مطالعه نقش آموزگاران در بهبود کتاب‌خوانی دانش‌آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، کتابدار کتابخانه عمومی شهرستان سواد کوه استان مازندران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی نقش آموزگاران در بهبود کتاب­خوانی دانش‌‌‌‌آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران صورت گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی بود. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش آماری پژوهش آزمون تی استیودنت تک نمونه بود. جامعه آماری پژوهش، آموزگاران مدارس ابتدائی استان مازندران که شامل 9115 نفر بودند و حجم افراد نمونه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 374 نفر و نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای تصادفی انجام گرفت. ازنظر آموزگاران مقطع ابتدائی استان مازندران 5 شاخص ترویجی کتاب­خوانی (قصه­گویی و شعرخوانی، جلسات معرفی و نقد کتاب، خواندن گروهی، برگزاری نمایشگاه کتاب و نمایش فیلم و انیمیشن) در بهبود کتاب‌خوانی دانش­آموزان تأثیر زیادی دارد. آموزگاران مقطع ابتدائی استان مازندران از شاخص­های «قصه‌گویی در کلاس»، «معرفی و نقد کتاب در کلاس»، «داستان‌نویسی و مشارکت دانش‌آموزان در برگزاری نمایشگاه»، «آزاد گذاشتن دانش‌آموزان در انتخاب منبع برای پژوهش و کار گروهی»، «استفاده از انیمیشن» در بهبود کتاب­خوانی دانش‌آموزان استفاده می‌کنند. استفاده از قصه­گویی و شعرخوانی و نمایش فیلم و انیمیشن در بهبود کتاب­خوانی دانش‌آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران تأثیر زیادی داشت؛ بنابراین، به آموزگاران مقطع ابتدائی توصیه می­شود از این شاخص­ها در محیط مدرسه و کلاس درس دانش­آموزان بهره گرفته شود تا هم جذابیت کلاس‌بالا رود و هم دانش­آموزان از همان ابتدای تحصیل به کتاب­خوانی و مطالعه کتاب ترغیب شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the role of teachers in improving reading of elementary school students in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Amirreza Asnafi 1
  • Mohsen Haji Zeinolabedini 1
  • Mohtarameh Daneshmand 2
چکیده [English]

The purpose of study was to identify the role of teachers in improving the reading of primary school students in Mazandaran province. Data gathering to identify the influential components of student book-keeping using and documentary study, the method used in this research is a survey. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The statistical method used in this research is a single-sample t-test. The sample size was 374.the teachers in the elementary school of Mazandaran province, five main indicators (narrative and poetry, introductory sessions and review of the book, group reading, book fair and film show and animation) in improving book reading Students have a lot of influence. The teachers of the elementary school of Mazandaran province include "class storytelling", "introducing and criticizing the book in the classroom", "story writing and student participation in the exhibition," "freeing students to select the source for research and workgroups," " Using movies and animations "to improve student reading. The results showed that the use of two storytelling and poetry indices and a video and animation show for improving the reading of primary school students in Mazandaran province had a significant effect on three groups: reading group, book fair and conducting criticism sessions. The review of the book did not have much effect. it is recommended for primary school teachers to use these indicators in school and classroom environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Study
  • Reading
  • teachers
  • elementary school students
  • Mazandaran province

اباذری، زهرا؛ یارمحمدی، مسعود و امید­خدا، مریم (1395). تأثیر فعالیت­های فرهنگی کتابخانه­های عمومی در علاقه­مندسازی دانش­آموزان به مطالعه (مطالعه موردی: دانش­آموزان مدرسه­ی راهنمایی گوهرشاد تهران). تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه­های عمومی، 22(2): 247-260.

احمدیان نایینی، مرجان و زارع شاه‌آبادی، اکبر و حاضری، افسانه (1392).بررسی عوامل مؤثّر بر میزان مطالعه غیردرسی در شهر نایین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد.

دیانی، محمدحسین و تقی پناهی، فاطمه (1387). بررسی عوامل مؤثّر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌‌‌‌آموزان ابتدایی و راهنمایی. کتابداری و اطلاع‌رسانی،11(3):29-56. 

رحمانی، بتول و نوشین فرد، فاطمه. (1394). تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری ازنظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی. فصلنامهمطالعاتملیکتابداریوسازمان‌دهی اطلاعات، 26(3): 80- 92.

زارع، امین؛ بهرامی نیا، سارا و ریاحی، عارف (1395). بررسی عوامل مؤثّر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌‌‌‌آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر کرمانشاه. فصلنامهعلوموفنونمدیریتاطلاعات، 1(3): 156- 180.

سابرینو، خاویر (1394). ادبیات کودکان: روش­های تقویت مطالعه. ترجمه­: حیدر مختاری و محمدجعفر سعادت. تهران: کتابدار.

سرشار، محمدرضا (1393). درباره ادبیات داستانی: راه­های علاقه­مند کردن کودکان به مطالعه. تهران: کانون اندیشه جوان.

کاربخش راوری، ماشاءالله (1392). چگونه کودکان و نوجوانان را به مطالعه و کتاب­خوانی علاقه‌مند کنیم؟. چاپ ششم. تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه).

مرادمند، علی (1389) بررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در دانشگاه تربیت‌معلم آذربایجان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16(2): 95-114.

مهدوی درواری، قاسم (1391).بررسی گرایش دانش‌‌‌‌آموزان شاهد مقطع متوسطه به مطالعه و کتاب­خوانی در شهرستان بهشهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور ساری. ساری.

میرزایی، صغری (1385). بررسی نقش معلم در ایجاد انگیزه جهت مطالعه در دانش آموزان دختر پایه­ی پنجم منطقه­ی 16. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س). تهران.

یعقوبی­راد، فرزانه؛ کاووسی، اسماعیل و رشیدپور، علی (1394). بررسی عوامل مؤثّر بر ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی در میان دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 5 شهر تهران. خانواده و پژوهش، 12(26): 87-106.

Doiron, R. (2011, August). Using e-books and e-readers to promote reading in school libraries: Lessons from the field. In IFLA Conference (pp. 13-18).

Duthie, J& Larsen, J, (2005). Literacy as a Leisure Activity: Free Time Prefences of older children and yong Adolescents. Retrieved October 8, 2016, from www.Nbci.nlm.jov/pubmed

Kikas, E., Silinskas, G., Jõgi, A. L., & Soodla, P. (2016). Effects of teacher's individualized support on children's reading skills and interest in classrooms with different teaching styles. Learning and Individual Differences49, 270-277.

Kavi, R. K., Tackie, S. N., & Bugyei, K. A. (2015). Reading for pleasure among junior high school students: case study of the Saint Andrews Anglican Complex Junior High School, Sekondi. Library Philosophy and Practice, 0_1.

Mansor, A. N., Rasul, M. S., Rauf, R. A. A., & Koh, B. L. (2013). Developing and sustaining reading habit among teenagers. The Asia-Pacific Education Researcher22(4), 357-365.

Stranger-Johannessen, E. (2014). Promoting a reading culture through a rural community library in Uganda. IFLA journal40(2), 92-101.

Udoh-Ilomechine, Q. (2008). The significance of school libraries in the educational development of students: the case of Novena University Staff School, Kwale, Delta State, Nigeria. Library Philosophy and Practice (e-journal), 201.