مطالعه علم‌سنجی تولیدات علمی پژوهشنامه مالیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مالی و حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سلچوک، کُنیا، ترکیه

چکیده

هدف این مقاله، مطالعۀ علم­سنجی تولیدات علمی پژوهشنامۀ مالیات به­عنوان تنها نشریۀ علمی پژوهشی حوزۀ دانش مالیاتی در ایران بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا صوت گرفته است. برای گردآوری داده­های موردنیاز از سیاهۀ­ وارسی محقق‌ساخته استفاده شده و محدود­ۀ زمانی پژوهش از ابتدای سال 1387 تا ابتدای 1397 بود. یافته­های پژوهش نشان داد؛ در طول سال­های موردمطالعه 273 مقاله در این مجله منتشر­شده که 626 نویسنده در تولید این مقالات مشارکت داشته­اند، از این تعداد 484 نفر را مردان و 142 نفر را زنان تشکیل داده­اند. با در نظر گرفتن سطح ­تحصیلی و مرتبۀ علمی نویسندگان؛ کارشناسان ارشد با 42 درصد و استادیاران با 28 درصد، در صدر جدول نویسندگان قرار دارند. درعین‌حال 15 درصد مقالات تک­ نویسنده­ای و 85 درصد حاصلِ کارگروهی بوده است. در بین دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبائی با 27 مقاله در رتبۀ اول و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به همراه دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی با 16 مقاله در رتبۀ دوم قرار گرفته­اند. ازنظر گرایش موضوعی، 11 درصد از آثار منتشر­شده در حوزۀ ارزیابی کارکنان و ادارات مالیاتی بوده، مالیات بر درآمد شرکت­ها با 3/7 درصد و فرار مالیاتی با 6/6 درصد در رتبه­های بعدی قرار دارند. به نظر می­رسد دلیل توجه بیشتر پژوهشگران مجله به موضوعاتی نظیر؛ ارزیابی کارکنان و ادارات مالیاتی به­عنوان موضوع پژوهشی، سهولت در دسترس بودن اطلاعات آن‌ها برای پژوهشگران باشد، اما نقطه مقابل این موضوعات، موضوع ارزیابی مؤدیان مالیاتی است که تعداد پژوهش­های مرتبط با آن در مجله نشان داد که تعداد این پژوهش­ها حتی در بین بیست موضوع اول موردتوجه پژوهشگران نیز قرار ندارد. این در حالی است که پژوهش در این حوزه نقش مؤثری در شناخت موانع و مشکلات نظام مالیاتی داشته و کمک شایانی به برنامه­ریزی­های آینده دولت در حوزۀ درآمد­های مالیاتی خواهد داشت. از طرف دیگر قرار گرفتن موضوع فرار مالیاتی در رده سوم اولویت پژوهشیِ پژوهشگران، حاکی از وجود مشکل و معضل جدی در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometrics Study of Scientific Production of The Journal of Tax Research

نویسنده [English]

  • younes nobakht
Finance and accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Selçuk, Konya, Turkey
چکیده [English]

Abstract
Purpose: The purpose of this article is to scientometrics study of scientific production of the journal of tax research as the only scientific journal of the field of tax knowledge in Iran.
 
Metholdology: This research is an applied research and is based on content analysis methodology. The data were collected by using checklist tool and statistical analysis has been done via Excel software and the range of research time is 10 years from 2008 to early 2018.
 
Findings: Findings have been showed that during the years studied, 626 authors contributed to the production of 273 articles, of which 484 were men and 142 women. considering the level of education and scientific ranking of the authors, MA degree with 42% and assistant professors with 28% are in the top of the ranking list of authors. In the meantime, 15% of articles have only one author and 85% are the results of grouping work. Among the universities and scientific centers, Allameh Tabataba'i University with 27 articles ranked first and Islamic Azad University of Central Tehran Branch, along with the Office of Tax Studies and Research, with 16 papers ranked second.
 
