برونداد علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر پایه شاخص هرش از ابتدا تا سال 2016

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه برونداد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر اساس شاخص اچ در پایگاه استنادی اسکوپوس است. مطالعه حاضر از نوع علم‌سنجی و روش تحلیل استنادی است. جامعه موردمطالعه کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (126 نفر) و تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس است که با استفاده از نرم‌افزار spss (نسخه 21) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته‌ها تعداد 70 نفر از اعضای هیئت‌علمی دارای شاخص اچ هستند. از میان اعضای هیئت‌علمی با رتبه استاد 6/55 درصد، 7/41 درصد با رتبه دانشیار 4/75 درصد با رتبه استادیار دارای شاخص اچ هستند. بیشترین تولیدات علمی مربوط به سال 2007 بوده است. همچنین بیشترین سن پژوهشی اعضای هیئت‌علمی 16 سال است. دانشکده «علوم زراعی» با فراوانی 19 نفر دارای بیشترین اعضای هیئت‌علمی در پایگاه اسکوپوس است. به‌منظور بالا بردن شاخص اچ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تشویق و حمایت اعضای هیئت‌علمی جهت ارائه مقاله در پایگاه‌های استنادی معتبر، افزایش بودجه پژوهشی، برگزاری دوره‌های آموزشی جهت نگارش مقالات ISI و معرفی پایگاه‌های استنادی معتبر و مجلات دارای رتبه علمی و ضریب تأثیر بالا جهت بهبود تولید علم ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

2. Scientific Outputs of Faculty Members of Sari University in Agricultural Sciences and Natural Resources, Based on Hirsh Index up to 2016

نویسندگان [English]

  • soghra darzi kholardi 1
  • ali asghar razavi 2
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the scientific output of faculty members of Sari University in Agricultural Sciences and Natural Resources based on h index in Scopus citation. The study is a descriptive survey and method was citation analysis. The research population included all faculty members of Sari University in Agricultural Sciences and Natural Resources (N=126) and scientific productions indexed in the Scopus database, that has been analyzed by using SPSS software (version 21). Among faculty members with a professorship rating of 55.6%, 41.7% with a rank of associate professors, 44.4% had an associate professor with an H index. The highest amount of scientific production was in 2007; also, highest research age of faculty members was 16 years old. The faculty of crop sciences with 19 has the most faculty members indexed in Scopus database. Faculty of animal science and fisheries has 18, faculty of natural science has 17, faculty of agricultural engineering has 12, and faculty of basic science with 4 members in Scopus database has the fewest members. In conclusion, to raise the h index, faculty members must be encouraged and supported to present articles in credible citation databases, research budgets must be increased, training courses must be conducted for writing ISI articles,  validated databases and scientific journals, and high impact coefficients for improving science production must be introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific output
  • h index
  • faculty members
  • Sari Agricultural Sciences and Natural Resources
  • Scopus databases

اسلامی، سیدغلامرضا؛ حناچی، پیروز و کامل نیا، حامد. (1388). رویکرد طراحی جمعی در معماری: تحلیل و بررسی تطبیقی معماری جمعی با معماری اجتماعی و معماری مشارکتی. فصلنامه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 39، 47-60.

حمزه نژاد، مهدی. (1386). مجموعه مقالات انسان، طبیعت و معماری. مشهد: دانشگاه فردوسی.

رادباوه و تصویری قمصری. (1383) پژوهشی با عنوان میزان رضایتمندی ... از میان منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(46)، 95-118.

فهیمی فر، سپیده و فرزین یزدی، محبوبه. (1393). بررسی رضایت کاربران از مجموعه، ساختمان و تجهیزات، کتابداران و خدمات کتابخانه‌های عمومی یزد. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 20(1)، 113-126.

الکساندر، کریستوفر. (1381). معماری و راز جاودانگی: راه بی‌زمان ساختن. ترجمه‌ی مهرداد قیومی بید هندی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

لاهوتی، زهرا؛ قنبریان، عبدالحمید و مرادی، ابراهیم. (1394). بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی مراجعان کتابخانه (نمونه موردی: شهر ایلام). نشریه فرهنگ ایلام، 16(46 و 47)، 91-114.

مرادپور، رضا و مهوش، محمد (1390). میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی استان خراسان شمالی از فضا و معماری کتابخانه‌ها. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17(3)، 381-401.

مؤمنی شهرکی، سین و دیگران (1392). تأثیرات روانی پیوند با طبیعت در معماری فضاهای مطالعاتی کتابخانه‌ها، همایش ملیمعماریپایداروتوسعةشهری.

ناصری، زهرا. (1389). پیوند با طبیعت در معماری کتابخانه‌ها. نشریهالکترونیکیشمسه، 2(7و8)، 1-10.

نصر، سیدحسین. (1380). انسان و طبیعت (بحران انسان متجدد). ترجمه: دکتر عبدالکریم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

هلمن، لویی. (1381). معماری الفبا. ترجمه محمد احمدی. اصفهان: خاک نشر.

JISC Joint Information Systems Committee. (2006). Designing spaces for effective learning: A guide to 21st century learning space design. HEFCE.

Applegate, R. (1993). Models of user satisfaction: understanding false positives. RQ, 525-539.

Chandrasekar, K., & Sivathaasan, N. (2016). Children’s section of the Jaffna Public Library: user satisfaction survey. Library Review, 65(1/2), 108-119., doi: 10.1108/LR-05-2015-0050

Bae, K. J., & Cha, S. J. (2015). Analysis of the factors affecting the quality of service in public libraries in Korea. Journal of Librarianship and Information Science, 47(3), 173-186. DOI: https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1177/0961000614532483

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563-575.

McCabe, G. B., & Kennedy, J. R. (2003). Planning the modern public library building, WestPort: Libraries Unlimited.

Oliver, R. L. (1992). An investigation of the attribute basis of emotion and related affects in consumption: suggestions for a stagespecific satisfaction framework, in: Sherry, J. Sternthal, B. (Eds.), Advance in Consumer Research (vol. 19), Association for Consumer Research, Provo, UT, pp. 237-244.

Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in nursing & health, 30(4), 459-467.

Powell, M. (2002). Designing library space to facilitate learning: A review of the UK higher education sector. Libri, 52(2), 110-120.