شناسایی پارامترهای موفقیت‌آمیز پیاده‌سازی انواع فناوری‌های مجازی‌سازی در مراکز داده سازمان‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

2 دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از انواع فن‌آوری مجازی‌سازی در مراکز داده برحسب نیاز سازمان‌ها به بررسی فعالیت‌های گسترده سازمان‌ها در پیاده‌سازی انواع مجازی سازها و مطالعه موردی شرکت کیسون می‌پردازد؛ بنابراین ازنظر هدف، یک پژوهش کاربردی محسوب می‌شود. روش: همچنین با توجه به اینکه در این پژوهش از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و نیز روش‌های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می‌توان گفت این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. بدین معنی که ابتدا با بررسی ادبیات موجود، معیارها و شاخص‌های پژوهش شناسایی‌شده و بر اساس آن، فرضیات تحقیق تدوین شده‌اند. متناسب با فرضیات، مدل مفهومی تحقیق توسعه داده شده و برای گردآوری داده‌ها نیز از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. درنهایت برای آزمون فرضیات تحقیق، از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده خواهد شد. همچنین تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزارهای EXCEL، SPSS و LISREL صورت گرفته است. نتیجه‌گیری: این پژوهش به شناسایی عوامل کلیدی برای اجرای سیستم‌های مجازی‌سازی از دیدگاه متخصصان فناوری اطلاعات پرداخته است. در این مطالعه تأثیر هفت عامل شامل: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، تسهیل در مدیریت و نگهداری، کاهش هزینه، سهولت پیاده‌سازی، آزمایش و توسعه، ادغام منابع و اجماع سارمانیموردبررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تمامی عوامل موردبررسی، تأثیر مثبت و معناداری بر موفقیت پیاده‌سازی فناوری مجازی‌سازی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying critical success factors for implementing virtualization technology according to corporate’s demands

نویسندگان [English]

  • Nayersadat Seyedali 1
  • Asadollah Shahbahrami 2
1 Director of Information and Communication Technology
2 دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران،
چکیده [English]

Abstract: We observe rapid changes in the technologies and the extreme complexities in the environment upon entering the third millennium and the age of innovation. Nowadays the spread of computer networks and calculations and the necessity to employ the new technologies is an indispensable part of the activities of different companies and institutions to speed up the process of achieving the goals set by the organizations.
Most of the studies conducted on virtualization technology are descriptive-analytic and they have addressed this topic from the informatics and software perspectives to state both advantages and disadvantages of this technology. However, the experimental approach has been adopted in the present study in addition to the descriptive approach and the factors affecting the successful implementation of different types of virtualization technology and data centers of the organizations are investigated and the present study is a completely innovative an new study in this regard.
The present research helps us to identify the key factors to implement the virtualization systems from the standpoint of the IT experts. In the present study, seven following factors were examined: system quality, information quality, facilitation of management and maintenance, reduction in expenses, ease of implementation, experiment and development, integration of resources and organizational consensus. The results of the present study showed that all factors under study have a positive and significant effect on the success of implementation of virtualization technology.
The present research examines the extensive activities of the organizations to implement different types of virtualizers and the case study of Qsan Company with the purpose of investigating into the factors affecting the employment of the virtualization technology in the data centers according to the needs of the organizations. Therefore, the present research in considered an applied research in terms of purpose. Also, considering the fact that the library research methods and the field research methods such as questionnaires have been used in the present research, it can be said that the present research is a descriptive-survey research in nature and method i.e. at first the criteria and indices of the research were identified through the investigation into the existing literature and the hypotheses of the research were formulated accordingly. The conceptual model of the research was developed according to the hypotheses and the standard questionnaire has been employed to collect data. Finally, the structural equation modelling (SEM) was used to test the research hypotheses.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Computing
  • Virtualization Technology
  • Key Factors
  • Information Technology
  • Data Centers

شاه بهرامی، اسدالله، ایران پاک، سمیه، اکبری فتیدهی، محمدکاظم، سرگلزایی، مرتضی. (۱۳۹۵). ارائه مدلی برای تحلیل داده‌های مرکز آمار مبتنی بر هوش تجاری در بستر رایانش ابری، انتشار سومین همایش ملی مهندسی فن‌آوری اطلاعات.

شاه بهرامی، اسدالله، شعبان زاده، سید نیما و فرمانده بحری، رمضان. (1394). مفاهیم مجازی‌سازی و کاربردهای آن. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

اسدی، راضیه. (1391). زمان‌بندی ماشین‌های مجازی متمرکز به کمک تحلیل تداخل بارهای کاری پایان‏نامه مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم و فنون مازندران.

پورنصیر، ستاره و روستایی، رسول. (۱۳۹۵). چالش‌های مجازی‌سازی: دیدگاهی ازنظر تثبیت سرور، دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.

ثانی، آیدا و آقازاده، فهیمه. (۱۳۹۵). استفاده از رایانش ابری در سیستم آموزش الکترونیکی: نقاط قوت و ضعف، اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین تحقیقی در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران.