Conclusion: It seems that the main reason for the researchers' of the journal attention to issues such as evaluating staff and tax departments as a research topic, ease of access to their information for researchers, but in contrast to these matters, the subject of the assessment is the taxpayer, whose number of researches in the journal shows that the number of these studies is not even among the top 20 researchers. This is while research in this area has an important role in identifying the barriers and problems of the tax system and will help in the future plans of the state in the field of tax revenues. On the other hand, the topic of tax evasion in the third category of research priorities of researchers, suggests a serious problem in this area.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Content Analysis
  • Journal of Tax Research
  • scientific publications
  • Scientometrics
  • Tax Knowledge

اعتمادی، حسین و فخاری، حسین. (1383). تبیین نیازها و اولویت­های تحقیقاتی حسابداری، ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقات، آموزش و عمل. فصلنامۀ بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 11(35)، 3-27.

بمانیان، محمدرضا، احمدی، فریال و اسدپور، علی. (1392). ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی پژوهشی دو فصلنامه مدیریت شهری از شماره 19-29. نشریۀ مدیریت شهری، 11(32)، 298-289.

حبیبی، علی. (1390). عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه اراک.

دیانتی دیلمی، زهرا و بردبار، راضیه. (1392). مطالعه تطبیقی روش­شناسی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از ایران. مجلۀ دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2 (7)، 14-1.

ساعی، محمدجواد، لاری دشتِ ­بیاض، محمود و فاتح­گوش، حسین. (1394). بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی پژوهشی حسابرسی در دو دهة اخیر. فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(2)، 220-203.

صامتی، مجید، امیری، هادی و حیدری، زهرا. (1394). تأثیر اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی، مطالعه موردی شهر اصفهان فصلنامۀ پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 23(75)، 262-231.

عصاره، فریده. (1385). کتاب­سنجی، دائره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، جلد دوم. تهران: سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌.

گرامی­راد، فاطمه، محمدی، مهدی و سرلک، نرگس. (1393). «تحلیل محتوای مقاله­های مجلات علمی پژوهشی حسابداری و مالی منتشره بین سال­های 1392-1387»، حسابداری مدیریت، 7(23)، 122-105.

مرادی، محمد و صفی خانی، رضا. (1395). تحلیل پژوهش‌های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت‌گیری تحقیقات آتی. فصلنامۀ بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 23(4)، 574-547.

موحد، علی و ایزدی، پگاه. (1389). ارزیابی کمی و کیفی مقاله­های فصلنامۀ پژوهش­های جغرافیایی طی دوره ده سال (87-1378). پژوهش­های جغرافیای طبیعی، 42(71)، 94-83.

نمازی، محمد، رجب­دری، حسین و روستامیمندی،  اعظم. (1396). بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداری در ایران. پیشرفت­های حسابداری، 9(1)، 226-192.

نوبخت، یونس. (1397). علم­سنجی پژوهش‌های حسابداری رفتاری در ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(27)، 136-125.

References

Abu Bakar, N. B. & Saleh, Z. (2011). Public sector accounting research in Malaysia: Identifying gaps and opportunities. Journal of Research and Practice in Public Sector Accounting and Management, 1(1), 23-42.

Akçakanat, Ö. Senal, S. & Ateş, B, A. (2013). Evaluation of the work of Turkish accounting standards with regard to the content analysis (2004-2011). International Journal of Alanya Faculty of Business, 5(3), 1-8.

Apostolou, B., Dorminey, J. W., Hassell, J. M., & Rebele, J. E. (2017). Accounting education literature review (2016). Journal of Accounting Education39, 1-31.‏

Campopiano, G. & De Massis, A. (2015). Corporate Social Responsibility Reporting: A Content Analysis in Family and Non-family Firms. Journal of Business Ethics, 129(3), 511-761.

Erserim, A. (2016). A review of audit literature in Turkey. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(611), 29-38.

YorkKenny, S. & Larson, R. K. (2018). A Review and analysis of advances in International accounting research. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 30(1), 117-126.