پیش بینی کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های رهبری توزیع شده (مطالعه موردی: کارکنان سازمان صنایع دفاع ایران در سال 1395)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه­های رهبری توزیع شده انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان مشغول به خدمت صنایع دفاع در سال 1395 با حجم 600 نفر تشکیل می­داد. روش نمونه­گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجّه به مدل کرجسی ­_ مورگان، 234 نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی رهبری توزیع‌شده (DLI) (با پایایی 96/0 = α) در قالب هفت مؤلفه‌ی فرهنگ سازمانی، تصمیم گیری مشارکتی، توسعه حرفه­ای، ماموریت، چشم انداز و اهداف، اعتماد، حمایت همه جانبه، رفتارهای رهبری و پرسشنامه­ی کارآفرینی سازمانی (DERDC) (با پایایی 88/0 = α) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با نرم افزار spss.v.22 و روش رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد مؤلفه­های رهبری توزیع شده به گونه معنی­داری توان تبیین 56/0=R2درصد مؤلفه کارآفرینی سازمانی را دارا هستند (75/0= R، 96/63= (225، 4)F و 01/0 > P) و سهم تصمیم گیری مشارکتی (251/0 = )، اعتماد (242/0 = )، فرهنگ سازمانی (226/0 = ) و مؤلفه مأموریت، چشم انداز و اهداف (132/0= ) در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار است و سهم بقیه مؤلفه­های ارائه شده معنی­دار نیست. بنابراین ضروریست تلاش در جهت القا و توسعه توانمندی­های کارآفرینی کارکنان از طریق سبک­های رهبری مناسب به‌عنوان یک الویت جدی در دستور کار سیاست­گذاران و برنامه­ریزان و مدیران عالی سازمان­ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecast of Organizational Entrepreneurship Based on Distributed Leadership Components (Case Study: Employees of Iran Defense Industries Organization in 1395)

نویسندگان [English]

  • adel zahed bablan 2
  • ali khaleghkhah 3
2 university of mohaghegh ardabili
3 university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

This study aimed to forecast of organizational entrepreneurship based on distributed leadership components was performed. Methodology of this research was descriptive – correlational research. The population of research was the employees of defense industry in 2016 year, the approximate volume of 600 persons constituted. Simple random sampling was used in this study. Number of samples based on Kregci-Morgan table, 234 person were selected. For Data collected questionnaire of Distributed Leadership Inquiry (DLI) (with reliability α=0/96) in seven Subscale organizational culture, participatory decision making, professional development, assignment, lookout and goals, confidence, all around advocation, leadership behavior’s and questionnaire of Organizational Entrepreneurship (with reliability α=0/88) was used. For data analyzing used Spss.v.22 and regression testing. Results showed that components of distributed leadership provided a significant explaining R2=56 percent of variance organizational entrepreneurship (p<0/01, F(4, 225) =63/96, R=0/75) and Quality of participatory decision making (β= 0/251), confidence (β= 0/242), organizational culture (β= 0/226) and components of assignment, lookout and goals (β= 0/132) quota is significant and quota of other components isn’t significant. Therefore, it is imperative that attempts to induce and develop entrepreneurial abilities of employees through appropriate leadership styles as a serious priority should be placed on the agenda of policymakers and planners and top executives of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distributed leadership
  • Entrepreneurship
  • organizational entrepreneurship
  • employees of defense industry

اردلان، محمدرضا و سلطان‌زاده، وحید. (1394). تأثیرپذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی یادگیری سازمانی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 8(3)، 493-512.

امجدزبردست، محمد؛ غلامی، خلیل و نعمتی، سمیه. (1394). تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس به واسطه‌گری انگیزش معلمان و خوش‌بینی تحصیلی آنان در سطح مدارس متوسطه‌ی شهر سنندج: ارائه‌ی یک مدل، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 2(7)، 8-26.

آریان فر، خسرو؛ نویدی نکو، رضا و فرهی نژاد، محمد. (1391). بررسی سبک رهبری توزیعی و تأثیرات آن بر رفتار شهروند سازمانی و احساس خودکارآمدی معلمان (مطالعه موردی: دبستان‌های پسرانه شهر تهران)، فصلنامه آینده پژوهشی مدیریت، 23(2)، 67-77.

آریانی، ابراهیم. (1393). نقش شبکه­های اجتماعی مجازی در قابلیت­های پژوهشی و کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

بوش، تونی. (2003). تئوری‌های رهبری و مدیریت آموزشی. ترجمه‌ی محمد حسنی، مریم سامری و نرگس سکوتی، 1394، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.

پرداختچی، حسن و شفیع‌زاده، حمید. (1389). درآمدی بر کارآفرینی سازمانی. تهران: ارسباران.

حسین­پور، داود و آهوپای، مریم. (1392). بررسی تأثیر سبک رهبری خدمت گذار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی. فصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتمدیریت (بهبودوتحول)، 23(7)، 135-149.

حمیدیان پور، فخریه و زارعی، راضیه. (1393). بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و کارآفرینی سازمانی، اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی. دانشگاه خلیج‌فارس.

دهقان، رضا؛ طالبی، کامبیز و عربیون، ابوالقاسم. (1391). پژوهشی پیرامون عوامل موثّر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. مجله‌ی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 6(1)، 22-33.

طالب­پور، مهدی؛ معرفتی، اکبر و غلامیان، جواد. (1۳88). ارائه مدل رگرسیونی جوسازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده‌های تربیت‌بدنی ایران. پژوهش در علوم ورزشی، 22، 97-116.

عباس زاده، ناصر؛ احمدی، حسن و عبدالملکی، صابر. (1393). بررسی رابطه رهبری توزیع‌شده با عملکرد سازمانی معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر تهران. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 9(3)، 66-77.

