نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

چکیده

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‏ها، پرسش‌نامه‏ای استاندارد مدل هیسیک مدیریت دانش در چهار بعد است. برای توصیف و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون یومن ویت-نی و آزمون تی ) استفاده شده است. جامعه ی پژوهش دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و شهید بهشتی بودند، به عضویت کتابخانه‌ مرکزی تربیت مدرس و شهید بهشتی تهران درامده‌اند که جمعا 26893نفر و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شد که 410 نفر به دست آمد. برای سنجش روایی صوری محتوایی و پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که از پایایی قابل قبولی(r=%89) برخوردار است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مولفه های خلق دانش(با میانگین 62/3درصد) ، تسهیم دانش ( با میانگین 16/1درصد)و مولفه بکارگیری دانش( با میانگین36/3درصد) در دانشگاه شهید بهشتی نسبت به دانشگاه تربیت مدرس در وضعیت بهتری قرار دارد.و ذخیره دانش (در دانشگاه با میانگین96/1 درصد)تربیت مدرس نسبت به دانشگاه شهیدبهشتی در وضعیت بهتری قرار دارد. نتایج حاصل از آزمون سوالات نشان داد که مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی، با میانگین رتبه ای ۱۵/۲12 نسبت به دانشگاه تربیت مدرس با میانگین رتبه ای ۴۱/۱43 از دیدگاه دانشجویان ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Necessity of Knowledge Management in Tarbiat Modarres and Shahid Beheshti Universities in Tehran from Students' Viewpoints.

نویسندگان [English]

  • esmat momeni 1
  • tahereh tehran 2
  • sahar zamani 3

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات،.

3 دانشجوی مدیریت اطلاعات،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

چکیده [English]