دهقانی، هادی، میرعابدینی، سید جواد و مبارکی، علی. (۱۳۹۵). بررسی و ارزیابی روش‌های مهاجرت ماشین‌های مجازی در رایانش ابری، اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین تحقیقی در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، کنفدراسیون بین‌المللی مخترعان جهان.

رحیمی، سمیه، شالویی، پریسا، گلخوار، سمیه و حسینی، زینب. (1391). دلایل اهمیت مجازی‌سازی در شبکه و امنیت، کنفرانس بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات ایران، موسسه نمودار توسعه داتیس.

سایت شرکت چرخه ارتباط سبز، گروه آموزشی، راه‌کارهای مجازی‌سازی. (1396). قابل دسترس در: http://www.charkheh.net/virtualization/

سایت مجموعه تدبیر، گروه آموزشی، فناوری مجازی‌سازی سرور. (1396). قابل دسترس در: http://www.tadbirweb.com

سایت مجموعه شرکت‌های مهندسی دانش‌بنیان رها، گروه آموزشی، انواع مجازی‌سازی. (1396). قابل دسترس در:  https://www.rahaco.net/

سایت راهکارهای جامع دیتاسنتر، تکنولوژی نوین مجازی‌سازی. (آبان ۱۴، ۱۳۹۴). قابل دسترس در:  https://vcenter.ir

سرکانی، سعید، میرعابدینی، سید جواد و آقایی، حدیث. (۱۳۹۵). ارائه رویکرد جدیدی برای محاسبات شبکه‌های ابری با استفاده از تابع هزینه در حوزه انرژی، سومین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی، استانبول- کشور ترکیه، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.

کریمی، علی و شیرواند، امیرحسین. (۱۳۹۵). انجام رایانش ابری در سطح کاربر با استفاده از مجازی‌سازی، کنفرانس بین‌المللی مهندسی کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات، تهران.

مستند معرفی راهکار جامع مجازی‌سازی، مفهوم مجازی‌سازی و انواع آن، مهندسی شبکه گـروه پـال نـت https://www.palnetgroup.ir/.

References

Fichera, R. (2002). The future of the data center–Modularity and virtualization. Forrester Research.‏

Chen, Z., Zhu, Y., Di, Y., & Feng, S. (2015). Optimized self-adaptive fault tolerance strategy in simulation system based on virtualization technology. IAENG International Journal of Computer Science42(4), 305-312.‏

Chen, C. Y. (2007). Exploring the model of energy conservation Planning and implementation of information center. Master thesis. Taiwan: National Chengchi University.

Hew, T. S., & Kadir, S. L. S. A. (2016). Predicting the acceptance of cloud-based virtual learning environment: The roles of Self Determination and Channel Expansion Theory. Telematics and Informatics, 33(4), 990-1013.

Hoesing, M. T. (2009). Virtualization security assessment. Information Security Journal: A Global Perspective, 18(3), 124–130.

Li, S. H., Yen, D. C., Hu, C. C., Lu, W. H., & Chiu, Y. C. (2012). Identifying critical factors for corporate implementing virtualization technology. Computers in Human Behavior, 28(6), 2244-2257.

Perez, R., van Doorn, L., & Sailer, R. (2008). Virtualization and hardware-based security. IEEE Security & Privacy, 6(5), 24–31.

Sabri, O. (2015, September). Measuring is Success Factors of Adopting Cloud Computing from Enterprise Overview. In Proceedings of the The International Conference on Engineering & MIS 2015

Seetharaman, S., & Murthy, K. (2006). Test optimization using software virtualization. Software, IEEE, 23(5), 66–69.

Sehgal, N. K., & Ganguli, M. (2006). Applications of virtualization for server management and security. In IEEE international conference on industrial technology 2006 (pp. 2752–2755).

Shavit, Y., & Migliore, D. (2009). Virtual machine. <http:/searchserver virtualization.techtarget.com/sDefinition/0,,sid94_gci213305,00.html>

Singh, A. (2004). An introduction to virtualization. <http://www.kernelthread .com /publications /virtualization />.

Smith, J. E., & Nair, R. (2005). The architecture of virtual machines. Computer, 38(5) 32–38.

Sontakke, V., Patil, P., Waghamare, S., Kulkarni, R., Patil, N. S., Saravanapriya, M., & Scholar, U. G. (2016). Dynamic Resource Allocation Strategy for Cloud Computing Using Virtual Machine Environment. International Journal of Engineering Science, 4804.

Symantec (2009). White paper: The green data center—A Symantec green IT guide.

Tulloch, M. (2009). Understanding Microsoft virtualization solutions. Microsoft Press.

Waters, J. K. (2007). Virtualization definition and solutions. <http://www.cio.com/article/40701/Virtualization_Definition_and_Solutions.2007>.

Feng, Y., Zhikun, Z., Huaijin, Z., & Xiaohong, Y. (2009, August). A virtualization-based business process management model for emergency response system. In 2009 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management (Vol. 3, pp. 94-97). IEEE.‏