نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 دکترای رشته برنامه ریزی توسعه آموزش عالی و مدرس دانشگاه، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان،

چکیده

امروزه تجاری شدن پژوهش‌های دانشگاهی می‌تواند سهم بسیار زیادی در رشد اقتصادی کشورها ایفا نماید، لذا اغلب کشورها با تدوین سیاست-هایی سعی در کمک به فرایند تجاری‌سازی تولیدات پژوهشی در نظام دانشگاهی خود، در راستای تسریع و تسهیل این مهم کرده‌اند؛ بنابراین، پژوهش حاضر بر آن بود تا با استفاده از رویکرد کیفی مبتنی بر روش نظریه برخاسته از داده‌ها و از طریق مصاحبه با متخصصان حوزه تجاری‌سازی در آموزش عالی، ضمن شناسایی آسیب‌ها و موانع بازدارنده سیاست‌گذاری تجاری‌سازی پژوهش‌ها در نظام دانشگاهی ایران، رویکردی که در این سیاست به‌کار گرفته‌شده را شناسایی کند. براین اساس، پژوهشگران با تکیه‌بر طرح نوظهور به‌عنوان یکی از طرح‌های مورداستفاده در روش نظریه برخاسته از داده‌ها و با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری و در نظر گرفتن اشباع نظری در داده‌ها، تعداد 9 نفر از صاحب‌نظران حوزه تجاری‌سازی را جهت مصاحبه بدون ساختار انتخاب نمودند. برای اعتبار یابی داده‌های پژوهش، پژوهشگران از بازخورد مشارکت‌کننده استفاده کردند. یافته‌ها نشان از آن داشت که اجرای سیاستِ تجاری‌سازی پژوهش با آسیب‌ها و بازدارنده‌هایی از قبیل، فرهنگی، اقتصادی، رشته‌ دانشگاهی، آموزشی، فرایندی، بافتاری و فردی مواجه است. بنابراین، با توجه به ماهیت و جنسِ موانعِ پیشِ ‌روی، می‌توان نتیجه گرفت که چرخه‌ شوم فرم گرایی در سیاست تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی در ایران ریشه دوانده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of Commercialization Policy-Making of Research in Iran’s Academic System

نویسندگان [English]

  • Sherko Mohammadi 1
  • Mohsen Nazarzadeh Zare 2
  • Keostan Mohammadian Sharif 3

1 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Psychology and Education, Semnan University, Semnan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran.

3 PhD in Higher Education Development Planning, Department of Educational Management, Faculty of Psychology and Education, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the commercialization of academic research can play a huge role in the economic growth of countries. Thus, most countries have tried to help accelerate and facilitate the process of commercialization of research products in their academic system by formulating policies. So, the present study tried to use a qualitative approach based on the grounded theory method, and through interviews with commercialization experts in higher education, identifying the problems and barriers to the commercialization policy of research in Iran’s academic system. After that, identify the approach used in this policy. The researchers used the emergent design as one of the designs used in the grounded theory method, and also, they were selected 9 commercial experts by theory-based sampling method and considered the theoretical saturation in the data for unstructured interviews. To validate the research data, the researchers used member checking. The findings showed that the implementation of research commercialization policy is faced with problems and obstacles such as cultural, economic, academic, educational, process, contextual and individual. Therefore, considering the nature of the obstacles ahead, it can be concluded that the sinister cycle of formalism is rooted in the policy of commercialization of academic research in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization of research
  • Problems
  • Strategic evolutionary cycle
  • Formalism
  • Strategic approaches