The present study is an applied one and is a standard questionnaire based on the HSE model in four dimensions. Descriptive and inferential statistics (Mann-Whitney U test and T-test) were used to describe and analyze the data. The study population consisted of Tarbiat Modarres and Shahid Beheshti University students. Members of Tarbiat Modarres and Shahid Beheshti Central Library were enrolled in the study. A total of 26893 students were selected and the sample size was calculated by Cochran formula. Cronbach's alpha was used to assess face content validity and reliability with acceptable reliability (r = 89%).
The findings showed that the components of knowledge creation (3.62%), knowledge sharing (1.16%) and knowledge utilization (3.36%) were better in Shahid Beheshti University than Tarbiat Modares University. And knowledge storage (at university with a mean of 1.96%) is better than that of Shahid Beheshti University. The results of the test showed that knowledge management at Shahid Beheshti University with a mean score of 12/12 compared to Tarbiat Modarres University with a mean score of 43/43 was necessary from the students' point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Shahid Beheshti University
  • Tarbiat Modarres University
ابراهیم‌پور، معصومه. (1391). بررسی مؤلفه‌های مدیریت دانش یر نوآوری کارکنان بانک‌های مسکن شهر تهران. پایان‌نامه کارشناس ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.
اجلی، مهدی؛ مظفری، محمدمهدی و صارم، علی اصغری. (1396). اولویت‌بندی عوامل کلیدی به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه با تکنیک SWARA، فصلنامه علمی- ترویجی اندیشه آماد، 17(64).
امیری، مهدی. (1397). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر میانجی‌گری نوآوری سازمانی (مطالعه موردی، سازمان آموزش‌و‌پرورش فارس). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(2)، 146-184.
بانک سپه. (1390). اهمیت مدیریت دانش در نظام بانکی. سرمقاله شماره 127.
بهبودی، امیر. (1393). پیاده‌سازی عملیاتی مدیریت دانش. تهران: وینا.
خسروی، ابوالفضل؛ سوری، محمد و عربی، محمد. (1399). ارائه چارچوبی برای کاربست مدیریت دانش کارکنان در حال خروج از خدمت در بانک انصار. مطالعات مدیریت کسب‌و‌کار هوشمند، 8(32)، 66-88.
خلیلی‌پور سیدعلی؛ ظریف‌منش، حسین؛ نواب اصفهانی، محمدرضا و بوالحسنی، خسرو. (1400). ارائه الگوی راهبردی مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 19(83). 155-176.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ دوم، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
درگاهی، حسین؛ اسدی، صدیقه؛ احمدی، بتول و محمودی، محمود. (1396). بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه بیمارستان، 17(1)، شماره مسلسل 64.
دهقانی، مسعود؛ یعقوبی، نورمحمد؛ موغلی، علیرضا و وظیفه، زهرا. (1398). ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش.  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،10(37)، 109-132.
رونقی، محمدحسین؛ فیضی، کامران و اسدپور، امین. (1393). ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان بر پایه نظریه سیستم‌های گری. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، شماره پیاپی 19، 77-96.
سلیمی، نورالدین؛ ابوبی، محمدحسین و وحدت‌زاده، محمدعلی. (1396). انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه: شعب بانک انصار استان کرمانشاه). توسعه تکنولوژی صنعتی، 15(29)، 15-26.
سمیعی، علی‌محمد و باقرزاده، ناصر. (1390). نقش رهبری مدیر در بهبود عملکرد شغلی کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی شهر تهران. اندیشه‌های نوین تربیتی، شماره 18، 49-69.
شفیع‌زاده.(1391). رابطه کاربرد مدیریت دانش و جو سازمانی با رضایت مشتریان در شعب منطقه شرق بانک سپه تهران از دیدگاه کارکنان. رسالت مدیریت دولتی، 3(7 و 8).
قاضی، نوری سیدسپهر؛ رضاییان فردویی صدیقه و فلاح، حسن. (1390). توسعه چارچوب مدیریت استراتژیک دانش نوآوری. مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 3(7)، 93-114.
کشتکار، مهران و نریمانی، علیرضا. (1392). بررسی الگوی مدیریت دانش و ارائه مدلی برای تدوین استراتژی دانش در یک مرکز تحقیقاتی. علوم و فنون نظامی، 9(23)،  27-54.
محمدی مقدم، یوسف؛ بهبودی، امیر؛ رؤیا، حمزه و خدایی، غزاله. (1394). ارائه متدولوژی استراتژی مدیریت دانش بر اساس مارپیچ دانش سازمان. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 4(41)، 23-50.
نظری، شهرام؛ حسینی، حیدر و مرادعلیزاده، بهناز. (1397). ارتباط بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان غربی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5(3)، (پیاپی 19)، 11-20.
نیکوکار، غلامحسین و حکیم، امین. (1391). الگوی همراستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 16(1).  
وظیفه‌دوست، حسین؛ فروغ‌نژاد، حیدر و خوشنود، مهدی. (1393). تأثیر مدیریت دانش استراتژیک بر نوآوری و عملکرد شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(9).
Aghdaie Hasan, M., Hashemkhani Zolfani, S., & Zavadskas, E. K. (2013). Decision making in machine tool selection: An integrated approach with SWARA and COPRAS-G methods. Engineering Economics, 24(1), 5-17.
Bierly, P., Daly, P. (2002). The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge, Edited by: chan Wie choo & Bontis, N. Oxford University Press.
Carolina López-Nicolás, Ángel L. Mero˜no- Cerdán. (2011). Strategic knowledge management, innovation and performance, International Journal of Information Management, 31, 502–509.
Desouza, K.C. (2003). Strategic contributions of game rooms to knowledge management: some preliminary insights, Information & Management, 41, 63–74.
Farzin Mohammad Reza, Safari Kahreh Mohammad, Hesanc Mostafa, Khaloueid Ali. (2014). Procedia - Social and Behavioral Sciences 109, 595 – 599.
Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243-258.
Kim, T. H., Lee, J. N., Chun, J. U., & Benbasat, I. (2014). Understanding the effect of knowledge management strategies on knowledge management performance: A contingency perspective. Information & management, 51(4), 398-416.
Lee Chia-Hao, Lu Chai-Ming, Tseng Min-Lang, Shih Dong-Her. (2018). A Strategic Knowledge Management Approach to Circular Agribusiness, Sustainabality, 10(7): 2389.
