رابطه بین اکتساب دانش با توسعه‌سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین توانایی اکتساب دانش کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی کرمانشاه و رشد و توسعه‌سازمانی آن‌ها انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی شهر کرمانشاه که درمجموع 58 نفر بودند. با توجه به اینکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس قرار داشتند از روش سرشماری جهت جمع­آوری داده­ها استفاده گردید که از این تعداد 55 پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد توسعه‌سازمانی و پرسشنامه محقق­ساخته سنجش اکتساب دانش در طیف لیکرت پنج گزینه­ای استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که توانایی اکتساب دانش و مؤلفه‌های آن (استخراج دانش، تبدیل دانش و انتقال دانش) در بین کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی شهر کرمانشاه در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه توانایی استخراج دانش (68/3) و کمترین فراوانی، مربوط به توانایی انتقال دانش (25/3) بود. همچنین میانگین رشد و توسعه‌سازمانی و مؤلفه‌های آن (پاداش، روابط، ساختار، مدیریت، مکانیسم‌های سودمند، نگرش نسبت به تغییر و هدف) در کتابخانه­های دانشگاهی کرمانشاه در سطح مطلوب بود، در این بخش نیز بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفه‌ی روابط و کمترین فراوانی، مربوط به پاداش بود. یافته­های پژوهش نشان داد که سطح توانایی انتقال دانش در بین کتابداران نسبت به دیگر مؤلفه‌های اکتساب دانش آن‌ها پایین­تر است، نیاز به آموزش و فراهم کردن شرایطی برای بهبود این مهارت و روحیه اشتراک دانش در بین کتابداران ضروری به نظر می­رسد، زیرا توانایی انتقال و اشتراک دانش که یکی از شاخصه­های اصلی چرخه اکتساب دانش است، برای کتابداران به‌عنوان اشاعه دهندگان اطلاعات امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری بود. لذا هراندازه کارکنان سازمان وظایف خود را بهتر بشناسند و مهارت‌های لازم در خصوص حرفه خود را ارتقا ببخشند و درنتیجه عملکرد بهتری داشته باشند، در بهبود وضعیت، پیشرفت و توسعه سازمان خود، نقش مؤثرتری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge Acquisition and Organizational Development of Kermanshah َAcademic Libraries

نویسندگان [English]

  • maryam salami 1
  • sara bahrami nia 2
  • zahra azizkhani 2
1 Member of Faculty of Information Science and Knowledge, Payame Noor University of Mashhad
2 Department of Information Science and Dentistry
چکیده [English]

Abstract
Objective: The aim of this study was to determine the relationship between the ability to acquire knowledge of librarians in Kermanshah Academic libraries and their organizational growth and development.
Methodology: The present study is a descriptive-correlational and has been conducted through a survey method. The statistical population of all librarians of Kermanshah Academic libraries was 58 people. Since the research community was limited and available, census method was used to collect data, then 55 questionnaires were completed and analyzed. A standard organizational development questionnaire and a researcher-made Knowledge Acquisition Knowledge Questionnaire were used for collecting data in five options based on Likert spectrum.
Findings: The findings showed that the ability to acquire knowledge and its components (knowledge extraction, knowledge conversion and transfer of knowledge) among librarians of Academic libraries of Kermanshah is relatively favorable. The highest mean belonged to “knowledge extraction ability” (3.68) and the least frequency were related to the “ability to transfer knowledge” (3.25). Also, the average growth and organizational development and its components (rewards, relationships, structure, management, beneficial mechanisms, attitude toward change and goal) in Kermanshah Academic libraries were at the optimal level. In this section, the most frequency was related to “relationship” component and the lowest one was on “reward” item.
Conclusion: The level of knowledge transfer ability among librarians was lower than other components of knowledge acquisition. The need to train and provide conditions for improving this skill and the spirit of knowledge sharing among librarians seems to be necessary. Because the ability to transfer and share knowledge, which is one of the main attributes of the knowledge acquisition cycle, is inevitable and necessary for librarians as disseminators of information. Therefore, the more employees improve their skills and thus have better performance, the most they will play effective role in improving the status, progress and development of their organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Acquisition
  • Organizational Growth and Development
  • Academic Libraries
  • librarians
  • Kermanshah

اسمعیل پونکی، الهام، اسمعیلی گیوی، محمدرضا و فهیم نیا، فاطمه. (1395). بررسی رابطه سواد رسانه­ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش‌شناسی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(2)، 581-604.

