بررسی رابطه میزان استفاده از تلفن همراه و اینترنت با بیگانگی اجتماعی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

2 کارشناسی ارشد پژوهشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، شهرستان گناباد، ایران

چکیده

وابستگی شدید به هر وسیله و ابزار می‌تواند انسان را دچار آسیب کند، لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان وابستگی به تلفن همراه و اینترنت با بیگانگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد بوده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد بودند (700 دانشجو) که در سال­ تحصیلی 1397-1396 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده 250 دانشجو به‌عنوان نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه بیگانگی اجتماعی و پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه و اینترنت جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون‌های t مستقل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. پژوهش نشان داد که بین میزان وابستگی به تلفن همراه و اینترنت با بیگانگی اجتماعی در دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین میزان وابستگی به تلفن همراه و اینترنت با میزان احساس بی‌قدرتی، بی‌احساسی، بی‌احترامی، انزوای اجتماعی، نفرت فرهنگی و نفرت از خود ارتباط معناداری در دانشجویان وجود دارد. آموزش لازم، مناسب و معقول می‌تواند شیوه درست استفاده از موبایل و اینترنت را به دانشجویان بیاموزد تا آنان را از استفاده و وابستگی شدید و غیرمعقول به این ابزارها بر حذر دارد و آسیب‌های وارده را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Use of Mobile Phone and Internet with Social Alienation of Student

نویسندگان [English]

  • Alireza Atarodi Beimorghi 1
  • Marziyah Rajabi 2
چکیده [English]

Introduction: Extreme dependence on any device can damage a person.The purpose of this study was to survey the degree of mobile and Internet dependence with social alienation of students of Azad University of Gonabad.
Methods: It is a survey type and in terms of purpose and in terms of research method, correlation. The statistical population of the study consisted of all undergraduate students of Gonabad Islamic Azad University, 700 students that 250 of them were randomly selected as the samples by random sampling by Cochran formula. Data were collected through Social Alienation Questionnaire and Mobile and Internet Affiliation Questionnaire. SPSS-22 software was used in the descriptive part of the study, the descriptive and inferential data obtained from the statistical sample were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression and t-test independent variables.
Results: The results of the research showed that there was a relationship between the degree of Internet and mobile affiliation with social alienation among university students. Also, there was a relationship between the degree of Internet and mobile affiliation with the amount of feeling powerless, anomalous, senseless, social isolation, hatred there was a cultural and self-hatred relationship among the students.
Cinclusion: Proper, reasonable training can teach students how to use the mobile and the Internet properly to prevent them from using intensively attachment to these tools, and to reduce potential damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social alienation
  • Mobile affiliation
  • Internet affiliation
  • Addiction
  • students
  • Gonabad

Afrasiabi, H., & Kharampour Y. (2015). A study on social rehabilitation among Yazd youth. Applied Sociology, 26(3), 23-38. [in Persian]

Alizadeh, T., & Mohammadi, N. (2014). The study of the role of the viber social network in generating youth identity. J Culture Communication Studies, 16 (64), 119-144.

Bani Fatemeh, H., & Rasooli, Z. (2012). Study of the degree of social alienation among students of Tabriz University and related factors. Applied sociology, 22 (1), 1-26. [in Persian]

Dastjerdi Barat, N. (2012). Investigating the role of cyber ​​networks on the cultural identity of Isfahan university students in the year 2012. Applied Sociology, 25(2), 159-170.

Emelin, V. Tkhostov, A. & Rasskazova, E. (2013). Excessive Use of Internet, Mobile Phones & Computers. Sciencedirect, 86, 530-535.

Hosseini, F. S., & Almasi, A. (2015). The role of self-esteem and loneliness in Facebook addiction in students. Culture in The Islamic University, 3(16), 385-406. [in Persian]

Iran Online. (2018). The penetration rate of landline, mobile phone and Internet in the country. Knowledge and Technology, Identity no. 419336 www.ion.ir/news:

Khazaei, T., Sharifzadeh, Gh, Jahed Saravani, M., Khazaee, T., & Hedayati, H. (2013). Investigating the relationship between emotional intelligence and mobile phone dependence among students of Islamic Azad University of Birjand in 2012. Journal of New Care,10 (4), 279-287. [in Persian]

Kia, A., & Nouri Moradabadi, Y. (2012). Factors related to students' towards facebook social networking. Journal of Culture and Communication Studies, 59, 21. [in Persian]

Koo, H., & Park, H. (2010). Factors Influencing Cell Phone Addiction in Adolescents. J. Korean Acad Child Health Nurs, 16(1), 56-65.

Larsen, J., Urry, J., & Axhausen, W. K. (2007). Networks and tourism: mobile social life. Annals of Tourism Research, 34(1), 244-262.

Mohammadi, H., Ghahreman, A., & Fatahi, H. (2015). Sociological study of factors related to social alienation of youth with an emphasis on the use of mass media (case study of Khoy city). Social Security Studies, 44, 137-109. [in Persian]

Mohseni Tabrizi, A. (991). Alienation. Social Science Letter, 2(2), 73-26. [in Persian]

Molleei, T., Ethany, Z., & Arianfar, Kh. (2016). The study of the relationship between Internet addiction and social networks with emotional intelligence among students. Master's Thesis.

Moreno, M. A., Jelenchick, L., Cox, E., Young, H., & Christakis, D. A. (2011). Problematic internet use among US youth: a systematic review. Archives of pediatrics & adolescent medicine165(9), 797-805.‏

Ojagh, S. Z., & Mirzaei Mousavi, S. R. (2016). Analysis of communication operations and impact management in Telegram groups. J N Media Studies, 5, 75-100.

Pawlowska, B. & Potembska, E. (2011). Gender and Severity of Symptoms of Mobile Phone Addiction in Polish Gymnasium, Secondary School and University Students. Curr Probl Psychiatry, 12(4). 433-438.

Saha, T. K. (2009). War on Word in Cyberspace Legal Constrains and Conflicts between Right of Privacy and Freedom of Speech. Journal of Intellectual Property Right, 14(1). 45.

Sazmand Asfaranjan, Y., Shirzad, F., Baradari, F., Salimi, M., & Salehi, M. (2013). Alleviating the senses of isolation and alienation in the virtual world: Socialization in distance education. Procedia-Social and Beh avioral Sciences, 93, 332– 337.

Setoodeh, H. (2018). Social pathology. Sociology of deviations. Tehran: Avaya Noor Pub.

Vakili, L. (2018). The concepts of isolation, loneliness, and otherness in selected adaptations of Frankenstein. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC. ISSN: 2146-5193, Special Edition, 142-148.

Yasmine Nejad, P., Golmohammadian, M., & Feli, B. (2012). The relationship between religious orientation and psychological hardiness in students. Research on Islamic Education Issues, 19(12), 119-137.