Maria José Sousa, Álvaro Rocha. (2019). Strategic Knowledge Management in the Digital Age, Journal of Business Research 91(January): 223-226.
Massa, S. and Testa, S. (2009). A knowledge management approach to organizational competitive advantage: Evidence from the food sector. European Management Journal, (27), 129–141.
Nonaka, H, & Takeuchi, H. (2004). Hitotsubashi on knowledge management, John Wiley and Sons (asia).
Parlby D. (2000). Knowledge Management Research Report 2000. http://www.kpmg.co.uk/services/manage/pubs/ km2000.html.
Safari Kahreh, Mohammad. (2011). Economics of Strategic Knowledge Management: A New Model for Assessment, International Journal of Trade. Economics and Finance, 2(3).
Trivella, L., & Dimitrios, N. K. (2015). Knowledge Management Strategy within the Higher Education. The Case of Greece. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 488-495.
Zolfani, S. H., Chen, I. S., Rezaeiniya, N., & Tamošaitienė, J. (2012). A hybrid MCDM model encompassing AHP and COPRAS-G methods for selecting company supplier in Iran. Technological and Economic Development of Economy, 18(3), 529-543.
Ajalli, Mehdi; Mozafari, Mohammad Mahdi and Sarem, Ali Asghari. (2016). Prioritization of key factors for the use of information technology in humanitarian supply chain management with the SWARA technique, Andisheh Amad scientific-promotional quarterly, 17(64). [In Persian].
Amiri, Mehdi. (2017). Investigating the relationship between knowledge management and strategic entrepreneurship based on the mediation of organizational innovation (case study, Fars Education Organization). Innovation and creativity in human sciences, 8(2), 146-184. [In Persian].
Behboudi, Amir. (2013). Operational implementation of knowledge management. Tehran: Veena. [In Persian].
Davari, Ali and Rezazadeh, Arash. (2013). Structural equation modeling with PLS software, second edition, Jihad University Press. [In Persian].
Dargahi, Hossein; Asadi, Seddiqeh; Ahmadi, Batoul and Mahmoudi, Mahmoud. (2016). Investigating the relationship between knowledge management and creativity and organizational innovation in teaching hospital employees of Tehran University of Medical Sciences. Hospital Quarterly, 17(1), serial number 64. [In Persian].
Dehghani, Massoud; Yaqoubi, Noor Mohammad; Moghli, Alireza and Vazifeh, Zahra. (2018). Providing a comprehensive model of effective factors on the effective establishment of knowledge management. A new approach in educational management, 10(37), 109-132. [In Persian].
Ebrahimpour, Masoumeh. (2011). Investigating the components of knowledge management and innovation among the employees of housing banks in Tehran. Master's Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Khwarazmi University. [In Persian].
Khosravi, Abolfazl; Souri, Muhammad and Arabi, Muhammad. (2019). Providing a framework for the application of knowledge management of employees leaving service in Ansar Bank. Studies in Intelligent Business Management, 8(32), 66-88. [In Persian].
Khalilipour Seyed Ali; Zarifmanesh, Hossein; Nawab Esfahani, Mohammadreza and Bolhasani, Khosrow. (2021). Presenting the strategic model of defense knowledge management in the armed forces of the Islamic Republic of Iran, Strategic Defense Studies Quarterly, 19(83). 155-176. [In Persian].
Keshtkar, Mehran and Narimani, Alireza. (2012). Investigating the model of knowledge management and presenting a model for formulating a knowledge strategy in a research center. Military Sciences and Techniques, 9(23), 27-54. [In Persian].
Mohammadi Moghadam, Yousuf; Behbodi, Amir; Roya, Hamzeh and Khodayei, Ghazaleh. (2014). Presenting the knowledge management strategy methodology based on the knowledge spiral of the organization. Information Technology Management Studies, 4(41), 23-50. [In Persian].
Nazari, Shahram; Hosseini, Heidar and Morad Alizadeh, Behnaz. (2017). The relationship between organizational learning and knowledge management with organizational agility in sports boards of West Azarbaijan province. Organizational Behavior Management Studies in Sports, 5(3), (serial 19), 11-20. [In Persian].
Nikoukar, Gholam Hossein and Hakim, Amin. (2011). Strategic alignment model of knowledge management in the organization. Management research in Iran, 16(1). [In Persian].
Qazi, Nouri Seyedsepehr; Rezaeian Ferdovi Siddiqeh and Fallah, Hassan. (2011). Development of the strategic management framework of innovative knowledge. Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, 3(7), 114-93. [In Persian].
Ronaghi, Mohammad Hossein; Feizi, Kamran and Asadpour, Amin. (2013). Evaluation of dimensions of knowledge management in the organization based on Gray's systems theory. Library and Information Science Studies, serial number 19, 77-96. [In Persian].
Salimi, Nuruddin; Abubi, Mohammad Hossein and Vahdatzadeh, Mohammad Ali. (2016). Choosing the right knowledge management strategy using fuzzy multi-criteria decision making (case study: Ansar Bank branches in Kermanshah province). Industrial Technology Development, 15(29), 15-26. [In Persian].
Samiei, Ali Mohammad and Bagherzadeh, Nasser. (2011). The role of manager's leadership in improving the job performance of employees of public and private banks in Tehran. New Educational Thoughts, No. 18, 49-69. [In Persian].
Sepah Bank. (2011). The importance of knowledge management in the banking system. Editorial No. 127. [In Persian]
Shafeizadeh. (2012). The relationship between the application of knowledge management and organizational climate with customer satisfaction in the branches of Sepeh Bank in the east of Tehran from the employees' point of view. Mission of Government Management, 3(7 and 8). [In Persian].
Vazifehdoost, Hossein; Foroughnejad, Heider and Khoshnoud, Mehdi. (2013). The effect of strategic knowledge management on innovation and performance of Tehran Stock Exchange brokerage companies. Accounting knowledge and management audit, 3(9). [In Persian].