اشرفی‌ریزی، حسن، رمضانی، امیر، آقاجانی، حامد و کاظم پور، زهرا. (1392). بررسی میزان سواد رسانه­ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نظام­ها و خدمات اطلاعاتی، 2(2)، 17-34.

برجیان، مهشید و خسروی، فریبرز. (1391). مهارت‌های سواد اطلاعاتی کتابداران و میزان انطباق آن با استاندارد در کتابخانه ملی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 23(2)، 178-191.

دارابی، فاطمه. (1390). بررسی توانمندی­های کتابخانه­های عمومی استان لرستان در فراهم آوری ابزارها و زمینه­های توسعه­ی سواد اطلاعاتی از دیدگاه دانشجویان عضو این کتابخانه­ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

عبدالهی، معصومه و جوکار، عبدالرسول. (1393). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه­های عمومی استان فارس. تحقیقات اطلاع­رسانی کتابخانه­های عمومی، 20(4)، 787-721.

محمدی، فرناز و شاکری، صدیقه و اکبری داریان، سعیده. (1391). سنجش سواد اطلاعاتی مراجعه­کنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استانداردهای ACRL. نظام­ها و خدمات اطلاعاتی، 1(2)، 85-96.

References

Ashrafi-rizi, H., Ramezani, A., Koupaei, H. A. & Kazempour, Z. (2014). The amount of media and information literacy among Isfahan University of medical sciences’ students using Iranian media and information literacy questionnaire. Acta informatica media, 22(6), 393-397.

Begum, D. (2012). Promotiing media and information literacy: a case study of Bangladesh Public S ector. Paper presented at the International Conference on Media and Information Literacy for knowledge societies, Moscow, Russian Federation.

Calvo, M. C. T., & Kuzmin, E. (2014). Productive partnerships to promote media and information literacy for knowledge societies: IFLA and UNESCO’s collaborative work. In European Conference on Information Literacy, Springer International Publishing, 41-47.

Cerigatto, MP. & Casarin, HDS. (2015). NEW READERS, NEW READING SKILLS AND MEANING: challenges for media and information literacy. Informacao & Sociedade-Estudos, 25 (1) pp.39-52.

Grizzle, A., Moore, P., Dezuanni, M., Asthana, S., Wilson, C., Banda, F., & Onumah, C. (2014).  Media and information literacy: policy and strategy guidelines. UNESCO.

Holma, B., Krumina, L., Pakalna, D., & Avanesova, J. (2014). Towards Adult Information Literacy Assessment in Latvia: UNESCO Media and Information Literacy Competency Matrix in Practice. In European Conference on Information Literacy, Springer International Publishing, 550-559.

Ingvaldsen, S. (2017). The School Library in Media and Information Literacy Education. In Media and Information Literacy in Higher Education (pp. 51-65). Chandos Publishing.

Lee, A., Lau, J., Carbo, T., & Gendina, N. (2014). Conceptual relationship of information literacy and media literacy in knowledge societies. Paris: UNESCO.

Luque, S. G., Becerra, T. D., Esteban, A., & Simón, I. M. V. (2014). MIL Competences: from theory to practice. Measuring citizens’ competences on Media and Information Literacy1. eLearning Papers, (38), 2.‏

Moeller, S., Joseph, A., Lau, J., & Carbo, T. (2011, November). Towards media and information literacy indicators. In Background document of the UNESCO Expert Meeting (Bangkok, Thailand, 4-6 November 2010).‏

Ottonicar, SLC. & Da Silva, RC. (2018). The Contributions of Information and Media Literacy to Public Hybrid Libraries. Library Quarterly, 88 (3), 225-236.

Saleh, I. (2012). Media and information literacy in South Africa: goals and tools/La educacion en medios en Sudafrica: objetivos y herramientas. Comunicar20(39), 35.‏

Singh, J. (2012) From Information Skills for Learning to Media and Information Literacy. Media and Information Literacyfor the Sustainable Development Goals, 49-58.‏

UNESCO (2011). Global media and information literacy assessment framework: Country readiness and competencies. Paris: UNESCO.

Van de Vord, R. (2010). Distance students and online research: Promoting information literacy through media literacy. The Internet and Higher Education13(3), 170-175.‏

Wiorogórska, Z. (2014, October). The Role of Libraries in Shaping 21st Century Skills in Poland. In European Conference on Information Literacy (pp. 634-641). Springer, Cham.‏