تحلیل محتوایی نشر دانش در سه فصلنامه حوزه مدیریت فن‌آوری و نوآوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: این مقاله به تحلیل محتوای نشر دانش در سه فصلنامه اصلی حوزه مدیریت فن‌آوری و نوآوری که شامل فصلنامه سیاست علم و فن‌آوری، فصلنامه مدیریت نوآوری و فصلنامه مدیریت توسعه فن‌آوری، در طی پنج سال انتشار فصلنامه‌ها از سال 1392 تا 1396 پرداخته است. در این مقاله، ویژگی‌های اصلی فصلنامه و مقاله‌ها چاپ‌شده در آن و همچنین ویژگی‌های محتوایی اعم از مفاهیم و موضوعات مقاله‌ها به همراه طرح کلی در اختیار پژوهشگران این حوزه دانشی قرار دهد. روش: تحلیل محتوا با رویکرد کیفی، در بخش نخست به بررسی جریان دانشی و دسته‌بندی موضوعی مقالات هریک از سه فصلنامه و مقایسه آن‌ها با یکدیگر؛ و در بخش دوم به تحلیل حوزه صنعتی که به آن پرداخته شده و روایی و پایایی بر اساس اعتماد و اعتبار مقالات است. یافته‌ها: بررسی‌ها نشان داد که سه فصلنامه ذکرشده در این سال‌ها به موضوعات مختلف این حوزه پرداخته و خوشه‌هایی که هرکدام از فصلنامه‌ها درمجموع بیشتر از سایر فصلنامه‌ها به آن پرداخته بودند به این شکل بود که در فصلنامه سیاست علم و فن‌آوری آموزش عالی، سیاست و اقتصاد؛ در فصلنامه مدیریت نوآوری مدیریت نوآوری، مدیریت دانش و استراتژی؛ و در فصلنامه مدیریت توسعه فن‌آوری، مدیریت فن‌آوری، صنعت و تکنولوژی بیشتر مورد نشر قرار گرفته بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Knowledge Publishing in Journals of Technology and Innovation Management

نویسندگان [English]

  • Aidin Asgharzadeh 1
  • Ali Gholamzadeh 2
  • Saeed Asgharzadeh 3
2 Allameh Tabatabaei, tehran, iran
3 Allameh Tabatabaei, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article, we studied knowledge and content flows of the three main journals in technology and innovation management field that includes the journal of science and technology policy, journal of innovation management, and technology development management. The purpose of this paper was to investigate knowledge flows of journals and identification their main properties during five years, publications from 1392 to 1396. We attempt to provide for researchers in this field: knowledge flows, main properties in journals and published articles, and also content features of concepts and subjects.
This study was done in two sections. At first, we examined knowledge flows and classified subjects of each journals and compared together. In two section we analyzed the data, and compared in industrial field.
In during these years, journals have addressed various issues in this fields but the most subject clusters in each journals are; in the journal of science and technology policy journal, politics and economics; in journal of innovation management journal, knowledge management and strategy; and in technology development management journal, industry and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : scientometrics
  • Content feature
  • Knowledge flow
  • Technology management
  • content analysis

قاضی نوری، سید سروش، روشنی، سعید، رضایی نیک، نفیسه. (1392). 5 سال با سیاست علم و فناوری: تکامل و توسعه نظری فصلنامه سیاست علم و فناوری. فصلنامه سیاست علم و فن‌آوری، 6(2)، 17-38.

قاضی میرسعید، سید جواد، کلبادی نژاد، کمیل، ممتازان، محبوبه، محمدی، مسعود، (1394). تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت. مجله اطلاع‌رسانی پزشکی نوین، 1(2)، 31-41.

References

Biemans, W., Griffin, A., & Moenaert, R. (2007). Twenty years of the Journal of product innovation management: History, participants, and knowledge stock and flows. Journal of Product Innovation Management, 24(3), 193-213.‏

Merino, M. T. G., Do Carmo, M. L. P., & Alvarez, M. V. S. (2006). 25 Years of technovation: characterisation and evolution of the journal. Technovation, 26(12), 1303-1316.‏

Ball, D. F., & Rigby, J. (2006). Disseminating research in management of technology: journals and authors. R&D Management36(2), 205-215.‏

Linton, J. D., & Thongpapanl, N. (2004). Perspective: Ranking the technology innovation management journals. Journal of Product Innovation Management21(2), 123-139.‏

van Raaij, W. F. (1986). The first five years of the Journal of Economic Psychology.‏ Journal of Economic Psychology, 7(1), 1-15.

Ghahnaviyeh, H., Movahedi, F., Yarmohamadian, M. H., & Ajami, S. (2011). Content And Citation Analysis Of Articles Published In The Journal Of.‏ Health Information Management, 8(1), 86-9.

Merigó, J. M., Mas-Tur, A., Roig-Tierno, N., & Ribeiro-Soriano, D. (2015). A bibliometric overview of the Journal of Business Research between 1973 and 2014. Journal of Business Research68(12), 2645-2653.‏

Lee, K. R. (2014). 10 years of innovation studies in Asia through the Asian Journal of Technology Innovation. Asian Journal of Technology Innovation, 22(1), 168-184.‏