بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی میزان استفاده‌ی متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های تخصصی این مراکز بود. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته است و جامعه‌ی موردبررسی 885 نفر شامل کلیه متخصصان سه مرکز اصلی تحقیق و توسعه صنعت خودرو، یعنی ایپکو، ان.پی.دی (ایران‌خودرو) و سایپا که در فرایندهای تحقیق و توسعه نقش دارند، بوده است که بر طبق جدول مورگان حجم نمونه برابر با 265 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته بود. یافته‌ها نشان داد بیشتر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران (52.8 درصد) کمتر از یک ساعت در هفته از کتابخانه استفاده می‌کنند و مهم‌ترین هدف آن‌ها در استفاده از کتابخانه، افزایش معلومات تخصصی (80.8 درصد) و روزآمد کردن اطلاعات (47.7 درصد) بوده و پرکاربردترین روش تأمین اطلاعات در میان متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودرو جستجو از طریق اینترنت (96.1 درصد) و استفاده از کتابخانه محل کار (66.9 درصد) بوده است. نتایج نشان داد که بیشتر متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودرو بیشتر از منابع الکترونیکی استفاده می‌کنند و همچنین آن‌ها گاهی در استفاده از کتابخانه با مشکلاتی از قبیل کمبود تعداد منابع، روزآمد نبودن منابع، عدم آگاهی از وجود منابع و محدود بودن ساعت کار کتابخانه روبه‌رو هستند. پرکاربردترین روش تأمین اطلاعات در میان متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودرو جستجو از طریق اینترنت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the related library usage of specialists working in research and development centers of the Iranian automotive industry

نویسندگان [English]

  • Fateme Zandian 1
  • Setare Kashmiri 2
  • Mohammad Hassanzadeh 3
3 Director of Library Services at Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of the present research is to investigate the specialists’ use of specialized libraries in Iranian automotive industry research and development centers. In this regard, the manner of meeting the information needs of experts, and their satisfaction from libraries affiliated with the three major centers of automotive industry research and development including IPCO, NPDI (Iran Khodro), and Saipa, have been investigated.
 
Methodology: This research is conducted in a survey method and the surveyed community includes all the experts from the three centers involved in research and development processes. The total population of the survey is 855 people, and according to the Morgan table, the sample size is 265 people. Out of the distributed questionnaires, 178 (67.1%) were returned.
 
Research findings: Most of the experts in the Iranian automotive industry research and development centers (52.8%) use the library less than an hour per week, and their main purpose in using the library is to increase specialized information (80.8%) and to update information (47.7%). Also, it can be concluded from the results that the most widely used methods for providing information among the experts of automotive industry research and development centers are Internet searching (96.1%), and using the library at work (66.9%). Specialists of the Iranian automotive industry research and development centers use English text (11.6%), English papers (11.3%), and standards (9.7%) to meet their information needs. The degree of satisfaction in most of the experts (49.4%) from the affiliated libraries is moderate, and up to 50% of specialists are very satisfied with the library staff. The most important problems encountered by specialists in using the library are as follows: lack of resources (73.6%), outmoded resources (67.4%), unawareness of resource existence (55.1%), and limited work hours of the library ( 51.7%).
 
Results: The results show that most of the specialists in automotive industry research and development centers are more likely to use electronic resources, and also they sometimes while using the library encounter problems such as lack of resources, outmoded resources, unawareness of resource existence, and limited work hours of the library. The most used method for providing information among the experts working in the auto industry research and development centers is searching using the Internet

کلیدواژه‌ها [English]

  • users
  • research and development
  • automotive industry
  • specialized libraries

افراشته‌فرد، فرشته (1384). «بررسی خدمات اطلاع‌رسانی در مراکز اطلاع‌رسانی و کنترل مدارک شرکت ایران‌خودرو و کتابخانه ساپکو از دیدگاه کارشناسان این شرکت‌ها». پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران.

بنی اقبال، ناهید؛ علی کرمی، معصومه (1390). ارزیابی کتابخانه‌های صنعت نفت استان تهران با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. دانش شناسی، 4(14), 23-46.

خادمی زاده، معصومه؛ خادمی زاده، شهناز؛ محمودی، پریسا. (1395). بررسی وضعیت کتابخانه‌های تخصصی وابسته به سازمان‌های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آن‌ها با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 23(18), 95-118. doi: 10.22055/slis.2017.12023

رنجبری، علی (1386). «ارزشیابی شاخص‌های عملکرد کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

صباغی نژاد، زیور؛ حیدری، غلامرضا (1394). «پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات». مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. مقاله 3، دوره 22، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 39-58. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/SLIS.2016.12034

مرادی مقدم، حسین (1386). «نقش کتابخانه‌ها در تحقیقات: تحول از نقش سنتی به نقش نوین در ارائه خدمات». نما. شماره اول دوره هفتم

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا، 1389. 8 آبان 1389 بازیابی شده در: http://www.airic-ir.com/history_f.htm

ملائی، محمود (1373). «انتقال تکنولوژی در صنعت خودرو: تحقیقی بر عقاید (opinion)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس.

ملکی، مهناز؛ شعبانی، احمد (1385). «بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های تخصصی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب»، فصلنامه کتاب، شماره 65: 49-64.

Al-Ansari, Husain. (2011). Application of information and communication technologies in special libraries in Kuwait". Electronic library Volume: 29 Issue: 4

Isfandyari-Moghaddam, Alireza; Sedehi, Maryam; Dehghani, Mozhdeh; Nemati-Anaraki, Leila; Hasanzadeh-Dizaji, Elaheh. Program: Electronic Library and Information Systems, v47 n3 p220-238 2013.

Bigdeli, Z. 2007. Iranian engineers' information needs and seeking habits: an agro-industry company experience. Information Research, [online] 12(2) paper 290. Available from: http://InformationR.net/ir/12-2/paper290.html.

Du Preez, Madely 2008. Information Needs and Information Seeking Behaviour of Consulting Engineers: A Qualitative Investigation. Thesis for Master of Information Science, the University of South Africa.

Murray, T. E. (2016). The Forecast for Special Libraries. DOI: 10.1080/01930826.2015.1124699