نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استاد و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی تعاملی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان ارشد، دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ تربیت مدرس تهران بوده است. بر اساس آمار موجود در سایت این دانشگاه، تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه 730 نفر، دانشجویان دکتری 3000 و ارشد 4000 نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه اعضای هیئت علمی 253 نفر، دکتری 340 نفر، ارشد 350 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ بوده است که روایی آن از دید صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار 16Spss و آزمون T تک نمونه‌ای استفاده شد.
در این پژوهش ابتدا به شناسایی و دسته‌بندی خدمات مبتنی بر اشاعه گزینشی اطلاعات پرداخته شد، سپس تعداد 43 خدمت شناسایی شده در 7 ویژگی شامل: ویژگی گنجینه دانش(7)، بازخورد(7)، ارتباط دوسویه(5)، آموزش(4)، جستجو(7)، سفارشات(7) و مدیریت دانش(6) دسته بندی شد. نمره میانگین به دست آمده برای اغلب ویژگی‌های مدل نظام اشاعه گزینشی اطلاعات بالای نمره معیار4 بود.
با استفاده از این مدل، نظام اشاعه گزینشی اطلاعات به صورت هوشمند نیاز اطلاعاتی کاربران عضو را تشخیص میدهد. امکان پشتیبانی از حجم وسیع اطلاعات، ارتباطات دو سویه، سفارشات، مدیریت دانش و روز آمدی آن به صورت لحظه‌ای از جمله ویژگیهای مورد نظر در این مدل میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design model Interaction Operational selective dissemination of information(SDI) in academic libraries (Case Study: Tarbiat Modares University)

نویسندگان [English]

  • hamid reza saeidnia 1
  • Mohammad Hasanzadeh 2
  • Fatemeh Zandian 3

1 Hmidreza Saeidnia currently graduates MIM (master information management) from the Department of knowledge and information science, Tarbiat Modares University.

2 استاد و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده [English]

The purpose of this study was to Design model Interaction Operational selective dissemination of information(SDI) in academic libraries. This research is purpose-oriented, applied, and methodically-oriented. The statistical population of this study included all MSc students, Ph.D. students and faculty members of Tarbiat Modares University in Tehran. According to the statistics available on the site of the university, the faculty members of the university were 730 faculty members, 3000 students Ph.D., and 4000 students MSc. Using the Cochran formula, the number of faculty members was 253, 340 were Ph.D., and the MSc students 350 were selected. The data gathering tool was a questionnaire whose validity was confirmed by the experts of information science and science. For data analysis, 16Spss software and single sample T-test were used.
In this study, the identification and categorization of information-based dissemination services were first determined, then the number of 43 services identified in 7 characteristics included:

knowledge repository(7), feedback (7), Two-way communication(5), education (4), Search (7), Orders (7), and Knowledge Management (6). The average score obtained for most of the characteristics of the selective dissemination system model was above the score of 4.
Using this model, the selective dissemination system intelligently recognizes the information needs of member users. It is possible to support a wide range of information, two-way communication, orders, knowledge management, and instant messaging as one of the features of this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design model Interaction
  • selective dissemination of information(SDI)
  • Academic Libraries