مدیریت سرمایه‌های فکری و عملکرد کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با عملکرد و ابعاد آن در کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان گلستان بوده است. روش: نوع پژوهش، توصیفی و روش آن پیمایشی- تحلیلی بود. کل جامعه آماری 158 نفر از کتابداران در 57 کتابخانه عمومی بودند که 113 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت سرمایه فکری بونتیس و پرسشنامه عملکرد اچیو، موردسنجش قرار گرفتند. تحلیل یافته­ها با آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد میانگین سرمایه فکری کارکنان، با میانگین 21/3 در حد متوسط به بالا بوده و بین مدیریت سرمایه‌های انسانی، ساختاری و ارتباطی با عملکرد کارکنان و ابعاد آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد هفت‌گانه عملکرد، بُعد انگیزه به­عنوان نخستین عامل، تأثیر مثبتی بر بهره­وری عملکرد کارکنان داشت. اصالت اثر: اگر سرمایه فکری در سازمان به‌طور دائم در جریان باشد، می‌توان عملکرد بالای سازمان را انتظار داشت و به‌تبع آن رضایت کارکنان و مراجعان را. برای تولید ارزش در سازمان، دارایی‌های نامشهود که به‌طور بالقوه وجود دارد باید به فعل درآیند. سرمایه‌های انسانی، ساختاری و ارتباطی به‌عنوان مؤلفه‌های سرمایه فکری می‌تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان کتابخانه داشته باشد. کارکنان در کتابخانه با تولید دانش به اشاعه آن می‌پردازند (سرمایه انسانی)، با ارتباطاتی که با یکدیگر برقرار کرده، در ارتقای خدمات کتابخانه تلاش می‌کنند (سرمایه ساختاری) و ارتباطات بیرونی کتابخانه را از طریق درک بهتر مراجعان و استفاده‌کنندگان بهبود می‌بخشند (سرمایه ارتباطی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the relationship between Intellectual Capital Management and Staff Performance in Public Libraries of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Bazrafshan 1
  • Mohammad Reza Abazari 2
  • Farnoosh Azimi Khabazan 2
1 M.Sc. Student of Library and Information Science, Islamic Azad University (IAU), Qom branch.
2 Assistant Professor, Department of Library and Information Science, Islamic Azad University (IAU), Qom branch
چکیده [English]

Considering the important role of intellectual capital as one of the elements of managerial progress in today's turbulent environment, the world has become a global village. The present study aims to investigate "the relationship between intellectual capital management and its performance and dimensions in the employees of general libraries of Golestan province ".
The type of research is descriptive and its method is analytical-survey. The research population included all of the staff of 15 general libraries in Golestan province with a number 158 from which 113 employees were selected with simple random sampling. Bontis standard intellectual capital management questionnaires and the Achio performance questionnaire were used for evaluating this sample. The analysis of the findings was done using descriptive and inferential statistics.
The findings show that the average intellectual capital of employees, with an average of 3.31, is moderate to high. Also, there is a significant and positive relationship between human, structural, and communicational capital management and the performance of staff, and its dimensions. Among the seven dimensions of performance, the motivation dimension, as the first factor, had a positive impact on employee productivity.
Originality: If intellectual capital is constantly present in the organization, one can expect the high performance of the organization and, consequently, the satisfaction of the employees and clients. To generate value in an organization, the intangible assets that are potentially available must be acted upon. Human, structural, and communicational capitals as components of intellectual capital can have a positive impact on the performance of library staff. The staff at the library, produce knowledge to distribute it for others (human capital), work with each other to improve the library services (structural capital), and improve the external communications of the library through a better understanding of users and customers (communicative capital).

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • intellectual capital
  • Staff Performance
  • public libraries
  • Golestan province

آشنا، مصطفی، یوسفی، حمیدرضا و صادقی، فرزانه. (1388). سرمایه فکری سرمایه‌ای ارزشمند و مؤثر در سازمان امور مالیاتی کشور. فصلنامهپژوهشنامهمالیات، 6(54)، 155-139.

حاجی کریمی، عباسعلی و بطحایی، عطیه. (1386). مدیریتسرمایه‌هایفکری (مزیتراهبردی- ارزش‌آفرینی مفاهیموکاربردها). تهران: نشر بازرگانی.

حسین پور، داوود و آذر، مهدی. (1390). بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی ازنظر مدیران و کارکنان. نشریه مدیریت توسعه و تحول، 3(7)، 29-19.

رشیدی، سارا. (1389). تأثیرسرمایهفکریبرعملکردشعببانکپاسارگادتهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول، دانشگاه اصفهان.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (1382). ارزیابی عملکرد. تهران: دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد: معاونت امور مدیریت و منابع انسانی.

شعبانی، احمد، جعفری، حمیده، رجایی پور، سعید و محمدی استانی، مرتضی. (1394). مقایسه سطح سرمایه فکری در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس دیدگاه بونتیس. فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 1(2)، 22-3.

قلعه‌ای، علی‌رضا، مهاجران، بهناز و میرآقایی، علی عباس. (1396). بررسی رابطه ساختاری سرمایه فکری، توانمندسازی روان‌شناختی و یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه بیمارستان، 17(1)، 74-63.

مشبکی، اصغر و قلیچ لی، بهروز. (1386). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودروساز ایران). مجله دانش مدیریت، 19(1)، 148-125.

ناظم، فتاح، عبداللهی آهی، علی‌اکبر و شکیبایی، زهره. (1391). رابطه بین مدیریت سرمایه‌های فکری با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شرق استان تهران. پژوهش اجتماعی، 5(17)، 140-119.

یارمحمدزاده، پیمان. (1389). تعیینمراحلچندگانهمیانمراحلمدیریتاستراتژیکوفرایندتبدیلدانشبا مؤلفه‌هایسرمایهفکریدردانشگاه‌هایدولتیاصفهان. پایان‌نامه دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.

References

Claudio, G. (2006). Intellectual Capital Measuring-A compative Approach. Strategic Management Journal. (15), 53-61

Devenport, M. J. & prosac, p. (2000). Introducing intellectual capital management in an information support service environment. Submitted in partial ful fillment of the requirement for the degree of doctor philosophies (Information Science) in the Faculty of Humanities University of Pretoria.

Davis, P. (2006). Beyond human resource management in cooperatives. Cross Cultural Management: An International Journal, 13(1), 69-95.

Martinis, I. (2009). The Importance of Intellectual Capital in Organization. Dissertation Abstract Ph.D. University of Glomorgan Business School, Ponty pridd UK.

Stewart, T. A. (2001). The Wealth of Knowledge: Intellectual Capital and the Twenty First Century Organization. New York, Doubleday Currency. 116-127

Ramirez, Y., Lorduy, C., & Rojas, J. A. (2007). Intellectual capital management in Spanish universities. Journal of Intellectual capital8(4), 732-748.‏