الف. روند بررسی

    روند بررسی مقالات برای تمامی انتشارات علمی دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از اعتبار تلاش‌های علمی محافظت کرده و آن را بهبود بخشد. روند بررسی تمامی ژورنال‌های انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی شامل داوری همسان و دوسو نابینا می‌باشد، به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

  1.  مقالات ارسالی توسط نویسندگان محترم ابتدا توسط سردبیر نشریه مورد بررسی قرار گرفته؛
  2. در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی مقاله برای مشابهت یابی ارسال می‌گردد؛
  3. در صورت تایید مقاله توسط سردبیر، با توجه به نتیجه مشابهت یابی مقاله برای داوری،  ارسال به 2 الی 3 داور؛ در موارد وجود اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی توسط داور سوم یا تیم سردبیری گرفته می‌شود؛
  4. پس از ارسال مقاله به داوری نتیجه اولیه به نویسندگان اعلام شود.(قبول، قبول مشروط مبنی بر بازنگری جزئی یا کلی، رد مقاله)؛
  5.  نویسندگانی که مقالات آنها بایستی مورد بازنگری قرار گیرد، بایستی ظرف مدت 15 روز اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه بازنگری شده مقاله را ارسال نمایند. در صورت تایید اصلاحات از سوی داورتطبیقی و هیات تحریریه پذیرش اولیه برای نویسندگان صادر می‌گردد؛ در این مرحله نویسندگان فرم تعهد و فرم تعارض را پر و به دفتر مجله ارسال می‌نمایند.

ب. مراحل انتشار مقاله

  1. مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار قرار می‌گیرد.
  2. مقالات آماده انتشار دسته بندی و در شماره بهارو تابستان یا پاییز و زمستان یگ  قرار گرفته می‌شود.
  3. مقاله برای ویراستاری علمی و ادبی ارسال، در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند.
  4. بعد از رفع ایرادات ویراستاری، فایل‌ها برای صفحه آرایی ارسال می‌گردد.
Caption