از داوران ارجمند تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه « بازیابی دانش و نظام‌های معنایی» را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.

راهنمای ثبت نام و کار با پابلونز (Publons)

login