بررسی تمایل به پرداخت کاربران برای خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی میانگین تمایل به پرداخت کاربران برای خدمات کتابخانه­های علوم پزشکی کرمانشاه و عوامل مؤثر بر آن بوده است. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و ارزش‌گذاری مشروط که بخشی از روش ترجیحات اظهارشده هست، به تعیین تمایل به پرداخت اقدام کرده است. جامعه پژوهش تمام کاربران کتابخانه­های دانشگاهی علوم پزشکی کرمانشاه با تعداد 7470 نفر بودند، نمونه پژوهش بر اساس فرمول میشل و کارسون تعداد 553 نفر محاسبه شد. همچنین برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تمایل به پرداخت شامل 34 سؤال بود. برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ (86/0) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش­های آماری مانند، آمار توصیفی و آزمون ناپارامتریک رگرسیون لجستیک با روش ورود هم‌زمان متغیرها استفاده شد. میانگین تمایل به پرداخت سالیانه استفاده‌کنندگان برای استفاده از خدمات کتابخانه­های علوم پزشکی 20600 تومان بود. همچنین نتایج نشان داد که متغیر تحصیلات بر میزان تمایل به پرداخت کاربران تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از دیدگاه کاربران، در بین منابع و خدمات مختلف کتابخانه­های علوم پزشکی، کتاب­ها و نشریات، پایگاه­های اطلاعاتی آنلاین، پایگاه­های اطلاعاتی آفلاین و پایان‌نامه رتبه‌های نخست نسبت به خدمات دیگر قرار دارند، به صورتی که ارزش هزینه کردن خواهد داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده­کنندگان تمایل دارند برای حفظ خدمات کنونی کتابخانه­های دانشگاهی علوم پزشکی مبالغی به‌صورت سالیانه و یا ماهیانه پرداخت کنند، می­توان گفت اگر پرداخت پول منجر به بهبود خدمات و تغییر وضعیت کنونی کتابخانه باشد، به‌طورقطع با توجه به دیدگاه استفاده­کنندگان ارزش اقتصادی بالاتر و درنتیجه تمایل به پرداخت برای انواع منابع و خدمات کتابخانه­های دانشگاهی افزایش چشمگیری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the willingness to pay for university librarians' services: Case study of Kermanshah University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • sara bahrami nia 1
  • mahmoud moradi 2
1 Department of Information Science and Dentistry
2 Department of Information Science and Science, Faculty of Social Sciences, Razi University
چکیده [English]

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to identify the average willingness to pay for the services of Kermanshah Medical Libraries and its effective factors.
Methodology: The present study is based on a survey method and conditional valuation, which is part of the preferred method of reporting, to determine the willingness to pay. The research population of all users of Kermanshah University of Medical Sciences libraries was 7470 people. The sample was 553 people based on Michel and Carson's formula. A simple random sampling method was used to select the sample. The data gathering tool was a two-dimensional questionnaire. cronbach's alpha (0.86) was used to determine the reliability. Data analysis was done using statistical methods such as descriptive statistics and nonparametric logistic regression test using simultaneous input of variables.
Findings: The average annual willingness of users to use the services of medical science libraries was 20600 toman. Also, the results showed that the education variable had a positive and significant effect on the willingness to pay the users. From the perspective of users, among the various resources and services of medical libraries, books and publications, online databases, offline databases and theses of first rank are other services, which will be worth the cost.
Conclusion: The results of this study showed that users are willing to pay annual or monthly amounts to maintain the current services of medical university libraries. It can be said that if paying money would improve the services and change the current situation of the library, It is clear that according to the view of users, higher economic value and, consequently, the willingness to pay for a variety of resources and services of academic libraries will increase significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to Pay
  • conditional valuation
  • and library services
  • Academic Libraries
  • medical sciences

آزادی احمدآبادی، قاسم و آزادی احمدآبادی، اکرم. (1391). ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻗﻴﻤﺖ­ﻫﺎی ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. نظام‌ها و ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، 3(1)، 13-28.

باب‌الحوائجی، فهیمه. (1386)، اﻗﺘﺼﺎد اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ اطلاع‌رسانی. اطلاع‌رسانی. 4(3 و 4)، 29-50.

بیدرام، رسول، محمدی، محمود و ناصری اصفهانی، هاجر. (1393). ارزش‌گذاری اقتصادی خانه­های تاریخی محله جلفای اصفهان بر اساس مفهوم تمایل به پرداخت با رویکرد منفعت اجتماعی. دو فصلنامه مرمت و معماری ایران، 4 (7)، 1-15.

حیدری، غلام. (1387). قیمت‌گذاری منابع و خدمات اطلاعاتی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(1)، 279-308.

خردمندی، فریبا و مرادی، محمود. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر ارزش‌گذاری خدمات کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM): کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی همدان، دانشکده علوم انسانی.

رحمان­پور، محمد، لیاق تدار، محمدجواد و افشار، ابراهیم. (1388). توسعه آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران: چالش­ها و راه‌کارها. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

شریف پور، محمد. (1391). ارزش‌گذاری کارکرد تفریحی دریاچه زریبار از روش‌های ارزش‌گذاری مشروط و هزینه سفر منطقه‌ای (کلاوسون). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد.

شهرزادی، لیلا، باب‌الحوائجی، فهیمه و اشرفی‌ریزی، حسن. (1392). تحلیل هزینه - سودمندی: شاخصی برای ارزیابی اقتصادی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. مدیریت اطلاعات سلامت، 10(2)، 2-16.

