نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف. مدیریت دانش شخصی نقش مهمی در فرایند مدیریت دانش برای فرد و سازمان ایفا می‌کند. مدیریت دانش شخصی به بحث خودکارآمدی و ارزشمندتر ساختن افراد برای سازمان و در نتیجه ایجاد ارزش بیشتر برای تک تک کارکنان می‌پردازد. بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی با بهره‌وری نیروی انسانی در این کتابخانه‌ها پرداخته است.
.روش. نوع تحقیق بر اساس هدف بنیادی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان در سال 1399(378 نفر) می‌باشند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با کمک جدول کوکران 191 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شد‌اند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محمودی و باقری(۱۳۹۲) در بعد مدیریت دانش شخصی و پرسشنامه هرسی و گلداسمیت(۱۹۸۰) در بعد بهره‌وری نیروی انسانی استفاده شده است. در این تحقیق از آزمون t تک نمونه‌ای برای تعیین معنی‌داری اختلاف بین متغیرها، آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر و آزمون t مستقل دو نمونه‌ای و آزمون واریانس در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس24 استفاده شده است.
یافته‌ها. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کارکنان کتابخانه‌های عمومی با کسب نمره 18/3 در سطح مطلوب در مدیریت دانش شخصی قرار دارند. بین مهارت‌های مدیریت دانش شخصی، در مهارت توانایی از متوسط بالاتری برخوردار بوده و این نشان می‌دهد که از اعتماد به نفس لازم جهت فراگیری سایر ابعاد مدیریت دانش لازم برخودارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Librarians' Personal Knowledge Management and Manpower Productivity (Case Study: Public Libraries of Khuzestan Province).

نویسندگان [English]

  • Hassan Khodravan 1
  • Ali Biranvand 2
  • Armin Rajabzadeh 3
  • Mehrnoosh Darabi 4

1 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Payame Noor University, Tehran. Iran

2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran. Iran

3 Assistant Professor, Department of Business Management and Information Technology Management, Payame Noor University, Tehran. Iran

4 MA. Department of Knowledge and Information Science. Payame Noor University. Tehran. Iran

چکیده [English]

Purpose. Personal knowledge management plays an important role in the knowledge management process for the individual and the organization. Personal knowledge management discusses self-efficacy and making people more valuable to the organization and thus creating more value for each employee. Accordingly, the present study investigates the relationship between the personal knowledge management of public library librarians and the productivity of human resources in these libraries.
Methodology. The type of research is descriptive-analytical based on the basic purpose and method of data collection. The statistical population of this study includes all employees of public libraries in Khuzestan province in 2020 (378 people) who were selected as a statistical sample of the research by simple random sampling method and with the help of Cochran's table. To collect data, Mahmoudi and Bagheri questionnaire (2013) in the field of personal knowledge management and Hershey and Goldsmith questionnaire (1980) in the field of human resource productivity have been used. In this study, one-sample t-test to determine the significance of differences between variables, Pearson correlation test to examine the presence or absence of relationship between two variables and two-sample independent t-test and variance test in SPSS software 24 has been used.
Findings. The results of the research findings show that public library staff with a score of 3.18 are at the desired level in personal knowledge management. Among personal knowledge management skills, they have a higher average in ability skills and this shows that they have the necessary confidence to learn other aspects of knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Personal Knowledge Management
  • Manpower Productivity
  • Public Libraries