نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

3 مدیر پژوهش دانشکده صدا و سیما - قم

10.22054/jks.2021.57974.1402

چکیده

هدف این پژوهش با هدف ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای تحت‌وب پارس آذرخش، سیمرغ و سامان از نظر ویژگی‌های بازیابی‌اطلاعات در محیط وب انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. جامعة آماری پژوهش حاضر را نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای تحت‌وب پارس آذرخش، سیمرغ و سامان تشکیل می‌دهند. برای سنجش، بررسی، شناسایی و ارزیابی ابعاد پژوهش وضعیت نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در 5 شاخص مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌های این پژوهش ازطریق مشاهده وبگاه نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای مورد پژوهش و بهره گیری از نظرات متخصصین نرم‌افزارهای مورد مطالعه گردآوری و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته‌های پژوهش نشان داد که در قسمت قابلیت‌های جستجو در انواع فیلدها، نرم‌افزار پارس آذرخش با 98.85 درصد امتیاز و نرم‌افزارهای سامان و سیمرغ مشترکاً با 96.55 درصد امتیاز به ترتیب بیشترین و کمترین امتیازات را کسب کردند. در قسمت انواع فرمول‌بندی‌های جستجو، نرم‌افزارهای سیمرغ و پارس آذرخش با 100 درصد امتیاز و نرم‌افزار سامان با 83.34 درصد امتیاز به ترتیب بیشترین و کمترین امتیازات را کسب کردند. در قسمت انواع دیگر جستجوها در نرم‌افزار، نرم‌افزار پارس آذرخش با 78.43 درصد امتیاز و نرم‌افزار سامان با 76.97 درصد امتیاز به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را کسب کردند. نتایج پژوهش نشان داد که نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای مورد پژوهش، از نظر ویژگی‌های بازیابی‌اطلاعات در محیط وب، نسبت به نسخه‌‌های قبلی خود پیشرفت‌‌های خوبی داشتند و توانستند بیش از 80% از معیارهای مورد مطالعه در این پژوهش را رعایت کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information retrieval in the web environment (Case study: Iranian library software)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Maleki 2
  • Eisa Zarei 3

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

3 مدیر پژوهش دانشکده صدا و سیما - قم

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the library software of Pars Azarakhsh, Simorgh and Saman in terms of information retrieval features in the web environment. The present study is applied type. The statistical population consists Pars Azarakhsh, Simorgh and Saman library software. To measure, review, identify and evaluate the dimensions of the research, the status of library software in 5 indicators was reviewed and analyzed. The data of this research were collected by observing the software website and using the opinions of the software experts and were analyzed using descriptive statistical methods. Findings showed that in the field of search capabilities in various fields, Pars Azarakhsh with 98.85% points and Saman and Simorgh with 96.55% points obtained the highest and lowest scores. In the section of various search formulations, Simorgh and Pars Azarakhsh with 100% points and Saman software with 83.34% points obtained the highest and lowest scores. In other types of software searches, Pars Azarakhsh with 78.43% points and Saman software with 76.97% points had the highest and lowest points. The results also showed that the studied softwars, in terms of retrieval and information retrieval features in the web environment, had good improvements over their previous versions and were able to meet more than 80% of the criteria studied in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library software
  • ,, Information retrieval
  • ,, evaluation criteria,
  • web environment