عباسیان، عبدالحسین؛ ابوالقاسمی، محمود؛ قهرمانی، محمد و پرداختچی، محمدحسن. (1391). بررسی رابطه سبک رهبری توزیعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 21(24)، 85-108.

فروزان­فر، حمید؛ فروزان­فر، هومن و باروج، صمد. (1391). کارآفرینی با گرایش کارآفرینی سازمانی. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

قهرمانی، محمد؛ پرداختچی، محمدحسن و حسین­زاده، طاهر. (1389). فرهنگ‌سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 1، 25-39.

کوشکی جهرمی، علیرضا؛ بودلایی، حسن و نریمانی، مهدی. (1389). ویژگی‌های سازمانی و تأثیر آن‌ها بر کارآفرینی سازمان (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز پارس). فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 14(3)، 114-129.

موغلی، علیرضا. (1389). تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 5(19)، 103-118.

میرصفیان، حمیدرضا. (1395). بررسی ارتباط میان سبک رهبری تحولی مدیران با رفتارهای کارآفرینی کارکنان. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(4)، 35-41.

ناهید، مجتبی. (1388). چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه. مجله بررسی‌های بازرگانی، 34، 39-58.

وجدانی، سمیه. (1395). نقش حمایت اجتماعی در رفتارهای کارآفرینانه سازمانی کارکنان، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

هادی­زاده؛ اکرم و رحیمی فیل آبادی، فرج‌الله. (1391). کارآفرینیسازمانی. تهران: جانان.

یاسینی، علی. (1392). نقش سبک رهبری توزیع‌شده در رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه (مطالعه‌ی موردی مدارس راهنمایی شهر تهران). رفتار سازمانی در آموزش‌وپرورش، 1(1)، 5-18.

یاسینی، علی؛ زین‌آبادی، حسن رضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم و آراسته، حمیدرضا. (1391). تأثیر سبک رهبری توزیع‌شده بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی: بررسی نقش میانجی متغیر اعتماد در مدرسه. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 1، 9-47.

یاسینی، علی؛ عباسیان، عبدالحسین و یاسینی، طاهره. (1392). نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(13)، 33-50.

Antonic, B. (2007). Intrapreneursip: acomparative structural equation modeling study. Industrial management & data system, 107 (3), 309-325.

Archibong, A. (2004). Technology, Infrastructure and Entrepreneurship: Role of the Government in Building a sustainable Economy, School of Business and Economics Nrtoh Carolina A & T State University. 82, 582-593.

Chan, W. (2007). Emotional intelligence and components of barnout among Chinese secondary school teachers in Hongkong. Teaching and Teacher Education, 22(8), 1042-1054.

Drucker, P. F. (2001). The next society - A survey of the near future. The Economist, 361 (8246), 1-5

Floyd, S. W., Wooldridge. B. (1999). Knowledge creatition and Social Networks in corporate entrepreneurship: The renewal of organizational Capability. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 123-144.

Gronn, P. (2000). Distributed properties: A new architecture for leadership. Educational Management and Administration, 28(3), 317-337.

Harris, A. (2008). Distributed leadership: according to the evidence. Journal of Educational Administration, 46(2), 172-188

Harris, A. (2010). Distributed leadership: Current evidence and future direction. In T. Bush, L. Bell and D. Middlewood (eds), the principle of Educational Leadership and management, London: sage.

Hunt, J. G. (1991). Leadership: a new synthesis. Newbury Park, CA: Sage

Jong, J., & Hartog, D. (2007). How leaders influence employee’s innovative behavior? European. Journal of Innovation Management, 10(1), 41-64.

Kautz, J. (1999). Intrapreneurship. Available at: www. Entrepreneurs.about. com/ library/ weekly/ 1999/ n040999. Html.

Louis, K. S., Mayrowetz, D., Smiley, M., & Murphy, J. (2009). The Role of Sensemaking and Trust in Developing Distributed Leadership. In A. Harris, Distributed Leadership. London: springer.

Luke, B. (2006). Exploring strategic entrepreneurship in the public sector, Qualitative Research in Accounting & Management, 3(1), 4-26.

Mayrowetz, D. (2008). Making Sense of Distributed Leadership: Exploring the Multiple Usages of the Concept in the Field. Educational Administration Quarterly, 44(3), 424-435.

Pinchot, G. (1985). Intrapreneuring. New York: Harper & Rowe.

Robinson, V. (2009). Fit for Purpose: An Educationally Relevant Account of Distributed Leadership. In A. Harris, Distributed Leadership (pp. 219-240). London: springer.

Rutherford, M. W. & Holt, D. T. (2007). Corporate entrepreneurship, an empirical look at the innoveness dimension on its antecedents, Journal of organizational Chang Management, 20(3), 429-446

Sehat, A. (2010). The relationship between principals creativity and personnel's productivity in technical–occational colleges, Social and Behavioral Sciences, 5, 2277-2281.

Shetty, P. (2004). Attitude towards Entrepreneurship in Organizations, Journal of Entrepreneurship, 13(1), 53-68.

Spillane, J. P. (2002). Distributed leadership. San Francisco: John Wiley & Sons press.

Timperley, H. S. (2005). Distributed leadership: developing theory from practice. Curriculum Study, 37(4), 395-420.

Woods, P. A., Bennett, N., Harvey, J. A., & Wise, C. (2004). Variabilities and Dualities in Distributed Leadership. Educational Management Administration & Leadership, 32(4), 439–457.

Woods, P. A., & Gronn, P. (2009). The Contribution of Distributed Leadership to a Democratic Organizational Landscape. Educational Management Administration Leadership, 37(4), 430–451.