نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده :
هدف: از این مقاله ارائه بحث‌هایی مختصر درزمینهی الزامات و نحوه استفاده از مقوله‌ایی به نام انسجام نمایه‌سازی بوده است.
روش:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی مروری می‌باشد. برای انجام این امر از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ایی استفاده شده است و در آن میزان رعایت مؤلفه‌های تأثیرگذار مدیریت انسجام در اصطلاحات نمایه‌سازی به روش ارزیابی مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت برای این منظور از اصول کلی دخیل در انسجام که توسط محققین شناسایی‌‌شده، ‌استفاده گردیده و جهت ارزیابی در نظام انسجام اصطلاحات استفاده‌شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشانگر این است که در ارزیابی میزان رعایت مؤلفه‌های دخیل در انسجام نمایه‌سازی بیشترین مؤلفه مربوط به تطابق میان نظام نمایه‌سازی و برونداد خارجی آن و کمترین مربوط به مؤلفه کنترل و محدودیت نمایه‌ساز می‌باشد. همچنین از دیدگاه نمایه‌سازان تقریباً مشکلات مربوط به مؤلفه‌های مختلف در انسجام نمایه‌سازی پراکنش دارد و تنها در مورد مؤلفه کنترل و محدودیت نمایه‌ساز اکثریت محققین معتقد به وجود مشکلی اساسی در انسجام نمایه‌سازی هستند.
یافته‌ها: یافته‌ها‌ی این مقاله در نشان دادن این نکته است که جهت بهبود عملکرد نمایه‌سازان به نظر بهتر است محدودیت بیشتری در گزینش انواع اصطلاحات و بهینه کردن روش کاوش و بازیابی به خواننده و استفاده‌کننده داده شود.
کلیدواژه : انسجام نمایه‌سازی، نمایه‌سازی انسانی، کاوش و بازیابی، نمایه سازان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Indification and evahation dgree abservent variable contribute of chochrent treminology by human indexer and dgree suitability them of step search and finding

نویسنده [English]

  • azadeh namdari

UNIVERSITY CHAMRAN

چکیده [English]

Purpose: purpuse of is paper present discutionses brief of background occasion and way use of topics to name chocherent indexing is was aim main research present indification and analizing dgree abservant indification and analizying dgree abservent variable contribute indexing is
Methodology:research present of kinds discrubtive review is for perform this work of ways study library use is and of that dgree abservant variable influence management chocherent of terminology indexing to way evaluation case indification and analizing seat for this idea of principle all countribute of chocherent which by researcher classicall indification and analizing become use intirly and direction evalation if regim chocherent terminology use direction evulation ideas of researcher which to them researcher exprements and meseare neccssery of this priviatized obtain is use
Finding
Resulting research indicator is this which of evallation dgree abservant variables contribute of indexing maximom variable concerned conformty between frim indexing and output foreing that and lessest concerned to control and constraint is indexing thus of aspect indexing almost difficult concern to variable of chocherent indexing diffusion and only about variable control and indexer almost researcher beliver to exist difficult basic of chocherent are indexing
Originality /value : value this paper of showe this is point which dirction promotion indexing seem better is confinemint extra of select kinds terminology and optimanazation researcher and using exploration
Keyword:Indexing, Chocherent indexing , Human indexer, process discover and exploration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chocherent indexing
  • Human indexer
  • process discover and exploration