اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عصمت مومنی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

momeniatu.ac.ir
5214-7423-0001-0000

h-index: 4  

سردبیر

فهیمه باب الحوائجی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران

faculty.srbiau.ac.ir/f-babolhavaeji/fa
f.babalhavaejisriau.ac.ir
0000-0001-2345-6789

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

عصمت مومنی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

momeniatu.ac.ir
5214-7423-0001-0000

h-index: 4  

مهری پریرخ

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mparirokhgmail.com

نجلا حریری

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

n-haririsrbiau.ac.ir
0000-0003-2320-7023

احمد شعبانی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

shabaniaedu.ui.ac.ir

فریده عصاره

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.

f-osarehscu.ac.ir
0000-0001-6691-0339

سید مهدی طاهری

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

taherismstergmail.com

علی جلالی دیزجی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

dizajiyahoo.com

میترا صمیعی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

isiri.tc46gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Paramjeet Kaur Walia

استاد، گروه علم اطلاعات و کتابداری، دانشگاه دهلی.

dlis.du.ac.in/faculty.html
pkwalia2002gmail.com
0000-0003-4174-6311

h-index: 3  

Susmita Chakraborty

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه کلکته.

drsusmitachakraborty.blogspot.com
susmitacaluniv.ac.ir

h-index: 4  

مدیر داخلی

ژیلا کاظمی آبدارلو

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

z.kazemiabdarlouatu.ac.ir

کارشناس نشریه

فائزه ابراهیمی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ebrahimi_fatu.ac.ir
09129684187

ویراستار ادبی نشریه

ملیکا خرمشکوه

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

m_khorramshokouhatu.ac.ir