صیادی، ندا، مرادی، محمود و رحیمی، صالح. (1397). ارزش‌گذاری اقتصادی پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته مقاله­های فارسی (جامعه موردمطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی). پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 8(1)، 221- 242.

عبادی، جعفر. (1379). مباحثی در اقتصاد خرد (بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

عبدلی، قهرمان و ورهرامی، ویدا. (1390). محاسبه‌ی مازاد مصرف‌کننده IT در ایران. پژوهشنامه­ی علوم اقتصادی، 12(6)، ص 41-62.

عزیزی، شهریار. (1381). قیمت­گذاری؛ رویکردها و فرایندها. تدبیر، 127، 38-42.

گیتی، آناهیتا و فرهادی، آرزو. (1393). بررسی مقایسه‌ای وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. مجله علمی پژوهان، 12(4)، 14-20.

قربانی، محمد و فیروز زارع، علی. (1389). مقدمه‌ای بر ارزش‌گذاری محیط‌زیست. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

مرادی، محمود، فدایی، غلامرضا، نادری، ابوالقاسم و فتاحی، شهرام. (1392). ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات کتابخانه­های عمومی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM)؛ کتابخانه‌های عمومی شهر تهران. پایان‌نامه دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه تهران.

مرادی، محمود و فتحعلی، اکرم. (1393). ارزش‌گذاری ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ پایگاه‌های ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ارزش‌گذاری ﻣﺸﺮﻭﻁ (CVM) ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ کتابخانه‌های ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ. ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ بین‌المللی ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ (ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﯼ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ) ﻭ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ (ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﯼ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ).

ﺻﯿﻔﻮری، ویدا، باب‌الحوائجی، ﻓﻬﯿﻤﻪ، نوشین فر، فاطمه و مطلبی فرد، داریوش. (1397). ﺑﺮآورد ارزش ﭘﻮلی ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ­ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهی ایران و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ پرداخت کاربران. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اطلاع‌رسانی. (زودآیند).

References

Aabo, S. (2005). The value of public libraries: A methodological discussion and empirical study applying the contingent valuation method. Oslo: Department of Media and Communication, University of Oslo.

Bateman, I. J. (1999). Introduction and overview. Teoksessa IJ Bateman & KG Willis (toim.) Valuing Environmental Preferences. Theory and Practice of the Contingent Valuation Method in the US, EU and Developing Countries.‏

 Bühlmann, P., & Van De Geer, S. (2011). Statistics for high-dimensional data: methods, theory and applications. Springer Science & Business Media.‏. doi:10.1007/978-3-642-20192-9ISSN 0172-7397.

Chung, H.-K. (2008). The Contingent Valuation Method in Public Libraries. Journal of Librarianship and Information Science, 40(2), 71–80.

Cummings, R. G. Brookshire, D. Sm. & Scholze, W. D. (1986). Valuing Environmental Goods. New Jersey: Row man and Allan held.

Barron, D. D., Williams, R. V., Bajjaly, S., Arns, J., & Wilson, S. (2005). The economic impact of public libraries on South Carolina. University of South Carolina.‏

Guhde, E. (2012). The value of on line resources to North Carolina public library Patrons. North Carolina: The University Of North Carolina.

Hájek, P. & Stejskal, J. (2014). Modeling public library value using the contingent valuation method: The case of the Municipal Library of Prague. Journal of Librarianship and Information Science, 47(1), 43–55.

Hider, P. (2008). Using the contingent valuation method for dollar valuations of library services. The Library Quarterly78(4), 437-458.‏

Heal, G. M., Barbier, E. B., Boyle, K. J., Covich, A. P., Gloss, S. P., Hershner, C. H., ... & Shrader-Frechette, K. (2005). Valuing ecosystem services: toward better environmental decision-making.‏

Lee, H. W. (1984). Cost effectiveness and cost recovery in information. KP Broadbent (Ed.) Management oflnformation Centres in China: Result of a course held in Kunming. Yunnan Province. People’s Republic of China, 6-8.‏

Lamont, M. (2017). Using economic data to demonstrate the value of the library. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries4(1), 69-75.‏

Lee, S.-J., Chung, H-K., & Jung, E-J. (2010). Assessing the Warm Glow Effect in Contingent Valuations for Public Libraries. Journal of Librarianship and Information Science, 42 (4), 236–244.

Moradi, M., & Fathali, A. (2014). The Economical Valuation of Databases Using the Contingent Valuation Method: Sciences University Users of Kermanshah Medical Sciences University. International Journal of Current Life Sciences, 4(5), 1882-1888.

Noonan, D.S. (2003). Contingent Valuation and Cultural Resources: A MetaAnalytic Review of the Literature. Journal of Cultural Economics, 27, 159–76.

Reyes, D. P., & Dorado, D. A. (2017). An Economic Valuation of the Quezon City Public Library–Main: A Mixed Methods Approach on a Total Economic Value Framework.‏

Per man, R., Ma, Y., McGillivray, J. & Common, M. (1997). Natural Resource and Environmental Economics, 2ndedn, New York: Pearson Education, Inc.

Shaffer, M. et al. (2011). Bringing Perspective to The value Of the Vancouver public libraries. Vancouver.

Ko, Y. M., Shim, W., & Pyo, S. H. (2016). Factors affecting users’ assessment of the economic value of university library services. Journal of Librarianship and Information Science48(3), 223-235.‏