وابستگی دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه وابستگی دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی بوده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و با رویکرد کمی به روش پیمایشی انجام شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، خرده مقیاس اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، از پرسشنامه ارسلان و کریک (2013) بود. جامعه آماری پژوهش، 4771 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و نمونه موردمطالعه 368 مورد بود که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. بر اساس آزمون پیرسون، رابطه بین وابستگی دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی و میزان استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با اطمینان 99 درصد مثبت و معنادار بود. بر اساس آزمون تی مستقل تفاوت معناداری در میانگین وابستگی دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی برحسب نوع اقامت آنان (زندگی با خانواده و خوابگاه) وجود داشت. بر اساس آزمون تحلیل واریانس وابستگی دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی برحسب حوزه تحصیلی با اطمینان 95 درصد معنادار بود. وابستگی دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی در حد متوسط بود. دانشجویانی که استفاده روزانه بیشتری از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی داشتند، وابستگی بیشتری نیز به این شبکه‌ها نشان دادند. وابستگی دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی با سطوح پیشرفت تحصیلی متفاوت، تقریباً مشابه بود. وابستگی به شبکه‌های اجتماعی در میان دانشجویان ساکن در خوابگاه و دانشجویان حوزه علوم انسانی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dependency of University students on Social Networks Based on Demographic Variables

نویسندگان [English]

  • Leila Khalili 1
  • Faegheh Mohammadi 2
1 Department of Information Sciences and Knowledge studies, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of knowledge & Information Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to study the dependency of students on social networks based on demographic variables. This applied and quantitative research carried out in survey design. The measurement tool for the study was a social networks addiction subscale adopted from questionnaire of Arslan & Kırık (2013).  The reliability of tool based on Cronbach's alpha was 0.932. The content validity of tool was measured by view of specialist and construct validity was measured by factor analysis. The population of the study was 4771 undergraduate students at Azarbaijan Shahid Madani University and the sample size was 368 cases based on stratified random sampling method. SPSS software was used in descriptive and inferential statistics. Based on Pearson correlation test, the relationship between students’ dependency on social networks and Internet/social network rate of usage at 99 percent confidence level was positive and significant. Based on independent t-test, there was a significant difference in students’ social network dependency based on accommodation type. Based on ANOVA test, there was significant difference at 95 percent confidence level based on domain of study. Students’ dependency on social networks was in midpoint level. The students, who had further daily Internet or social network usage, had more dependency on networks. Students’ dependency on social networks with different levels of academic achievement was moderately similar. Dependency on social networks among two groups of students (dormitory/humanities domain) was more.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Dependency
  • Social networks
  • Azarbaijan Shahid Madani University
  • demographic variables
  • Undergraduate Student
: Dependency, Social Networks, Azarbaijan Shahid Madani University, Demographic variables, Undergraduate Student