی دانشجویان عضو کتابخانه مرکزی تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، قم.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، قم

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان کتابخانه مرکزی تبریز از طبیعت و معماری کتابخانه و نقاط قوت و ضعف معماری این کتابخانه‌ها است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش 100 نفر از دانشجویان مراجعه‌کننده به کتابخانه مرکزی تبریز بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه بر اساس شاخص‌های CVR و CVI با 10 نفر از متخصصان مطرح و تأیید شد. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از طریق باز آزمایی و ضریب همبستگی بالاتر از 75/0 محاسبه و تأیید شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های آماری توصیفی (میانگین ± انحراف معیار و فراوانی – درصد) و آزمون ضرایب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS.20، موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد، که میزان رضایت پاسخ‌گویان از معماری داخلی کتابخانه در سطح خوب (47 درصد)، از معماری و نمای بیرونی کتابخانه در سطح بسیار خوب (43 درصد)، از طراحی محوطه کتابخانه در سطح بسیار خوب (33 درصد)، میزان رضایت از طراحی فضاهای سبز و چشم‌اندازهای محیط کتابخانه در سطح خوب (42 درصد)، از جذابیت نمای بیرونی ساختمان کتابخانه در سطح خوبی (36 درصد)، قرا داشت. همچنین میزان از راحت، دلپذیر و جذاب بودن مکان کتابخانه در سطح خوب (39 درصد)، از ساختمان و تجهیزات کتابخانه در سطح خوب (35 درصد) و از موقعیت مکانی کتابخانه نیز در سطح بسیار خوب (38 درصد)، از فضای مناسب جهت ترغیب به مطالعه و یادگیری در سطح خوب (38 درصد) و از کافی بودن مساحت فیزیکی فضاهای کتابخانه نیز در سطح خوبی (29 درصد)، قرار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Nature and Architecture in Satisfaction of Student Users of Tabriz Central Library

نویسندگان [English]

  • Leyla Bani Fatemeh 1
  • saied ghaffari 2
1 tabriz of university medicine
2 assosiate of payamnur university of Qum
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the satisfaction of users of the Tabriz Central Library of the nature and architecture of the library and discover the strengths and weaknesses of the library's architecture. Method of this research was descriptive and survey type and the tool for collecting data was a questionnaire made by the researcher. The statistical population of this research was 100 student users from Tabriz central library who were sampled randomly. Validity of the questionnaire was discussed and approved with 10 experts based on index CVR and CVI. The reliability of the questionnaire was calculated by the Cronbach's alpha coefficient by means of a 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Architecture
  • Nature
  • visitors of library
  • Tabriz

اسلامی، سیدغلامرضا؛ حناچی، پیروز و کامل نیا، حامد. (1388). رویکرد طراحی جمعی در معماری: تحلیل و بررسی تطبیقی معماری جمعی با معماری اجتماعی و معماری مشارکتی. فصلنامه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 39، 47-60.

حمزه نژاد، مهدی. (1386). مجموعه مقالات انسان، طبیعت و معماری. مشهد: دانشگاه فردوسی.

رادباوه و تصویری قمصری. (1383) پژوهشی با عنوان میزان رضایتمندی ... از میان منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(46)، 95-118.

فهیمی فر، سپیده و فرزین یزدی، محبوبه. (1393). بررسی رضایت کاربران از مجموعه، ساختمان و تجهیزات، کتابداران و خدمات کتابخانه‌های عمومی یزد. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 20(1)، 113-126.

الکساندر، کریستوفر. (1381). معماری و راز جاودانگی: راه بی‌زمان ساختن. ترجمه‌ی مهرداد قیومی بید هندی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

لاهوتی، زهرا؛ قنبریان، عبدالحمید و مرادی، ابراهیم. (1394). بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی مراجعان کتابخانه (نمونه موردی: شهر ایلام). نشریه فرهنگ ایلام، 16(46 و 47)، 91-114.

مرادپور، رضا و مهوش، محمد (1390). میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی استان خراسان شمالی از فضا و معماری کتابخانه‌ها. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17(3)، 381-401.

مؤمنی شهرکی، سین و دیگران (1392). تأثیرات روانی پیوند با طبیعت در معماری فضاهای مطالعاتی کتابخانه‌ها، همایش ملیمعماریپایداروتوسعةشهری.

ناصری، زهرا. (1389). پیوند با طبیعت در معماری کتابخانه‌ها. نشریهالکترونیکیشمسه، 2(7و8)، 1-10.

نصر، سیدحسین. (1380). انسان و طبیعت (بحران انسان متجدد). ترجمه: دکتر عبدالکریم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

هلمن، لویی. (1381). معماری الفبا. ترجمه محمد احمدی. اصفهان: خاک نشر.

JISC Joint Information Systems Committee. (2006). Designing spaces for effective learning: A guide to 21st century learning space design. HEFCE.

Applegate, R. (1993). Models of user satisfaction: understanding false positives. RQ, 525-539.

Chandrasekar, K., & Sivathaasan, N. (2016). Children’s section of the Jaffna Public Library: user satisfaction survey. Library Review, 65(1/2), 108-119., doi: 10.1108/LR-05-2015-0050

Bae, K. J., & Cha, S. J. (2015). Analysis of the factors affecting the quality of service in public libraries in Korea. Journal of Librarianship and Information Science, 47(3), 173-186. DOI: https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1177/0961000614532483

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563-575.

McCabe, G. B., & Kennedy, J. R. (2003). Planning the modern public library building, WestPort: Libraries Unlimited.

Oliver, R. L. (1992). An investigation of the attribute basis of emotion and related affects in consumption: suggestions for a stagespecific satisfaction framework, in: Sherry, J. Sternthal, B. (Eds.), Advance in Consumer Research (vol. 19), Association for Consumer Research, Provo, UT, pp. 237-244.

Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in nursing & health, 30(4), 459-467.

Powell, M. (2002). Designing library space to facilitate learning: A review of the UK higher education sector. Libri, 52(2), 110-120.