میزان تحقق اهداف دوره‌های آموزش ضمن خدمت در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه کتابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تحقق اهداف دوره­های آموزش ضمن خدمت در کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های دولتی شهر تهران بوده است. روش از نوع پیمایشی بود و برای گردآوری داده­ها از 3 پرسشنامه­ محقق ساخته و روش‏های آماری توصیفی و تحلیلی برای پاسخ به پرسش‏ها و آزمون فرضیه‏ها استفا‏ده شد. جامعه پژوهش، کتابخانه­های مرکزی 13 دانشگاه دولتی شهر تهران بود. برای سنجش روایی، پرسشنامه طراحی شده در اختیار متخصصان مربوطه قرار گرفت و به‌منظور تعیین پایایی، پرسشنامه­ها به‌طور آزمایشی بین 30 نفر از نمونه آماری توزیع گردید و به کمک نرم‌افزار SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان داد مدیران برخلاف شرکت­کنندگان، میزان تحقق اهداف اصلی مطرح‌شده برای دوره­های آموزش ضمن خدمت را در یک سطح ارزیابی کرده­اند و از نظر شرکت­کنندگان، مؤلفه کیفیت فعالیت­ها با میانگین (3.20) بیشترین و مؤلفه انگیزش با میانگین (2.82)، کمترین میزان رشد را داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Extent of Goal Achieving of In-service Training Courses in the Libraries of Tehran State Universities

نویسندگان [English]

  • Fateme Zandian 1
  • Zainab Vafai 2
  • Mohammad Hassanzadeh 3
چکیده [English]

The aim is "to assess the extent to which the objectives of in-service training courses are met in central libraries of Tehran public universities". The used method is surveying. Three researcher-made questionnaires were used to collect data and descriptive and analytical methods were used to answer questions and test hypotheses. The research population is the central libraries of 13 public universities in Tehran. To assess the validity of the questionnaire, the questionnaire was given to the relevant experts. In order to determine the reliability of the questionnaires, the questionnaires were distributed among 30 participants as a trial. Using SPSS software, the confidence coefficient was calculated with Cronbach's alpha. The results showed that the managers, unlike the participants, evaluated the level of achievement of the main goals set for in-service training courses at a single level. From the viewpoint of the participants, the quality of activities component with the highest (3.20) and the motivation component with the mean (2.82) had the lowest growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-Service Training
  • State Academic Libraries. Tehran City

اسدی­کیا، فرناز. (1374). آموزش ضمن خدمت کتابداری در شهر تهران (در سال‌های 74-1373). پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.

حیدری نژاد، صدیقه؛ بهرامی، محمد؛ ازمشا، طاهره. (1391). بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت‌بدنی. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و علوم زیستی در ورزش، 1(2)، 81-88.

ساریخانی، ناهید؛ سلیمانی نژاد، آزاده؛ صادقی، احمد؛ نقی ئی، حمید؛ کامرانی، شهناز و آبجام، زهرا. (1392). ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ کوتاه‌مدت ﺑﺮ کارایی ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ هلال‌احمر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن در سال‌های 1386 تا 1388. فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات، 5(4)، 1-12.

ساعدپناه، مسعود. (1386). ارزشیابی اثربخشی دوره­های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه‌های کارکنان بانک مسکن شهر تهران طی سال 1386. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

علمشاهی، م. ر. (1391). بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شرکت زامیاد (عضو گروه خودروسازی سایپا)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی.

فلاحی نیا، حسین و عباسی کسانی، حامد. (۱۳۹۲). تأثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر بهره‌وری و میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، شیراز، https://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_1091.html

قهرمانی گلوازانی، علی‌اکبر؛ مصطفوی، اعظم السادات. (1394). ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر آموزش‌های ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮاﮔﯿﺮان در اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﺰوﯾﻦ. مجله مدیریت و توسعه و تحول، 23، 63-74.

معرف زاده، عبدالحمید؛ کمایی، مهوش؛ چراغی، زهره. (۱۳۹۱). بررسی نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۱۸ (۴)، ۴۰۲-۴۲۰.

منصوری هفتادر، فاطمه؛ اسدی، سعید؛ نوروزی، عبدالرضا. (1394). نظرسنجی ایجاد و راه‌اندازی دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی برای کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

یغمایی سابق، مهسا. (1390). تأثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارت‌های شغلی کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز. ﺩﺍﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ، 5(17)، 105-116.

Donohue, B., Allen, D. N., Romero, V., Hill, H. H., Vasaeli, K., Lapota, H., ... & Herdzik, K. (2009). Description of a standardized treatment center that utilizes evidence-based clinic operations to facilitate implementation of an evidence-based treatment. Behavior modification, 33(4), 411-436.

Dumas, A. & Hanchane, S.) 2010(. How does job-training increase firm performance? The case of Morocco. International Journal Manpower, 31(5), 585-602. At: www.emeraldinsight.com/0143-7720.htm.

Hanaysha, J. & Tahir, P. R. (2015). Examining the effects of employee empowerment, teamwork, and employee training on job satisfaction. 3rd global conference on business and social science-2015, GCBSS-2015, 16-17 December 2015, Kuala Lumpur Malaysia.

Lochan Dhar, R. )2015. (Service quality and the training of employee: the mediating role of organizational commitment, tourism managemen, 419-430.

Sylvia, S. (2009). On the job training a case study. Columbia University.