نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مالی و حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سلچوک، کُنیا، ترکیه

2 دانشجوی دکتری، گروه مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه

10.22054/jks.2020.55723.1373

چکیده

هدف: مطالعات علم‌سنجی در ترسیم روند توسعه و گسترش علم نقش اساسی دارند. این مطالعات تصویرى از جریان تولید، اشاعه و بهره‌گیری از علم را در اختیار مدیران سطوح مختلف پژوهشی و اجرائی قرار می‌دهند تا بر اساس آن به برنامه‌ریزی در حوزۀ مربوطه بپردازند. هدف این مقاله، مطالعۀ علم‌سنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با ‌استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت‌گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی مجلات علمی رشته‌های آموزشی حسابداری و مالی می‌باشد که اقدام به انتشار مقاله در این زمینه نموده‌اند. داده‌های پژوهش نیز با بکارگیری ابزار سیاهۀ‌وارسی گردآوری و با ‌استفاده از نرم‌افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار‌گرفته‌ است. محدود‌ۀ زمانی پژوهش 26 ساله بوده و از ابتدای سال 1371 تا ابتدای سال 1397 می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد؛ در طی سال‌های مورد مطالعه 242 عنوان مقاله در این حوزه به چاپ رسیده که از این تعداد، پژوهشگران دانشگاه تهران با انتشار 21 عنوان مقاله در رتبۀ نخست قرار گرفته‌اند. در بخش رویکرد‌های پژوهش، رویکرد تعهدی با 159 و تعهدی-واقعی با 35 مورد به‌ترتیب بیشترین رویکردهای مورد استفاده توسط پژوهشگران بوده است. همچنین از مدل‌های بکارگرفته شده، در بخش مدل‌های مدیریت سود تعهدی، مدل تعدیل شدۀ جونز با 56 درصد بیشترین کاربرد را داشته و مدل رویچودری با 55 درصد در بخش مدل‌های مدیریت سود واقعی، بیشتر از سایر مدل‌ها مورد استفاده قرار گرقته است. همچنین از مجموع 7012 منبع مورد استناد در مقالات، 73 درصد منابع به زبان انگلیسی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientometrics Study of Earnings Management Research in Iran

نویسندگان [English]

  • Younes Nobakht 1
  • Maryam Nobakht 2

1 Ph.D., Department of Finance and accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Selcuk, Konya, Turkey

2 Ph.D. Student, Department of Finance, Faculty of Management, University of Istanbul, Istanbul, Turkey

چکیده [English]

Purpose: Scientometric studies have a crucial role to play in draw up the development process and spreading of science. These studies provide a picture of production flow, dissemination and utilization of science for managers at different levels of executive and research in order to plan for it in the relevant field. The purpose of this article is to scientometrics study of earnings management research in ıran
Metholdology: This research is an applied research and is based on quantitative content analysis method.The population of research includes all scientific journals in the educational disciplines of accounting and finance that have published articles in this field. The research data were collected using a checklist tool and statistical analyzed using Excel software. The research time limit was also 26 years and from 1992 to early 2018.
Findings: The research findings show that over the years, 242 articles have been published in this area, of which University of Tehran researchers with the publication of 21 articles in first rank. In the research approach section, the accrual approach with 159 and accrual-real with 35 cases have been the most of the approaches used by researchers. Also, of the models used in the accruals management model, the modified Jones model with 56% is the most used and the set up model with 55% in the real estate management models section is more than the other models It is used. From total of 6156 references cited in the articles, approximately 70% were in English and 30% in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Earnings management researches
  • Scientometrics
  • Iranian accounting and finance journals